INSÄNDARE. Socialdemokraternas och övriga kulturmarxisters värdegrund är en ideologi som strider mot Naturens vilja och som leder till en tillbakagång av människans utveckling, fattigdom och våld.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Det kulturmarxistiska etablissemangets grundbult är ”alla människors lika värde” och ”jämlikhet”. Inget av dessa värderingar kan förverkligas. Naturens strävan och den existerande verkligheten är konstruerad av olikheter och dessa olikheter har olika värde och rang.

I de oändliga världarnas rymder, bland miljarder stjärnor och planeter, finns vår planet Tellus. På vår planet uppstod liv i en materiell verklighet som har en naturlag, en absolut fastslagen regel som allt är underkastad. Naturen är moder till allt på Jorden. Dess lag är hård men effektiv. Naturens lag och vilja är blind för de levande varelsernas individuella behov, lidande och önskningar. Genom sin blinda hårdhet har Naturen utvecklat livets första bakterier till dagens människor. Naturens vilja är utveckling. Främst en utveckling av de levande varelsernas hjärnor.

INTELLIGENSENS TILLBAKAGÅNG

Naturens lag är urvalsprincipen; de intelligentaste och friskaste varelser som bäst anpassar sig efter miljön överlever och skaffar avkomma. I led efter led förädlas avkomman.

Människans utveckling skedde främst för hundratusentals år sedan. Utvecklingen framskred till tiden för mellan 2.000 till 6.000 år sedan. Då stoppades utvecklingen genom större välstånd och möjligheten för majoriteten att överleva och fortplanta sig. Sedan tiden för Jesus levnad har en tillbakagång inletts som innebär att folken som helhet får lägre intelligens eftersom de lågbegåvade skaffar sig flest barn och även blandar sig med begåvade.

”Människoartens intellektuella topp kan ha nåtts redan för 2 000 – 6 000 år sedan”, skrev genetikern Gerald Crabtree vid Stanforduniversitetet i USA. ”Jag slår vad om att om en genomsnittlig medborgare från Aten 1000 år före Kristus skulle dyka upp bland oss, så skulle han eller hon vara bland de smartaste av oss – med ett gott minne och med många idéer.”

Tillbakagången av människans genomsnittsintelligens har ökat i vår tid. Alla forskningsmätningar pekar på att den vita människan blir ointelligentare. Orsaken är inte bara att ointelligenta människor skaffar sig flest barn utan att den vita befolkningen blandar sig med andra raser, vilka har en medelintelligens på 59-85 i IQ. Vita låg vid mätningar för 10 år sedan i snitt på 93-102 i IQ. Högst ligger Hong Kong, Nord och Sydkorea, Taiwan, Japan och Singapore med en IQ på 103–106.

Den nyzeeländske statsvetaren James Flynn redovisade nyligen i tidskriften Intelligence att intelligenskvoten hos befolkningen i Skandinavien har sjunkit i genomsnitt mellan 2,3 till 3 IQ-poäng per tioårsperiod sedan slutet av 1990-talet! (Forskning&Framsteg 2017-12-27). Flynn konstaterar att tidigare forskning visat att hög invandring resulterar i sjunkande IQ. Detta är en katastrof. Endast ett par enheters nedgång i den genomsnittliga intelligensen innebär försämrad ekonomi, ökad brottslighet, sämre hälsa, ökat djurplågeri och andra negativa effekter. Forskarna/professorerna Tatu Vanhanen och Richard Lynn har bevisat den starka kopplingen mellan intelligenskvot och ett lands livskvalitet. Facit kan vem som helst också konstatera genom att jämföra välstånd och IQ för respektive land.

ETABLISSEMANGETS VILLFARELSE

Sveriges kulturmarxistiska och politiskt korrekta etablissemang gör allt för att sänka befolkningens livskvalitet genom att hävda:

* Jämlikhet och allas lika värde är samhällets högsta strävan. Grovt kriminella personer är lika mycket värda som helgon.

* Det finns inga människoraser (bara andra djurraser) och inga generella begåvningsskillnader finns bland olika ”etniciteter”.

* Mångkultur, d.v.s. att svenskar avlar barn med invandrade främmande folkslag, är bra för utvecklingen.

* Barn föds som ”oskrivna blad” och endast föräldrarnas inkomst och miljön har betydelse för intelligensutvecklingen. Det genetiska arvet har ingen avgörande betydelse för människor (det gäller däremot för alla andra däggdjur).

* Tron på det genetiska arvet fördöms som rasism och hets mot folkgrupp.

* Människors kön är bara en social konstruktion. Skillnaden mellan man och kvinna ska elimineras. ”Kvinnligt” och ”manligt” finns inte. Homosexualitet är normalt.

