MILJÖ Försvarsmaktens aktiviteter har lett till allvarliga miljö- och hälsoproblem. Genom flygvapnets övningar har hälsofarliga kemikalier, kända som PFAS, släppts ut på flera platser i landet.

En av platserna som haft problem är Kallinge i Blekinge. Den 16 december 2013 uppmättes 10 000 nanogram PFAS per liter i Kallinges dricksvatten. Detta är långt över det nya gränsvärdet på 4 nanogram per liter som träder i kraft 2026. En man boende i Kallinge upptäckte en tumör i armen efter att dagligen ha druckit av vattnet.

PFAS-föroreningarna kommer från Försvarsmaktens brandövningar där brandskum med PFAS användes. Liksom i Kallinge, har även Uppsala och Frösön drabbats av höga PFAS-halter i vatten och mark. I Uppsala renas grundvattnet till stora kostnader, och Försvarsmakten har dömts att ersätta dessa kostnader, en dom som de överklagat.

Trots kännedom om de allvarliga konsekvenserna och juridiska strider tycks varken Försvarsmakten eller regeringen vara villiga att stoppa potentiella utsläpp i Vättern, som är Europas största dricksvattentäkt. Den pågående militära upprustningen verkar ta prioritet över miljöhänsyn vilket riskerar att förvärra situationen för denna viktiga dricksvattentäkt.

På Vätterns västra strand finns Karlsborgs fästning, en stenborg med anor från 1819. Här är hemvisten för Livregementets husarer, K3. Intill fästningen ligger flygflottiljen F7. Här har Försvarsmakten historiskt sett genomfört flygövningar där brandskum innehållande PFAS-kemikalier använts. Nu planeras en renovering av landningsbanan och flygverksamheten ska utökas. Området är dock drabbat av högt grundvattenstånd och behöver dräneras innan renoveringen påbörjas. En dränering medför risk att de PFAS-kemikalier som finns lagrade i marken släpps ut i Vättern, Sveriges näst största sjö, som förser hundratusentals människor med dricksvatten. Flera kommuner planerar dessutom att börja använda Vättern som vattentäkt, vilket skulle öka antalet konsumenter av sjöns vatten.

Marken och grundvattnet vid det planerade flygplatsområdet har höga halter av PFOS, en av de farligaste typerna av PFAS enligt mätningar utförda av olika konsultfirmor på uppdrag av Försvarsmakten. Regeringen har godkänt Försvarsmaktens utvidgade verksamhet vid Karlsborgs flygflottilj, inklusive dräneringsarbetet på flygfältet, men frågor om miljöpåverkan och hälsa kvarstår.

Forskare från Göteborgs och Lunds universitet har undersökt vilka hälsoeffekter som PFAS-föroreningarna kan ha haft på invånarna på ett par av de drabbade platserna. Forskarna kunde bland annat visa att antalet njurcancerfall, förhöjda kolesterolhalter, benskörhet och språkstörningar hos flickor har ökat liksom ett ökat antal fall av diabetes typ 2.

För några dagar sedan varnade länsstyrelserna runt Vättern för att fisken i sjön har förhöjda halter av PFAS. De nya rekommendationerna innebär att barn, ungdomar, gravida, ammande kvinnor och den som vill bli gravid i framtiden inte bör äta fisk från Vättern mer än 2–3 gånger per år och övriga bör inte äta fisk från Vättern mer än 12 gånger per år. Rekommendationen gäller all fisk fångad i Vättern.