INRIKES. I en utredning från kulturdepartementet föreslås att en ny myndighet, Myndigheten för romska frågor, ska inrättas. Den nya myndigheten ska arbeta med romernas situation och bekämpa ”antiziganism”.

I en utredning från kulturdepartementet föreslås att en ny myndighet, Myndigheten för romska frågor, ska bildas i Sverige. Den nya myndigheten ska uteslutande ägna sig åt att främja romernas situation och ta ett nationellt ansvar för deras mänskliga rättigheter och motverka så kallad ”antiziganism”.

Enligt utredningen bör myndighetens verksamhet bedrivas ”i nära kontakt med folkslaget”.

Den nya myndigheten ska också ”bidra till den fortsatta utvecklingen av det romska civilsamhället” och årligen ordna en återkommande landsomfattande sammankomst där romska företrädare och organisationer ska samlas.

Annat som den tänkta myndigheten ska ägna sig åt är att ”synliggöra, samla och sprida kunskap samt verka för att metoder utvecklas för att motverka den antiziganism och diskriminering som minoriteten romer utsätts för och den påverkan som historisk rasism och diskriminering för med sig”.

Mundighetens verksamhet ska även innefatta att ”levandegöra och sprida kunskap om minoriteten romers kultur, språk och historia” och främja högtidlighållandet av romska högtider.

Utredningen är ett gediget och i varje aspekt utarbetat dokument. För skattepengar har alla infallsvinklar man kan tänka sig på det romska livet noggrant utretts och analyserats.

Man tänker sig att den nya myndigheten ska byggas upp stegvis under en fyraårsperiod då man bedömer att ”processen med att skapa en legitimitet och en trovärdighet hos samhället i stort, och hos den nationella minoriteten romer specifikt, talar för det”. När myndigheten är i full drift kommer den att behöva en årlig medelstilldelning på 20 miljoner kronor.

Källor:
Regeringen vill inrätta zigenarmyndighet
Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en ny myndighet för romska frågor


  • Publicerad:
    2019-07-10 20:45