* Skolorna ska blanda överbegåvade skötsamma barn med lågbegåvade och psykiskt störda/störande barn i samma skolklass. De största ekonomiska och pedagogiska resurserna ska satsas på eleverna med de sämsta studieförutsättningarna.

Villfarelser som detta motverkar Naturens vilja och förutsättningarna för en sund, positiv utveckling.

Den mest katastrofala handling Sveriges regeringar och riksdag har gjort är godkännandet av massinvandring från Mellanöstern och Afrika.

KOLLEKTIVT OMEDVETANDE

Etablissemanget, d.v.s. politiker, journalister, offentliga tjänstemän m.fl., saknar kunskaper i genetik, rasbiologi och psykologi. Hela samhällspolitiken grundas i stället på marxistiska vanföreställningar som leder till intellektuell och fysisk tillbakagång och därmed ett fasansfullt samhälle.

Det redan för 100 år sedan kända kollektiva omedvetandet (C.G. Jung och Sigmund Freud) är helt okänt bland dem som styr landet, och därmed invandringspolitiken. Etablissemanget tror t.ex. att alla folkslag tänker lika och att det endast är yttre faktorer och medvetandet som påverkar deras handlingar.

Människan har ingen fri vilja. Vårt tänkande, våra känslor och våra handlingar styrs av vårt omedvetna sinne. I detta sinne har erfarenheter från hundratals generationers förfäder lagrats. Ett sammansatt folkslag har genom en lång tidsperiods korsningar av individer erhållit likartade instinkter och ett kollektivt omedvetet (undermedvetet) sinne. I detta sinne finns t.ex. livsstil, syn på moral, rättsmedvetande, kulturyttringar, temperament, gillande och ogillande av företeelser och intryck. Olika folkgrupper har olika kollektiva omedvetanden. Etablissemangets tro att utomeuropeiska invandrare assimileras och tillägnar sig vår livsstil, värderingar och kultur är en vanföreställning eftersom det kollektiva omedvetandet endast hör samman med biologiskt ärvda anlag.

Ett exempel: En person med skandinaviskt präglat kollektivt omedvetande som känner ett spontant obehag och ogillande vid åsynen av utseendet hos folk från Mellanöstern, utan att ha erfarenheter av dem, reagerar inte så på grund av inneboende ondska eller någon fobi. Reaktionen är då ett minne och en varning från tidigare generationers negativa erfarenheter av folk med mellanösternutseende. Om skandinaven möter personer med t.ex. utpräglat nordiskt utseende; blonda, blåögda och vita, och känner tillit och gillande så är det samma kollektiva omedvetande som skapar denna reaktion. Reaktionen från det omedvetna, positivt eller negativt, är en mycket värdefull instinkt som finns hos oss däggdjur. Urminnes erfarenheter från förfäderna är vägledande för att undvika faror och överleva.

EKONOMISKA KONSEKVENSER AV LÄGRE IQ

Under nittonhundratalet skedde en enorm tekniska utveckling och höjning av levnadsstandarden. Uppfinningarna och välfärden är dock inte ett resultat av ökad medelintelligens under denna tidsperiod. Framgången beror på ständiga innovationer och allt mer avancerade utbildningar hos de folkslag som har en genomsnittlig hög intelligens.

I Europa, främst i Tyskland och Sverige, är det brist på arbetskraft. Trots att Tyskland har 2.600.000 arbetslösa så måste landet för närvarande importera 300.000 arbetsinvandrare varje år för att täcka behovet. Sverige har över 200.000 arbetslösa invandrare ( + hundratusentals andra bidragsberoende, ej arbetssökande invandrare) och 150.000 arbetslösa svenskar samtidigt som det är stor brist på arbetskraft. Bara inom byggsektorn kan 47 % av företagen inte få tag på personal som de behöver. Varför är det så? Svaret är att Tyskland och Sverige har släppt in flest utomeuropeiska invandrare och att dessa inte klarar av att sköta de lediga jobben.

Arbetslösheten är 70 procent högre bland unga invandrare än bland ungdomar födda i Sverige. Om man jämför äktsvenska ungdomar med även första och andra generationens invandrare så blir arbetslösheten bland invandrarungdomarna kanske upp till 80-90 procent högre än hos de svenska.
Regeringen fortsätter att massimportera folk från Mellanöstern och Afrika som saknar kvalifikationer för den svenska arbetsmarknaden och som inte anpassar sig efter västerländsk kultur. Under januari-november i år beviljades ytterligare 50.000 invandrare asyl och permanent uppehållstillstånd. De flesta var anhöriginvandrare.

Kombinationen ökad brist på kvalificerad arbetskraft och massimport av bidragsberoende/okvalificerade arbetssökande kan bara sluta i ekonomisk katastrof.

Och denna katastrof är självförvållad av det politiska etablissemanget.

/H. Hildesvärd


  • Publicerad:
    2017-12-31 12:05