Lagen om hets mot folkgrupp instiftades för att skydda judiska intressen från kritik. Lagen kallades från början för ”Lex Åberg” efter den nationalsocialistiske kämpen Einar Åberg som envist spred ”antisemitisk” propaganda över världen från sitt hem i Norrviken, Stockholm.
Följande text utgavs av Åberg för att belysa lagens tillkomst och domarna mot honom själv.

Fakta bakom åtalen och domarna mot Einar Åberg 1946-1956

Denna text ursprungligen utgiven av Förlag Einar Åberg, Norrviken 1956.

1946

”Kriminaliseringen av antijudisk hetspropaganda är på väg, fastän den av lagtekniska skäl dröjer ännu en tid.”
Överrabbinen Marcus Ehrenpreis i Judisk Tidskrift, Stockholm, nr. 1/1946, sida 6.
Anm. Med ”antijudisk hetspropaganda” menar Ehrenpreis offentliggörande av citat ur Gamla och Nya Testamentet, ur Talmud och Schulchan-Aruch, av prominenta judars uttalanden, om dessa gå emot världsjudendomens (zionismens) intressen.
E. Å.

1947-1948

”Svenska regeringen skall stoppa spridningen av anti-judisk litteratur från Sverige”
”Den svenska regeringen har försäkrat American Jewish Committee (amerikanska judiska kommittén) att den skall göra allt som står i dess makt för att stoppa den ström av antisemitisk propaganda, som utgår från Sverige, meddelar Kommittén i New York.
Mr. David Bernstein, utskickad av kommittén till Stockholm, protesterade hos regeringen mot den svenske antisemiten Einar Åbergs verksamhet, som pr post sänder antisemitisk litteratur till alla delar av världen. Löftet att ingripa enligt kommitténs framställningar lämnades av t. f. justitieminister Nils Quensel och statssekreterare Ingvar Lindell.”
Översättning från South African Jewish Times, 18 juli 1947.

”En lex Åberg efterlyses”
Göteborgs Handelstidning den 19 juni 1947.

”Svenska regeringen stoppar judehetsaren Einar Åberg?”
”New-York fredag (UP). Svenska justitiedepartementet har uttryckligen lovat att vidta omedelbara åtgärder för att undersöka Einar Åbergs i Norrviken verksamhet som spridare av antisemitisk litteratur över hela världen.
Uppgiften har telegrafiskt lämnats av amerikanska judiska kommitténs representant, David Bernstein, som nyss varit i Stockholm.
Den svenska regeringen påpekar, att landets författning och lagar gör det svårt att vidta skyndsamma åtgärder, men är angelägen om att få ett slut på denne mans utgjutelser, försäkrar Bernstein i telegrammet till sina uppdragsgivare. – Statsrådet Quensel – som är tillförordnad justitieminister just nu – bekräftar i stort sett ovanstående uppgifter och upplyser att justitiedepartementet genast efter Bernsteins besök satte i gång en undersökning hos generalpoststyrelsen och polisen för att utröna om det finns någon möjlighet att stoppa antisemittryckets spridning. Denna undersökning är ännu inte avslutad.”
Afton-Tidningen den 20 juni 1947.

”Justitiekanslern åtalar”
”Efter många om och men har justitiekanslern förordnat om åtal mot upphovsmannen till de ökända judefientliga flygbladen från Norrviken. Han har anmodat stadsfiskalen i Stockholm att vidtaga de nödiga verkställighetsåtgärderna och härvid hänvisat honom till § 9: 12 i tryckfrihetsförordningen.” Göteborgs Handelstidning, den 7 jul’

”World Jewish Congress hemställer om ’Lex Åberg’”
”Stockholm, måndag.
TT. World Jewish Congress svenska sektion har vädjat till statsminister Erlander, att man i Sverige antar en lag, som förbjuder spridning av falska påståenden och förtal i syfte att framkalla konflikter mellan olika folkgrupper, och hoppas, att den svenska regeringen skall finna medel, som är nödvändiga för att stoppa den hetspropaganda, som bedrivs genom hr Åbergs flygblad. – WJC förklarar sig, ha klart för sig, hur det står till med hr Åbergs sinnestillstånd, men förvånas samtidigt över, varifrån medel erhålls till dessa hans gärningar.”
Nya Samhället den 8 juli 1947.

