SVERIGE. Att uppmana till att utrota svenskar är inte lagligt men behöver inte vara straffbart. Det menar Norrköpings tingsrätt i en märklig dom och tillägger att det är värre att hetsa mot minoritetsgrupper än mot svenskar.

Norrköpings tingsrätt.

Norrköpings tingsrätt.

Norrköpings tingsrätt meddelade i går domen i ett av flera anledningar intressant tvistemål.  Bakgrunden är att 24-årige David H, enligt honom själv ”jude och socialist”, i ett inlägg på sin numer nedlagda blogg publicerat följande inlägg den 30 juni 2014:

Till den som kan belägga att jag begått något endaste brott – företag, förening, fiende eller frände – utfäster jag härmed 25 000 kronor! Den som vill kräva pengarna får stämma mig i valfri tingsrätt senast på tisdag.

En ideell förening antog utmaningen och hänvisade till ett tidigare inlägg av David H, publicerat den 21 mars 2014, med följande budskap som de ansåg utgör hets mot folkgrupp:

Svenskar är det sämsta av gojer. Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener. Detta leder till att hart nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare, och till att svenskar inte hyser respekt för judar och andra. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades – försvann från jordens yta.

Norrköpings tingsrätt gick igenom förarbetena till lagen om hets mot folkgrupp och drog slutsatsen att det måste ”anses stå klart att avsikten varit att även svenskar som grupp kan omfattas av bestämmelsen i 16 kap. 8 § brottsbalken”.

Denna bedömning görs trots att Justitiekanslern har konstaterat att den situationen att någon uttrycker kritik mot svenskar inte träffas av straffstadgandet i 16 kap. 8 § brottsbalken (se beslut den 5 november 2013). Dessutom har Justitieutskottet, till skillnad från Justitiekanslern, bedömt att bestämmelsen omfattar svenskar (se bet. 2012/13:JuU10).

Tidigare har Justitiekanslern hävdat att lagen inte omfattar majoritetsgrupper, men som påpekas i domen omfattar förarbetena uttryckligen att lagen ska omfatta heterosexuella och kristna, vilka båda är majoritetsgrupper i Sverige.

Trots att Norrköpings tingsrätt slår fast att lagen om hets mot folkgrupp även bör innefatta svenskar väljer de att fria David H, trots att han uttryckligen skrivit att svenskar är ”vidrig ohyra” och att det inte vore ”mer än rätt om alla svenskar utrotades”.

Här följer tingsrättens resonemang i dess helhet:

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att bestämmelsen om hets mot folkgrupp utgör en inskränkning av yttrandefriheten som har stöd i lag. Straffbestämmelsen har dessutom bedömts syfta till att bereda sådant skydd för ”annans goda namn och rykte eller rättigheter” som enligt Europakonventionen är ett legitimt ändamål för inskränkning av yttrandefriheten (se bl.a. NJA 2007 s. 805). Vid den bedömning som ska göras av om inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle har tingsrätten i enlighet med vad som angetts ovan att beakta omständigheterna kring inlägget.

Inlägget har publicerats på internet och således haft bred tillgänglighet. Samtidigt torde inlägget endast ha nåtts av personer som aktivt besökt sidan. Målgruppen för inlägget har varit svenskar.

Vad David H**** i detalj åsyftat med detta begrepp är delvis oklart. Genom definitionen ”såväl etniska som kulturella svenskar” står det dock klart att uttalandet varit riktat mot en mycket bred grupp av människor, närmare bestämt en majoritetsgrupp. Till detta kommer att David H****s uttalande också ter sig svävande.

Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper torde enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper.

Det kan konstateras att uttalandet innehåller ett mycket nedsättande och stötande språk. Uttalandet torde dock vara av sådan karaktär som bäst bemöts i en fri och öppen debatt. Med beaktande härav och av att undantag från yttrandefriheten ska ske restriktivt bedömer tingsrätten att en inskränkning av yttrandefriheten inte kan anses nödvändig i detta fall. Inlägget uppnår således inte kravet för missaktning, varför David H**** inte gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp.

Vissa kommentatorer, däribland Aftonbladets Oisín Cantwell har beskrivit domen som en framgång för ”Sverigevänner”, men frågan är vad som kan anses utgöra hets mot folkgrupp gällande svenskar om det inte anses göra det när svenskar beskrivs som ”vidrig ohyra” och att det inte vore ”mer än rätt om alla svenskar utrotades”?

Domen slår vidare fast att likhet inför lagen inte längre gäller i Sverige. Etniska svenskar kan utsättas för grövre hetsbrott i egenskap av att fortfarande utgöra en majoritetsbefolkning i landet. Tingsrätten problematiserar ingenting om att svenskar i synnerhet i många storstadsområden utgör minoriteter och där ofta får utstå brott till följd av sin etniska bakgrund.

Etniska svenskar diskrimineras således även av den aktuella domens tolkning av lagen om hets mot folkgrupp, vilket står i strid med 2 §  i Regeringsformen, en av de fyra grundlagarna, som lyder att det ”allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person”.

Det mest rimliga vore att en nations lagstiftning i första hand värnade det egna folkets rättigheter, men lagen om hets mot folkgrupp visar tydligt att lagstiftarna de senaste decennierna reducerat svenskarna till landets paria i allehanda sammanhang.


  • Publicerad:
    2015-04-22 21:19