KAPITEL 10. Hjälten gör mer än vad plikten kräver och inspirerar kamraterna i sin omgivning till segerrik kamp.

Historisk illustrationsbild. Läs om mannen på bilden här.

Trofast pliktuppfyllelse in i det minsta, är för den tyska människan ingen särskild förtjänst, utan en självklarhet.

Jämte denna militäriska pliktuppfyllelse finns det emellertid även ett hjältemod, vilket är förmer än bara pliktuppfyllelse, och vilket reser sig över genomsnittet. Hjältemod innebär att outtröttligt hänge sig åt en stor idé, att likt en eldsvåda låta sig förtäras i flamman av ett mäktigt ideal, att i synsätt, själ och framskridande bara se det stora idealet. Hjältemod är att vara berörd, besatt och att känna sig uppfylld av en mycket stor uppgift.

Den egna personligheten spelar inte längre någon roll för en hjälte. Lust och lidande, liv och död träder i bakgrunden av den oerhörda förpliktelsen gentemot det livsverk, vilket ödet har kallat honom till. Ärelystnad och personlig vinning är inte det som utmärker hjälten, utan osjälviskheten, hjältedåd fullbordas då det inte finns någon egennytta i den personliga hängivenheten. En oändlig tro på ens skapelse, arbetsuppgiften och idén uppfyller och inspirerar hjältens hållning och dåd.

Hjältemod skiljer sig från vanvettighet, fantiserande och meningslös uppoffring.

Det har i alla tider funnits människor vilka låtit sig ledas på fel väg av falska läror, eller på grund av en hysterisk fallenhet, ägnat sitt liv åt att följa meningslösa och ineffektiva idoler och fantasier och slutligen blivit ömkliga, stackars martyrer för oss väsensskilda irrläror.

Och det har funnits människor, vilka framförallt tack vare inflytande från de mest skilda religioner har betraktat självskadebeteende, onaturlig späkning av den egna kroppen och ett kuvande av alla naturliga drifter som heroism och hjältemod.

Sant hjältemod lever i verkligheten och tar hänsyn till verkligheten. Den äkta hjältedomen blir uppburen av livets naturliga lagar och gror upp ur den oändligt djupa myllan av folk, hembygd och familj. Det är enbart inom ramarna för den gudomliga skapelseordningen som det kan finnas ett äkta hjältemod. Enbart tjänande den av Gud skapade och önskade formen av liv kan en människa växa sig till en hjälte. Och enbart denna jordbundna verklighet kan förbinda hjälten med det gudomliga.

De högsta hjältedåden en människa kan utföra för livet utspelar sig ofta på ett sätt som gör insatsen väldigt synlig för andra människor.

Ofta växer dock hjältemod fram stilla och fördolt. Heroiska kvinnor och mödrar, hjältesoldater och arbetarhjältar verkar i tusenden i stora städer och små byar, ja vid alla de platser där folket arbetar och livet utkämpas.

De stora hjältarna rycker ofta upp hundratusentals, ja miljontals människor av ett folk och drar med dem i en segerrik framstormning och sista insats. Likt flammande brandfacklor i en mörk natt, bringar de med sig liv, rörelse och glöd. Lyckligt är det folk, som i alla tider, men framförallt i stunder av nöd, får fram stora hjältar.

Alla har inte genom ödets försyn blivit utsedda till det lysande hjältemodet. Alla kan dock som tysta vardagshjältar lysa upp och inspirera de i sin omgivning, bevara dem från utbrändhet och avtrubbning och leda dem till ett segerrikt liv.

I ett folks ödestimmar och i de fredliga prövotiderna är den stillsamme hjälten inte mindre viktig än de stora hjältarna. Dessa stillsamma hjältar håller ihop fronten, ger ständigt ny kraft, stärker gång på gång modet samt skänker alltid nytt ljus och glädje. De skapar lugn, där upphetsning hotar att skapa olycka; och de bringar rörelse, där trängsel skulle kunna innebära faror. Hundratusentals människor kan tacka den okände hjältens stillsamma arbete, för att ha bevarat deras tro och idealism, att de förblivit, eller blivit till, anständiga människor, att de på sin plats, där ödet ställt dem, militäriskt hållit sina ställningar.

Om det bland tusen människor alltid finns en hjälte eller en hjältinna som arbetar, skapar och omvandlar, då kommer denna heroiska förebild att hjältelikt stråla ut över alla, då kommer vårt folk att växa samman till en stor, evig front.

Var och en av oss kan vara denna stillsamma hjälte, vilken de andra beskådar och efterliknar, även om de inte får någon order om att göra så.

Det kan dock komma tillfällen i livet, där vi överhuvudtaget bara står inför valet att antingen agera hjältemodigt, eller vara som en fegis, att antingen vara herrar eller förrädare. Det finns stunder, där en skiljelinje mellan hjältemod och ondskefullhet inte är möjlig att dra.

Den som i livets kamp har bevisat sitt hjältemod, den kommer också i ödestimmen att alldeles som av sig självt växa sig till en stor hjälte.

Hjältemod är alla ungdomars dröm.
Hjältarna är skaparna av allt som sker.
Gud är med hjältarna.


  • Publicerad:
    2018-09-21 12:00