Att judar är dominerande i Hollywoods filmproduktion är ett faktum som länge förnekats av massmedia och andra opinionsbildande organ. De som påpekat detta faktum har utan vidare diskussion utpekats som antisemiter. Senast råkade den icke-judiske skådespelaren Marlon Brando ut för judarnas vrede när han i en TV-intervju sa att Hollywood styrs av judar. Detta utlöste en våldsam reaktion från den amerikanska judenheten, vilket till sist tvingade Marlon Brando att ta tillbaka sitt yttrande angående den judiska makten i Hollywood. Enbart detta scenario visar tydligt vilken makt de amerikanska judarna besitter.

Något oväntat erkänner Sveriges största och mest tongivande judiska tidskrift, Judisk Krönika, i sitt decembernummer 1997 att judarna har ett mycket stort inflygande över Hollywood.
En artikel skriven av Michael Medved, en amerikansk-judisk journalist som arbetar på New York Post och den judiska tidskriften Moment, bär den provocerande titeln ”Judar styr Hollywood… SO WHAT?” Medved skriver bland annat att ”Det är meningslöst att försöka förneka att judar har makt och framträdande positioner inom populärkulturen. En lista över de mest inflytelserika producenterna i de största filmbolagen innehåller en majoritet identifierbart judiska namn.
Att judar spelar en framträdande roll är uppenbart för alla som finner det mödan värt att läsa förteckningen över de ansvariga för uppmärksammade filmer eller teveprogram. […] ingen kan förneka att judar spelar en ojämförlig roll i Hollywood.”
Medved menar att ett av skälen till den judiska maktkoncentrationen i underhållningsbranschen är att judar hellre satsar på en karriär inom denna bransch än icke-judar och att makten går i arv från generation till generation och på så sätt kvarhålls hos judar.
Vi kan se att även judar i Sverige i stor utsträckning tycks dra sig till underhållningsbranschen och att en oroväckande stor andel av våra ”svenska” komiker och ”kultur”personligheter i själva verket är judar.
Vi kan också klart och tydligt se att judar i alla länder där de förekommer, skaffar sig inflytande på samtliga maktpositioner, särskilt de opinionsbildande men även i storföretagen är de överrepresenterade.
Det är således inget slumpmässigt fenomen eller ett resultat av ett särskilt intresse för film, som gör att judarna är så starka inom just filmindustrin. Det är makten som finns i denna industri som de vill åt och inte själva filmkonsten som sådan.

Hollywoods alster präglas av judisk mentalitet

I slutet av artikeln tar författaren upp den icke-judiska allmänhetens syn på Hollywood och dess alster. I detta stycke framträder tydligt det konspiratoriska sinnelag som är så kännetecknande för just dessa människor.
”Opinionsmätningar visar att den överväldigande majoriteten amerikaner anser att film och television uppmuntrar kriminellt våld, promiskuitet och andra former av destruktivt beteende. Detta har visat sig i den ena opinionsmätningen efter den andra i över tio år […] Att en industri, som är fastare knuten till judar än någon annan bransch i världen, nästan universellt betraktas som en destruktiv kraft i samhället borde mana till eftertanke.”

Medved manar sina judiska läsare att förneka att de värderingar som präglar Hollywoods produktioner är judiska värderingar, trots att judarna har nästan total makt över den amerikanska filmindustrin.
Givetvis är detta hyckleri och Medved är medveten om det. Han är också medveten om den antijudiska stämning som kan uppkomma om det blir allmänt känt vilka som ligger bakom alla dessa destruktiva filmproduktioner.

Medved är orolig därför att han vet att det verkligen är en judisk mentalitet och judiska värderingar som präglar Hollywoods filmkultur.
Varje människa med ett uns sunt förnuft inser ju det absurda i påståendet att en filmproduktion som regisseras, finansieras och framförs av en viss grupp människor inte på något sätt påverkas av denna grupps värderingar och ideal.

Judisk Krönika hetsar mot svenskar

De flesta svenskar kommer naturligtvis inte att förstå sambandet mellan den judiska dominansen inom filmindustrin och den destruktiva inverkan dess alster har på vår kultur och vårt folks psyke. De flesta svenskar ser inte heller någon skillnad i om det sitter en jude eller en svensk på en viktig maktposition. Men de flesta svenskar är givetvis inte heller insatta i omfattningen av den judiska dominansen, på såväl ekonomiska som opinionsbildande och andra viktiga nyckelpositioner i samhället.
Svenskarna är inte medvetna om den inställning dessa judar hyser gentemot icke-judar. Denna inställning gör sig judarna mycket besvär för att dölja och förneka, men när man läser deras egna interna tidskrifter och dokument så kan man utläsa hur ”det utvalda folket” i verkligheten ser på oss icke-judar.
Judisk Krönika är ett utmärkt exempel på en av dessa judiska interna tidskrifter. I Michael Medveds artikel kan man läsa en mening som tydligt visar hans ståndpunkt i frågan: ”Vem kan klandra manliga rollgestalter för att de väljer härliga eller eleganta shikses som mediamakor?”
Det ord han använder om icke-judiska kvinnor, ”shikses”, är allmänt utbrett bland det judiska folket. På hebreiska betyder shiksa ungefär ”ett stycke orent kött”. För icke-judar i allmänhet används ordet goj, vilket på samma språk betyder ”boskap”. Detta är alltså hur Medved och Judisk Krönika ser på icke-judar.
Samma nummer av Judisk Krönika innehåller även en dikt av den i Sverige bosatte juden Danny Gordon. Nedan följer ett stycke ur dikten, som bär det föga tilltalande namnet ”Jiddische Cowboy”

”Du blonda övermänniska,
nu gryr din domedag
Tills ditt främlingshat har gett sig av
Skall jag vaka vid din grav”

Judisk Krönika: Svenska judars främsta organ

Det är värt att påpeka att Judisk Krönika inte är någon liten obetydlig tidskrift skriven av en ensam förvirrad och hatisk jude, utan den svenska judeenhtenes främsta organ. I tidningen medverkar bland annat Thomas Gür, ledarskribent på Svenska Dagbladet, Nina Solomin, chef för Expressens kulturredaktion, och flera andra framträdande judiska journalister och författare som till exempel Anita Goldman och Cordelia Edvardson.
Medverkar gör även flera andra kända och mäktiga judar, till exempel en av Proventus delägare och finansiär av den judisk-homosexuella ”konsthallen” Magasin 3 (se artikeln ”Sjuk) Michael Kamras. Kändisarnas egen kelgris, den homosexuelle juden Michael Bindefeld samt Morton H Narrowe, överrabbin i judiska församlingen i Sverige medverkar också. Tidningens chefredaktör och ansvariga utgivare Jackie Jakubowski är även en flitig skribent i den ”svenska” pressen.
Det råder som vi kan se ingen tvekan om att Judisk Krönika helhjärtat stöds av de i Sverige bosatta judarnas toppskikt.


  • Publicerad:
    1998-10-12 00:00