Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Inställningen till våld måste förändras hos den gemene svensken om vi skall överleva som etnisk grupp

Av Gästskribent, 2020-12-29
redaktionen@nordfront.se

INSÄNDARE. Mjuka värderingar har snedvridit vår syn på våld till den grad att vi svenskar inte längre använder våld för att skydda oss själva. 

Skärmbild: Youtube

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Idag är i mångt och mycket den vita europeiska synen på våld en totalt destruktiv kraft för oss själva.

För att göra det relevant för läsarna så väljer jag att lyfta fram det från ett svenskt perspektiv.

Vi svenskar har under decenniers tid fått lära oss att ”våld löser inga problem”. Sanningen är att till syvende och sist är våld det som löser alla problem, även i dagens samhälle. Försök att ge det här svenska samhället uppbyggt av socialdemokratiska och liberala värderingar långfingret när skatten skall in och du kommer att se hur våldstrappan används emot dig. Först uppmanas du i brevform att betala skatten med hot om straff. Vägrar du hamnar du till slut antingen i fängelse med hjälp av våld eller så används våld när kronofogden skall utmäta dina tillhörigheter om du inte kan täcka beloppet från ditt bankkonto.

I min text kommer jag att prata genomgående i generella termer. Det finns såklart enskilda fall som bevisar motsatsen men jag anser att det i min text som jag skriver är generellt sant.

Icke-våld är i stort ett feminint och demokratiskt sätt att hantera konflikter. Vilket inte alltid behöver vara något negativt men är det i den situation som vi etniska svenskar befinner oss i nu när vi håller på att bytas ut som folk.

Demokrati så som systemet lärt upp folket handlar i princip om att man inte ska besegra den ideologiska motparten med våld utan istället lyssna på varandra och sen rösta vad man vill. Sedan skall resultatet accepteras av alla. Däremot har allt fler fått upp ögonen för att vissa parter tillåts fuska när det kommer till våld, speciellt i USA och de vinner därmed fördelar mot den andra gruppen eftersom de tillåts göra det i ett sådant omfång.

Någon fri öppen debatt där alla politiska ideologier får slåss mot varandra idémässigt framför befolkningen i de största medierna har som jag ser det aldrig någonsin förekommit. Idag förvägrar man även oliktänkande att prata om sina idéer genom att stifta om lagar såsom hets mot folkgrupp och genom mediedrev försöka få människor sparkade från sina jobb. För att i nästa propagandaartikel skambelägga individen och organisationen de är med i för att det jobbas för lite och snyltas för mycket.

Kvinnan som biologiskt kön är generellt sett fysiskt och mentalt underlägsen mannen när det kommer till grövre våldsutövning. Synen på hur konflikter skall lösas och vilka metoder som skall tillämpas har därmed blivit till deras biologiska fördel. Denna fördel skapar en vit man som inte längre kan skydda dem och därmed blir det i det stora hela en nackdel för hela den etniskt svenska gruppen. Ett verkligt exempel på detta är att vita kvinnor i allt större utsträckning inte vågar vistas i utomhusmiljöer på nätterna av rädsla för att de skall utsättas för sexuella våldsattacker.

Rent biologiskt står även vi västerländska män inför ett problem. Män har idag mindre testosteron än vad vi hade förr. Testosteronet som krävs för att utöva våld är något som bör höjas (men hur?) för att därmed höja den allmänna nivån av våldskapacitet hos den vita befolkningen.

Svenskarna uppfostras till att inte använda våld
Svenskarna var de första som förbjöd att aga sina barn som uppfostringsmetod år 1979. Detta i syftet att skapa mer harmoniska barn. Över tid blev det också som lagskaparna ville, allt fler valde att resonera och diskutera med sina barn istället för att ge dem en örfil. Barn som slogs i skolan blev verbalt tillrättavisade och fick lära sig att man inte skall slåss, blev du slagen så var din uppgift att berätta för fröken. Fröknarna valde nu att verbalt tillrättavisa det våldsamma barnet istället för som tidigare där ungen kunde bli fysiskt bestraffad om denne misskötte sig i skolan.

