UTRIKES. Hyperinflationen är ett faktum i Venezuela. De senaste tre månadernas inflationstakt i landet motsvarar en årlig ökning på 400 000 procent.

Ekonomin i Venezuela går mot en sista dödsstöt. Inflationen för landets valuta har nått hela 718 procent på bara tre månader, motsvarande över 400 000 procents inflation på ett år. Allt tyder på en fortsatt förödande ekonomisk framtid för landet.

Venezuelas valuta har under större delen av 1900-talet varit den mest stabila i Sydamerika där de flesta länder varit i ekonomiskt blåsväder under de gångna hundra åren. Valutans stabilitet började dock erodera på 1980-talet och har på senare år totalt kollapsat.

Hyperinflation är ett tämligen sällsynt fenomen i modern tid. Det kanske mest kända exemplet från nutid är Zimbabwe, ett annat är Ungern efter andra världskriget. Sedan 1800-talet har 55 fall av hyperinflation noterats världen över.

I korta ordalag och simplifierat kan hyperinflationen beskrivas som en situation där utbudet på valuta ökar så kraftigt i förhållande till ett lands bruttonationalprodukt att köpkraften av en valuta kollapsar. Hyperinflation kan även uppstå då folkets eller marknadens tillit i att ett land kan upprätthålla en valutas köpkraft kraftigt sjunker på grund av exempelvis krig.

Källor:
Venezuelas inflation uppe i 440 000 procent
Hyperinflation – Investopedia
Library of Economics – Hyperinflationen


  • Publicerad:
    2018-01-21 18:45