”Einar Åberg skall sinnesundersökas. Stockholm den 21 juli (TT)”
”Rådhusrätten beslöt efter måndagens handläggning av tryckfrihetsmålet mot ”bokförläggare” Einar Åberg, Norrviken, att dennes sinnesbeskaffenhet skall undersökas. Målet kommer åter före den 18 augusti.
Åbergs ombud ansåg sinnesundersökning omotiverad, men åklagaren erinrade om att Åberg åtminstone fem gånger dömts för sin antisemitiska verksamhet, som nu även väckt anstöt utomlands. Åberg själv citerade bl. a. ett uttalande av statsminister Erlander, enligt vilket var och en som hyser en mening och för fram den inte är hotad i detta land. Han förklarade sig vidare i 25 år ha studerat judefaran och påstod att hans ledstjärna alltid varit fosterlandskärlek och Sveriges väl.”
Ny Tid den 22 juli 1947.

”Är det sinnessjukt att ge uttryck åt sin åsikt? Rådhusrätten förordnar ’fullständig sinnesundersökning’”
”Tryckfrihetsmålet mot bokförläggare Einar Åberg i Norrviken behandlades åter på måndagen vid rådhusrätten, där rådman Rising satt ordförande. Målet förklarades vilande, i avvaktan på resultatet av en fullständig sinnesundersökning av den åtalade.”
Dagsposten den 19 augusti 1947.

”Bokförläggare” Einar Åberg begär statsministerns beskydd!”
Den riksbekante ’bokförläggaren’ Einar Åberg i Norrviken, som åtalats för sin antisemitiska skriftspridning och som nu skall underkastas sinnesundersökning, har vänt sig till statsminister Erlander för att ”få detta justitiemord förhindrat”. Han hemställer att statsministern vidtar åtgärder för ”att undanröja det olagliga beslutet om sinnesundersökning och låta tryckfrihetsmålet fortsätta i vanlig ordning”.
Göteborgs-Posten den 10 november 1947.

”Åberg bör sinnesundersökas”
”Överläkare Nyström på Ulleråkers sjukhus har hemställt att rådhusrätten måtte förordna, att bokförläggare Einar Åberg i Norrviken intages på sjukhuset för att undergå sinnesundersökning. Rådhusrätten förordnade den 18 augusti att Åberg skulle sinnesundersökas. Denna undersökning har sålunda ännu ej ägt rum. Målet förekommer vid rådhusrätten nästa gång den 17 november, då Åberg får yttra sig över läkarens hemställan.”
Stockholms-Tidningen den 14 november 1947.

”Antisemit-Åberg nekar resa till Ulleråker”
”Stockholm 17. 11. TT.
”’Bokförläggare’ Einar Åberg i Norrviken, åtalad för sina antisemitiska skrifter både i Sverige och i utlandet, kom inte till rådhusrätten på måndagen, då målet mot honom åter stod på listan, sedan vederbörande läkare på Ulleråkers sjukhus inte kunnat förmå Åberg att frivilligt komma till sinnesundersökningen, som rådhusrätten beslutat och hovrätten nyligen sanktionerat.”
Göteborgs Morgonpost den 18 november 1947.

”Rashetsförbud, `Lex Åberg` klar”
Dagens Nyheter den 4 december 1947.

”Polis tog Åberg till Ulleråker”
Den i Göteborg gripne ’bokförläggare’ Einar Åberg, Norrviken, har nu genom polisens försorg förpassats till Ulleråkers sjukhus för den sinnesundersökning, som Stockholms rådhusrätt i höstas beslöt, innan målet mot Åberg för dennes antisemitiska verksamhet avgöres.”
Morgon-Tidningen den 23 januari 1948.

”Norrviken-Åberg åter under jorden”
Svenska Dagbladet den 31 januari 1948.

”Norrviken-Åberg åter till Ulleråker”
”Bokförläggare Einar Åberg, Norrviken, som i fredags återvände till sin bostad efter omkring, en månads bortovaro, reste på måndagsmorgonen åtföljd av en polisman från Sollentuna till Uppsala, där dr Nyström på Ulleråkers sjukhus skall slutföra den av rådhusrätten beslutade sinnesundersökningen av honom.”
Svenska Dagbladet den 9 mars 1948.

”Nazist-Åberg befunnen klok”
”Sinnesundersökningen av antisemitiske bokförläggaren Einar Åberg i Norrviken har nu avslutats. Hr Åberg, har befunnits vara fullt klok.
Undersökningen har verkställts av dr Hans Nyström, Uppsala, som nu till Stockholms rådhusrätt översänt det begärda utlåtandet. Enligt detta förklaras Åberg ej lida av sinnessjukdom och icke vara i behov av vård på sinnessjukhus.”
Expressen den 27 mars 1948.

”Nazi-Åberg dömd till 500 kr. böter”
Dagens Nyheter den 17 september 1948.