Elever som dominerade andra elever genom att använda våld emot dem godtogs inte längre. Det var inte ovanligt förr att lärare inte bara tillät utan uppmuntrade en viss form av pennalism barnen emellan i uppfostringssyfte.

De unga svenskarna lärde sig därför allt mer att lösa konflikter med munnen istället för nävarna. Att två män bråkade och gav varandra några smockor var inget man förr i tiden gjorde polisärende av. Idag blandas polisen in omgående och de som utövar våld bestraffas av domstolarna. Enligt studier har svenskarna blivit mindre våldsamma av den förda politiken, vilket har gjort att hela folket blivit mindre våldsamt och därmed generellt skapat mindre våldsbrott mellan svenskar.

Framförallt i nutid har man däremot släppt in en stor del invandrare som biologiskt är mer benägna till våld, men även i stor utsträckning är uppväxta i kulturer där våld som konfliktlösningsmetod är mer normalt. Systemet har alltså blandat två olika grupper med olika syn på våld och hur det får utövas.

Eftersom våld är en snabb och effektiv metod att dominera en annan person eller grupp så länge du kan upprätthålla våldet mot dem så kom invandrarna att dominera svenskarna. Mycket tack vare att de håller ihop i större grupper och det är svårt för det färre antal svenskar som skulle kunna matcha invandrarnas våld att stå emot, speciellt bland vanliga människor.

Svenskarna tänker att taktiken med att vara fler är fegt. De tänker då på den äldre moralen som användes svenskar emellan. En moral som behövs för att inte folkets konflikter i den egna nationen skall bli för kostsamma.

En intressant iakttagelse jag har gjort på Samnytts kommentarsfält är att de kallar dessa invandrargrupper för inkräktare och att muslimerna har kommit för att erövra Sverige för dem själva. Samtidigt använder de den äldre moralen som användes svenskar emellan och kallar de flesta vanliga våldsbrotten mot svenskar för fega och omoraliska.

Detta blir för mig ologiskt då de å ena sidan kallar invandrare och muslimer för erövrare och inkräktare samtidigt som man å andra sidan moraliskt försöker se på främlingarnas handlingar från den egna svenska moralens perspektiv. Hade de varit logiska och konsekventa hade de sett det som sker utifrån en erövrares och inkräktares perspektiv. En erövrare och inkräktare som anpassar sin moral efter ett pacifistiskt folk som blivit fredsskadat efter 200 år utan krig kommer inte vara någon bra erövrare. Från en erövrares perspektiv är det snarare ologiskt att inte gå ihop i en större enhet för att erövra makt, områden och resurser från de människor som avvisar gruppsammanhållning till förmån för individualism.

Samhället bryr sig inte om invandrarvåldet riktat mot vita svenskar
Om man eftersträvade ett mindre våldsamt samhälle hade de styrande och polisen slagit ned med full kraft emot invandrarnas våldsutövning mot svenska individer och gruppen som helhet. Medier hade upplyst konstant om invandrarvåldet och myndigheterna hade bestraffat de som inte åtlydde doktrinen om icke-våld extra hårt för att hålla freden.

Istället har de styrande och polisen förrått svenskarna. Ideologiskt har man motiverat detta med att det är synd om de invandrare som utövar våld och att felet egentligen ligger hos samhället. (Läs: Det är svenskarnas fel i och med att de påstås kontrollera samhället.) De vita svenskarna är privilegierade jämfört med invandrargruppen och när man vill att alla grupper skall ha det exakt lika bra eller dåligt så är det inte konstigt att sådana personer som har en sådan ideologi tycker att det uppstår en mer rättvis balans grupperna emellan när Lisa blir våldtagen och Kalle blir grovt misshandlad och förnedringsrånad. Därför bortprioriteras utredandet av brott mot vita för att dessa resurser istället skall användas till de som samhället sviker, nämligen de våldsamma invandrarna.

I dagens Sverige har det gått så långt att polisen inte ens hade kunnat upprätthålla lagen om de så ville. De invandrare som är av våldsam karaktär har nu tagit över där de bosatt sig. Detta har de gjort genom ett enormt offer. Hur många invandrare har inte levt fattigt, dödats, langat droger, misshandlats, misshandlat och hamnat i fängelse för att uppnå detta? Siffran kan jag inte ge er men resultatet av alla offer finns för alla att se.

