På sista tiden har det varit en debatt bland yttrandefrihetsjurister huruvida en registrerad webbtidning kan tillåta läsarkommentarer eller inte. Nu har JK sagt sitt.

20130709_lagboken

Bakgrund
I slutet på år 2011 inkom en anmälan från en Rolf Anders Pihl (tidigare Daniel Pihl) mot bloggen juridikfronten. Juridikfronten drivs av en viss Martin Tunström som själv satt i system att anmäla nationella sidor och personer. Martin Tunström är engagerad socialdemokrat och således politisk motståndare till oss. Vidare försvarar han öppet personer som Olof Palme. Han var en av de som är skyldiga till det massinvandringsvansinne vi lever i idag. Skälet till att Rolf Anders Pihl anmälde juridikfrontens blogg var att han där i en kommentar hade blivit kallad ”haschpundare”. Tunström trodde efter anmälan att även Rolf Anders Pihl var nationell då denne har ställt upp i politiskt val för Folkfronten. Därför kallade han honom för nazist på sin blogg. Det Tunström inte tänkte på var att Rolf Anders ställt upp för Folkfronten som ett namnsabotage mot partiet som idag kallar sig Svenskarnas parti. När de två funnit att de bägge kämpade på samma sida mot allt Sverigevänligt så insåg man givetvis att det var dumt att man anmält varandra, därför krävde Rolf Anders Pihl endast en krona plus ränta i skadestånd för förtal. Vissa tror även att det hela från början var ett uppgjort skadeståndsmål i syfte att inskränka oppositionellas rätt att yttra sig.

Linköpings tingsrätt
Linköpings tingsrätt kom fram till att Juridikfrontens blogg, liksom Nordfront, skyddades av yttrandefrihetsgrundlagen som databas. Martin Tunström bor i Helsingborg, och drev bloggen därifrån. Därför skulle målet inte prövas av Linköpings tingsrätt, utan av en yttrandefrihetsdomstol.

Göta hovrätt
I Göta hovrätt gjorde man dock konstigt nog en annan bedömning. Man ansåg att fallet borde omprövas, även om man kunde förmoda rättegångsmissbruk. I ett protokoll från Göta hovrätt anser de att Linköpings tingsrätt visst borde ha prövat fallet med följande motivering:

”På den nu aktuella webbplatsen kan kommentatorer få kommentarer publicerade i direkt anslutning till det redaktionella innehållet på webbplatsen (bloggen) utan föregående granskning dvs. utan någon s.k. moderatorsfunktion. Det är alltså klart att innehållet på webbplatsen kan ändras även av andra än de som driver verksamheten.”

Vidare skriver Göta hovrätt:

”Hovrättens synsätt innebär att det varit frågan om en enda databas och att innehållet i denna har kunnat ändras även av utomstående. Enligt hovrätten har det således inte varit möjligt att släppa in omodererade kommentatorer och ändå bibehålla grundlagsskyddet för det redaktionella materialet på bloggen. Inlägget på bloggen omfattas enligt hovrätten alltså inte av yttrandefrihetsgrundlagens regelverk.”

Efter att Göta hovrätt beslutat att fallet skulle tillbaka till Linköpings tingsrätt överklagade de båda inte fallet mer. Man ansåg att protokollet i sig skulle vara prejudicerande och därmed hade man uppnått sitt syfte. Göta hovrätts protokoll meddelades 2013-04-09.

Konsekvenser
Hovrättens motivering i protokollet fick webbtidningssverige att skaka. Man undrade nu om det överhuvudtaget var möjligt att ha läsarkommentarer till sina artiklar. Vissa webbtidningar gick så långt att de stängde av kommentarsfunktionen direkt. På en sida som kallas Juridikbloggen drog Benjamin O J Boman följande slutsats:

”Konsekvensen av hovrättens beslut torde vara att även större mediewebbplatser där kommentarfälten är fria, inte kan betraktas som grundlagsskyddade enligt 1:9 YGL. Detta kan förstås vara förödande för massmedierna, men det bästa sättet att råda bot på situationen är rimligen att förhandsgranska samtliga kommentarer i samtliga grundlagsskyddade medier (eller ta bort möjligheten att kommentera). Då står det också klart vem som ansvarar för allt tillgängligt innehåll, och devisen om frihet under ansvar förblir inte en chimär.”

Samme Benjamin O J Boman har under flera års tid debatterat för att sidor med fria läsarkommentarer inte ska vara skyddade av yttrandefrihetsgrundlagen. Juridikbloggen verkar fungera lite som en lobbyorganisation där just sidor som till exempel Nordfront motverkas. Vår webbtidning kallas för övrigt för extremnationalistisk av samma blogg. En annan medarbetare på Juridikbloggen är Mark Klamberg, make till Birgitta Olsson som ju har regeringens uppdrag att utreda varför vi ”stjäl” så många läsare från vanlig media och vad man kan göra åt det.

Tunström anmäler ännu en gång
När nyligen Nils-Eric Hennix blev dömd för hets mot folkgrupp skrev Nordfront en artikel om detta. Även i detta fall var Hennix anmäld av Tunström. I en kommentar till artikeln skrev någon under pseudonymen ”Revolt” följande kommentar:

”Tunström är en stalker som förföljer nationalister och som har polisanmält minst fem nationalister hittills.”

Detta anmälde Martin Tunström för förtal.

Om förtalet i sig uttalar sig JK så här:

”Av förarbetena till bestämmelsen framgår att allmänt åtal är avsett att förekomma endast i undantagsfall. Oavsett om det i detta fall skulle föreligga ett förtalsbrott eller inte, framgår det inte av utredningen att det finns några sådana särskilda skäl som från allmän synpunkt motiverar ett ingripande genom allmänt åtal. Förundersökning ska därför inte inledas.”

På vanlig svenska skulle man kunna säga att JK normalt sett inte handhar förtal utan det är upp till den som känner sig förtalad att anmäla man tyckte troligtvis dessutom att det var för larvigt för att ens på någott sett gå vidare med.

JK går emot Göta hovrätt
Vad som är mer intressant än själva avfärdandet av Tunströms anmälan är att JK fortsätter att följa den praxis som varit gällande i Sverige. Man ser alltså inte hovrättens protokoll som något prejudicerande som skulle ha ändrat något. Såhär uttrycker man sig om detta:

”Databasen www.nordfront.se har ett utgivningsbevis och omfattas därmed som utgångspunkt av grundlagsskyddet enligt 1 kap. 9 § YGL. Det anmälda yttrandet avser redaktionellt material och kan inte ändras av mottagaren. Den omständigheten att det är möjligt att i anslutning till artikeln lämna läsarkomrnentarer, vilka inte förhandsgranskas av redaktionen, innebär inte att grundlagsskyddet för det redaktionella materialet bortfaller eftersom det materialet och läsarkommentarerna hålls åtskilda på ett tillräckligt tydligt sätt på webbplatsen.”

kommentargodkänd

Slutligen
I tider när man måste ha ett inlogg på Facebook för att få ge kommentarer till flera stora tidningar. Eller där möjligheten för folkets röst är helt borttagen får man se detta utlåtande som en temporär seger för det fria ordet. Vidare är det ett bakslag för de mörka krafter, med tentakler in i såväl högsta politiken som i juristvärlden, som försöker tysta all sann opposition.


  • Publicerad:
    2013-07-09 14:56