1949

Den 1 januari 1949 trädde ”Lex Åberg” i kraft. Ehrenpreis’ och World Jewish Congress’ varma önskan sedan 1946 var uppfylld! ”Lex Åberg” har smugglats in i 11 kap. SL. ”Om brott mot allmän ordning”, 7 § och har fått följande lydelse: ”Hotar, förtalar eller smädar någon offentligen folkgrupp med viss härstamning, eller trosbekännelse, dömes för hets mot folkgrupp till böter eller fängelse.”

Obs.! I de flygblad, som sedermera med stöd av ovanstående paragraf åtalats, ha de åtalande och dömande myndigheterna – trots anmodan av mig – ej kunnat påvisa en enda punkt. som förtalat eller smädat den ifrågavarande folkgruppen. Svaret i domskälen har varit: ”Flygbladen måste anses vara förtalande och smädande.” VARFÖR?
Einar Åberg

”Åberg endnu et halvt år”
”En delegation fra W. J. C. (World Jewish Congress) bestående af Hillel Storch, Karl Berman og S. Aronzon har oppsøgt den svenske justitsminister, dr. Herman Zetterberg, og med ham drøftet den antisemitiske propaganda, som Einar Åberg i den sidste tid har spredt i Italien. – Man opfordrede ministeren til at satte en stopper for Åbergs virksomhed og, undersøge, hvorfra hans midler hidrørte, Dr. Zetterberg svarede, at sagen var blevet drøftet indgående i den svenske rigsdag, og at et resultat af debatten havde vaeret en ny lov om pressens frihed, der ville traede i kraft den 1. januar 1950. Dette udelukkede at flere skridt kunne gøres inden den tid.”
Tidskriften ”Jødisk Samfund”, København juli 1949.

”Åtal mot Åberg enligt ’judelagen'”
Dagsposten den 16 augusti 1949.

”Böter biter ej på Åberg – åklagaren yrkar fängelse”
Afton-Tidningen den 24 augusti 1949.

”Åberg fick dagsböter enligt ’Lex Åberg'”
Dagsposten den 25 augusti 1949.

”Allt for lille dom”
Omsider lykkedes det svenskerne at få Einar Åberg, tiltalt og dømt. – Stockholms rådhusret idømte ham kun 100 dagsböder å 5 kr., og, det var første dom efter den nye lov om ’hets mod folkegrupper!”
”Jødisk Samfund”, Køpenhavn September 1949.

”Jewish Congress vill stoppa Åberg”
”… Ärendet är emellertid inte det enda: det gäller också att undersöka möjligheterna att genom svenskt ingripande stoppa den antisemitiska propagandisten Einar Åberg. ..”
Dagens Nyheter den 18 oktober 1949.

”Delegat från AJC”
“En representant från American Jewish Committee, Mr. Isenbergh, har besökt Stockholm och uppvaktade tillsammans med dr Bienenfeld och Karl Berman justitieminister Zetterberg beträffande arvlös egendom och Åberg-frågan.”
Tidskriften ”Vår Röst” (World Jewish Congress), Stockholm, Nov. 1949.

1951

”WJC åtalar Einar Åberg”
”Svenska sektionen av WJC (World Jewish Congress) har i en skrivelse till chefen för justitiedepartementet, statsrådet Zetterberg, för åtal anmält en broschyr som utgivits och spritts av Einar Åberg i Norrviken.”
”Vår Röst”, Stockholm, oktober 1951.

1952

”WJC-ledare hos sverigeambassadör om Åberg”
”World Jewish Congress’ ständige representant i FN, dr Maurice L. Perlzweig, har i dagarna uppvaktat Svenske ambassadören i Washington, Boheman, varvid han fäste ambassadörens uppmärksamhet på den omständigheten att en ny antisemitisk broschyr härrörande från den ökände antisemiten Einar Åberg i Norrviken distribuerats i USA.
Ambassadören lovade att ofördröjligen vidarebefordra det material han mottagit av Perlzweig, till sin regering, så att de svenska. myndigheterna kunde vidta nödiga åtgärder.”
”Vår Röst”, Stockholm, januari 1952.

Utrikesdepartementet den 2 januari 1952.
Utdrag ur P. M. angående framställning från Inrikesministern:
”… Minister Nissan ville i allmänhet hemställa om sådana åtgärder från Regeringens sida, att Åbergs fortsatta verksamhet så långt som möjligt förhindrades.”
Anm. Nissan var Israels minister för Skandinavien.

”Judisk vädjan mot Åberg till svenska regeringen”
”London, tisdag.
TT-Reuter. Judiska världskongressens Europakonferens noterade på tisdagen att den oroades av ”Svensken Einar Åbergs ohämmade antisemitiska verksamhet”. Konferensen beslöt vädja till svenska regeringen att vidta alla till buds stående åtgärder för att förhindra att detta propagandamaterial tillverkas och exporteras samt särskilt att ta reda på varifrån Åberg får pengar till sin propaganda.”
Dagens Nyheter den 2 juli 1952.