Idag finns det ingen stad eller by med etniska svenskar som har den vilja dessa invandrare har för att uppnå en sådan autonomi från statsmakten som de nu har skaffat sig i vissa områden. Vilket sannerligen är ett styrkebesked till invandrarnas fördel om man jämför de bägge grupperna.

Etniska svenskar och vissa invandrare kanske inte gillar det och står vid sidlinjen och fördömer det hela, men alldeles oavsett så spelar det ingen roll vad de tycker för de har inte den mentala inställning som krävs för att kunna trycka ned dessa grupper genom att utöva ett övervåld mot dem och därmed civilisera dessa människor. Många tror idag att man är civiliserad om man inte använder våld.

I verkligheten användes kopiösa mängder med våld av vita för att bokstavligen slå ut ”vilden” i de andra etniska grupperna vi träffade på när vi koloniserade de olika kontinenterna. Ett exempel på detta är Charles James Napiers konflikt på 1800-talet med den indiska traditionen ”Sati” som går ut på att bränna änkor levande. Där han hotade och dominerade med våld om indierna inte anpassade sig efter britternas vilja.

Må det så vara. Att bränna änkor är eran sed; förbered begravningsbålet. Men min nation har också en sed. När män bränner kvinnor levande hänger vi dem, och konfiskerar alla deras ägodelar. Mina snickare skall därför resa galgar där vi kommer att hänga alla berörda när änkan har konsumerats. Låt oss alla agera efter våra nationella seder.

Vita kom att dominera stora delar av världen genom våld och erövring. Men har nu blivit dominerade själva när de praktiserar idéer om icke-våld, demokrati, alla människors lika värde och deras gamla metoder nu används emot dem.

Ompröva dagens svenska förhållande till våld helt
När grupper i samhället får använda våld i grupp mot den egna etniska gruppen måste gamla moraliska synsätt omprövas helt om den egna gruppen ens ska ha en chans att överleva och inte erövras av den våldsammare gruppen.

En sådan omprövning innebär att svenskar måste acceptera ett våldsutövande både hos sig själv eller att andra svenskar gör det åt en, för gör man inte det så kommer man domineras av de främmande folkgrupper som accepterar våld och utövar det. Som jag skrev innan så borde staten och polisen varit etniska svenskars våldsutövare men ingen hjälp är att vänta från dem då de aktivt förråder oss.

Ett annat sätt är att man tänker i banor där man når total seger och med så lite skador på den egna gruppen som möjligt. Mängden våld skall anpassas efter hur mycket som krävs för att den andra gruppen eller individen aldrig skall sticka upp igen, för då måste mer våld användas med risker för den egna gruppen eftersom våld självklart även kan drabba den egna sidan. Nivån måste också hållas så att man kan komma så mycket som möjligt undan det våld som kommer användas mot en av systemet som vill bestraffa en för att man använt våld. Särskilt får man passa sig så att man inte väcker för mycket moralisk ilska hos en part som har så mycket våldskapital att de kan krossa dig om de så vill.

Med ett sådant synsätt som ovan måste man förkasta den gamla moralen som säger att det är fel att anfalla om man är fler, att sparka på någon som ligger ned eller använda andra taktiker som anses vara fega.

Att inte sparka på någon när de ligger ned är en moral anpassad för det egna etniska folket, men inte emot grupper som är här för att ta resurser på din grupps bekostnad och gör det genom våld.

För att etniska nordbor skall överleva dagens massinvasion i våra egna länder kommer det krävas att vi först byter ut det nuvarande moraliska synsättet på våld som i grunden är ett feministiskt synsätt och istället skapar män som utövar våld för att skydda det som behöver skyddas för att folket skall överleva.

Detta kommer göra att våldsutövning i större grad normaliseras och att våld som metod även kommer att utövas mot den egna gruppen i större omfattning. Detta är inte alltid något positivt men en absolut nödvändighet om vi skall överleva som folk de kommande generationerna i Norden.

/Magnus Helmersson


  • Publicerad:
    2020-12-29 14:25