INRIKES. Internationella valobservatörer bör granska medias påverkan på 2022 års riksdagsval. Detta föreslår två sverigedemokrater i en riksdagsmotion.

I en riksdagsmotion föreslår de sverigedemokratiska ledamöterna Björn Söder och Sven-Olof Sällström att internationella valobservatörer ska övervaka det kommande riksdagsvalet. Enligt motionen ska valobservatörernas främsta uppgift vara att granska de svenska medierna inför valet, med ett särskilt fokus på public service.

Mer precist vill man att valobservatörerna tar reda på om medielandskapet ”är ensidigt eller pluralistiskt och om någon part gynnas eller missgynnas”. Man vill också att ”direkta eller indirekta band mellan olika mediekanaler och parter som deltar i valet” blir granskade. Granskningen, som kan pågå i upp till ett halvår innan valet, bör innefatta allt från den direkta valrapporteringen och debattprogram till rena nöjesprogram och annan journalistik som kan påverka valet.

De skriver även att Sverige befinner sig i en situation där en ansenlig del av befolkningen nu hävdar att public service är partiskt och att programmen är ensidiga och subjektiva, en kritik som de två SD-männen även själva delar.

Den 1 januari 2021 tar Sverige tar över ordförandeskapet i OSSE. Söder och Sällström anser att det är ett bra tillfälle att lyfta fram Sverige som ett ”demokratiskt föredöme” och i det ingår också att kunna rannsaka sig själv och vara öppen för kritik mot det svenska systemet.

De båda riksdagsmännen som undertecknat motionen har själva deltagit i internationella valobservationer inom ramen för riksdagens OSSE-delegation och skriver att de hyser ”mycket stort förtroende” för ODIHR och dess experter.


  • Publicerad:
    2020-10-02 17:30