”Åberg åtalas igen”
Dagens Nyheter den 31 december 1952.

1953

”Einar Åberg dömd för antisemitism”
”Bokförläggare Einar Åberg i Norrviken har av Sollentuna-Färentuna häradsrätt dömts till 120 dagsböter å 3 kr. för att han spritt antisemitiska skrifter.”
Dagen, Stockholm den > februari 1953.

”Hovrätten fastställde domen mot Einar Åberg”
Göteborgs Handelstidning den 1 juli 1953.

1954

”Nytt åtal mot Åberg”
Göteborgs Handelstidning den 1 juli 1954.

”Kan inte regeringen stoppa Einar Åberg?”
”Den antisemitiska propaganda, som svensken Einar Åberg i sina pamfletter sänder ut över världen är ett av de största problemen för judarna i dag, fastslår dr Siegfried Roth, generalsekreterare i World Jewish Congress, i en intervju med HT.
Det måste finnas något sätt för den svenska regeringen att stoppa hans verksamhet.”
Göteborgs Handelstidning den 13 juli 1954.

”Nazi-Åberg’ i fängelse två månader”
”Bokförläggare Einar Åberg , Norrviken, dömdes på fredagen av Stockholms rådhusrätt till två månaders fängelse ovillkorligt för att han låtit trycka och spritt skrifter som innehöll propaganda mot judarna.”
Dagens Nyheter den 30 oktober 1954.

”Åberg åtalas igen för sina flygblad”
Morgon-Tidningen den 21 november 1954.

1955

”Ny dom för Einar Åberg”
Aftonbladet den 16 februari 1955”

”Framgångsrik demarche hos svenske kungen mot antisemitisk hets”
Med anledning av att den svenske antisemiten Åberg äntligen ådömts fängelsestraff, återger judisk Krönika här något av den intressanta förhistorien till’ denna dom, som föll i slutet av oktober och löd på två månaders fängelse.
Den 19 september 1954 hänvände sig herr A. Gutglück från Zurich till hans majestät konungen av Sverige. I skrivelse av den 27 september, erkände konungens privatsekretariat mottagandet av skrivelsen och meddelade, att konungen vidarebefordrat den till kungl. justitiedepartementet. Den 1 november 1954 mottog, Gutglück från direktör W. M. Redlich en skrivelse av följande innehåll:
”Jag har glädjen att som bilaga till Eder översända ett tidningsurklipp (Svenska Dagbladet), enligt vilket ’hetsaren Åberg’ ådömts fängelsestraff. Jag gläder mig med Eder åt resultatet av Eder demarche, som har bidragit till ett snabbt förfarande.”
Tidskriften Judisk Krönika, Stockholm, februari 1955.

”Även hovrätten gav Åberg frihetsstraff”
Stockholms-Tidningen den 29 mars 1955.

”Hovrätten friade Einar Åberg”
Morgon-Tidningen den 11 maj 1955.

”Et brev til kong Gustav Adolf – og Einar Åberg blev dømt”
”Jødisk Samfund”, København, juli 1955.

1956

”Bokförläggare Åberg fick fängelse”
”Högsta domstolen finner liksom Stockholms rådhusrätt att förre bokförläggaren Einar Åberg i Norrviken genom sina skrifter med bl. a. antisemitiskt innehåll gjort sig skyldig till förseelse mot tryckfrihetslagen. Han har härför av HD dömts till ett gemensamt straff av två månaders fängelse och samtidigt har fem i målet omnämnda flygblad konfiskerats.”
Svenska Dagbladet den 29 februari 1956.

”Einar Åberg dömd till tre månaders fängelse. Tryckfrihetsbrott”
”Stockholm (TT). Stockholms rådhusrätt har dömt bokförläggare Einar Åberg, Norrviken, till tre månaders fängelse ovilllkorligt för brott mot tryckfrihetsförordningen bestående i hets mot folkgrupp.
Denna gång har Åberg klippt antijudiska artiklar ur olika utländska tidskrifter och låtit trycka dessa på flygblad, som han sedan distribuerat i olika länder, bl. a. USA.
I det straff som rådhusrätten utmätt ingår ett tidigare straff för samma sak som Åberg ännu ej avtjänat.
Göteborgs Handelstidning den 6 juli 1956.

Jag överlåter åt läsaren att med sitt logiska sinne och sunda förnuft själv draga slutsatsen av ovanstående fakta.
Plikten mot fosterlandet framför allt, även om man måste lida för att man fullgör den.
Norrviken i augusti 1956.
Einar Åberg.


  • Publicerad:
    2006-07-15 00:00