NORDFRONT FÖRLAG. Nu släpper Nordfront förlag ett informationspaket med skrifter som utgör Motståndsrörelsens ideologiska, politiska och organisatoriska grund. Uppdaterad 18:45.

Det har länge funnits en stor efterfråga hos allmänheten om ett paket med grundläggande skrifter som förklarar Nordiska motståndsrörelsens ideologi, politik och organisationskultur. Därför väljer Nordfront förlag nu att släppa ett informationspaket som framförallt riktar sig till de svenskar som vill veta mer om Motståndsrörelsens världsåskådning och politik och vad det innebär att vara en aktivist eller partimedlem i organisationen.

Informationspaketet kommer i två utförande. Ett ordinärt paket och ett pluspaket. Bägge innehåller tre skrifter som utgör grunden för organisationens ideologi och struktur och dessa skrifter heter Nationalsocialismen – Den biologiska världsåskådningen, Vår väg – Ny politik för en ny tid och Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen. Informationspaketet kostar 140 kronor och kan köpas HÄR.

Informationspaketet plus innehåller även 200 flygblad och 200 klistermärken till ett mycket rabatterat pris och kostar endast 250 kronor. Köp informationspaketet plus HÄR.

Nedan följer tre kortare recensioner av skrifterna:

Nationalsocialismen – Den biologiska världsåskådningen

Skriften är författad av den danske nationalsocialisten Povl H. Riis-Knudsen som förutom den biologiska världsåskådningen även har författat skriften Nationalsocialism – En vänsterrörelse. Den biologiska världsåskådningen är en introduktion till nationalsocialismen där själva kärnan i ideologin förklaras. I skriften framgår det tydligt att nationalsocialismen är så mycket mer än simpel politik. Det är, som det framgår av skriftens namn, en biologisk världsåskådning som grundar sig på naturens eviga lagar. Nationalsocialismen är en ideologi som värnar rasen över allt annat och som strävar efter att ena folket över klass- och könsgränserna i en folkgemenskap där alla individer som utgör folket tillsammans kämpar för folkets gemensamma intressen. I de här aspekterna skiljer sig nationalsocialismen avsevärt från alla andra ideologier.

Följande är ett utdrag från skriften:

Den nationalsocialistiska rörelsen är inte en av de vanliga politiska organisationerna, som endast representerar gruppintressen av mer eller mindre materialistisk natur. Deras mål är endast att sätta ihop ett partiprogram som är tillräckligt vagt och intetsägande för att kunna attrahera valboskapen för en parlamentarisk plattform så att deras ”folkvalda representanter” kan lägga sina händer på en så stor bit av kakan som möjligt åt sig själva – och kanske åt sina partimedlemmar – på resten av samhällets bekostnad. Nationalsocialismen är mycket mer än så – det är en världsåskådning, en fullständig livsfilosofi som täcker den mänskliga tillvarons alla aspekter.

För den som vill veta vad nationalsocialism egentligen är för något, och vill bilda sig en egen uppfattning om ideologin, så är Den biologiska världsåskådningen en skrift som rekommenderas starkt!

Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen

Aktivisthandboken är en manual som främst riktar sig till aktivister, men även partimedlemmar, och innehåller råd, regler och instruktioner. För att få en god uppfattning som utomstående om vad det innebär att organisera sig i Motståndsrörelsen är Aktivisthandboken perfekt att läsa innan man bestämmer sig för att ansöka om medlemskap i organisationen.

I handboken står det bland annat om vad det innebär att leva ett liv i kamp, att leva som nationalsocialist och hur man effektivt sprider och tillverkar propaganda. Genom att läsa Aktivisthandboken får du en stor inblick i Motståndsrörelsens organisationskultur och vad det innebär att kämpa för vårt folks överlevnad och frihet under Tyrrunans tecken.

Vår väg – Ny politik för en ny tid

Vår väg är Nordiska motståndsrörelsens partiprogram. I partiprogrammet som består av nio punkter klargörs Motståndsrörelsens visioner för ett nationalsocialistiskt, fritt och enat Norden. Organisationens syn på allt ifrån arbetspolitik, djurfrågor, sjukvård, familjepolitik, skola och utbildning till försvarspolitik står i partiprogrammet.

De nio punkterna i Vår väg är som sagt Motståndsrörelsens vision om hur det framtida nationalsocialistiska samhället ska se ut och partiprogrammet som helhet är speciellt framtaget för ett enda syfte; att säkerställa de nordiska folkens frihet och fortsatta överlevnad.

Nordiska motståndsrörelsen vill

1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.

3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande folkfientliga sammanslutningar.

4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.

5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande måste motverkas.

6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska värnas.

7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.

9. Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi.

Vad vill Nordiska motståndsrörelsen? Vad är nationalsocialism för något? Vad innebär det att vara medlem i Motståndsrörelsen? Dessa frågor och mycket annat som du kanske undrar över får du svar på i detta informationspaket. Väljer du informationspaketet plus kan du dessutom komma igång och hjälpa till med kamparbetet direkt. Köp informationspaketet eller informationspaketet plus redan idag!


  • Publicerad:
    2017-02-27 13:00