YTTRANDEFRIHET. Nordfront vann över JK i hovrätten. Det var lagligt att publicera Brenton Tarrants moskémassakerfilm i nyhetssyfte.

I november 2019 dömdes Nordfronts dåvarande ansvarige utgivare till fyra månaders fängelse för ett fall av hets mot folkgrupp och ett fall av olaga våldsskildring. Domen om olaga våldsskildring var första gången Nordfront dömdes för det ovanliga brottet, vilket var en av anledningarna till att domen överklagades av den dömde. Även JK överklagade domen då de tyckte att fyra månaders fängelse var ett för kort straff för dessa yttrandefrihetsbrott.

Idag fick Nordfront och vår förra utgivare upprättelse i Göta hovrätt som upphäver domen om olaga våldsskildring. Hovrätten anser att den aktuella filmen från Brenton Tarrants moskémassaker förra året utgör olaga våldsskildring, men att publiceringen av filmen ändå är laglig då den var försvarlig.

Hovrätten skriver i domen att när man avgör om publiceringen är försvarlig ska man ta hänsyn till syftet och att syftet här varit nyhetsförmedling. Detta framkommer genom det faktum att texten inte var en opinionsbildande text och Nordfront tydligt skiljer på objektiva nyhetstexter och tyckande opinionstexter. I domen summerar hovrätten artikeln på följande sätt:

Det som skrivs om terrordådet i artikeln framstår som en saklig rapportering av det som hade hänt. Utöver filmen innehåller artikeln bl.a. bilder på gärningsmannens vapen, som var försedda med symboler och olika referenser, samt delar av hans manifest. Det förekommer emellertid inte något i texten eller utformningen av artikeln i sin helhet som leder tankarna till att den som publicerade artikeln har ställt sig bakom gärningsmannen, hans motiv eller terrordådet som sådant. Man har också varnat känsliga personer för att titta på filmen genom en tydlig varning för starka bilder. Hovrätten får därför utgå från att publiceringen av filmen ägde rum inom ramen för den nyhetsförmedling som bedrevs på webbplatsen. Redaktionen har av allt att döma hållit på gränsen mot opinionsbildande verksamhet. Att den som publicerade artikeln inte uttryckligen tog avstånd från terrordådet leder inte hovrätten till att göra en annan bedömning. […] Artikeln gällde en händelse med ett betydande nyhetsvärde och det får anses ligga i sakens natur att nyhetsförmedlare måste ges ett stort utrymme att välja olika sätt att rapportera om och beskriva en sådan här händelse.

Utöver att publiceringen skedde i nyhetssyfte anser Göta hovrätt att det faktum att filmen är suddig är en annan omständighet som talar för att publiceringen inte ska fällas:

Det är två saker som har varit avgörande för hovrättens ställningstagande. För det första har filmen och artikeln av allt att döma publicerats i ett rent nyhetsförmedlande syfte. För det andra är filmen under den del som gärningsmannens offer syns i bild så suddig att det inte går att identifiera människorna som blir skjutna. När hänsyn tas till detta anser alltså hovrätten att publiceringen inte har gått över gränsen för vad som i yttrandefrihetens namn måste accepteras vid sådan nyhetsförmedling som omfattas av grundlagsskyddet i YGL.

I domen framkommer också att JK uttryckligen ljög om att Nordfronts artikel ”hyllade” gärningsmannen och hans dåd. De som vill bedöma detta själva kan läsa artikeln som ligger kvar här utan film efter tingsrättens fällande dom.

Domen från idag fastställer dock tingsrättens tidigare dom om hets mot folkgrupp, men man ändrar också påföljden för brottet från fyra månaders fängelse till skyddstillsyn. Domen är alltså en stor förlust för JK som nu eventuellt kommer överklaga domen till Högsta domstolen.


  • Publicerad:
    2020-10-12 16:05