SVERIGE Utrikesdepartementet har beslutat att den skattefinansierade biståndsorganisationen Sida inte längre ska få 47 miljarder kronor i bistånd.

I ett regleringsbrev för budgetåret 2023 skriver Utrikesdepartementet hur regeringen ska uppnå det av riksdagen satta målet att genom internationellt bistånd ”skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”.

Ett sätt att upprätthålla bättre levnadsvillkor tycks vara att banta mångmiljardanslagen till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, som också får uppgiften att fokusera verksamheten på att ”minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning”.

En av de stora grundorsakerna till migrationen är när afrikanska länder överöses med miljarder kronor i bistånd vilket leder till en okontrollerad befolkningstillväxt, och därmed även högre fattigdom och sedermera invandring till västvärlden. Nu kommer detta delvis motverkas då anslagen till Sida bantas från det absurt höga beloppet 47 miljarder till 13 miljarder.

Utöver detta får Sida nya arbetsområden som syftar till att motverka illegal invandring och främja återvandring, åtminstone på frivillig basis.

Sida ska stärka och utveckla arbetet med migration i syfte att bidra till regeringens mål att fokusera biståndspolitiken för att utgöra ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet, bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring, samt minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning.

Sedan 2017 är socialdemokraten Carin Jämtin ordförande för Sida. En av hennes första åtgärder som ny ordförande var att strypa bistånd till organisationer som slutar med aborter, eftersom afrikaner måste få skaffa ”hur många barn de vill”.