Vi får ofta in mejl med frågor. Ett sådant mejl med ett flertal frågor skickades nyligen in till redaktionen. Klas Lund besvarar i denna artikel frågor om bland annat Motståndsrörelsens syn på andra nationella organisationer, partipolitik, rasfrämmande stödmedlemmar, handikappade, religion samt staten Israel.

Har ni som organisation någon särskild inställning gentemot de övriga organisationerna i landet som är etniskt medvetna eller tar ni inte ställning överhuvudtaget gällande dessa organisationer?

Vår utgångspunkt är att vi alltid är vänligt sinnade gentemot andra nationella organisationer och ser dem som allierade. Vissa av dessa organisationer står oss väldigt nära politiskt, men andra står lite längre ifrån oss. Sedan är det så att det inte alltid är en självklarhet att likartade organisationer är allierade, det finns många fall där de istället varit förbittrade fiender. Jag har tidigare gjort jämförelsen med små skott av träd som växer för nära varandra och där framtiden innebär att endast ett av dem en dag måste växa ifrån de andra och ta det mesta av näringen och ljuset. Trots detta kan och bör man hjälpa varandra och samarbeta mot den yttre fienden när så behövs. Enighet når vi först den dag då en organisation har vuxit sig mycket starkare än de andra.
Sedan har vi de mycket viktiga politiska kärnfrågorna. Vi är inte svenska nationalister i första hand, utan nationalsocialister som vill ena de nordiska folken i en ny nordisk stat. För oss är inte detta någon detaljfråga utan en politisk fråga av största vikt. Vi är emot ”populism” då vi anser att det tvärtom är nödvändigt att förändra människors synsätt i grunden istället för att anpassa sig till massornas nuvarande synsätt. Om exempelvis anti-islamism idag går hem hos folkmajoriteten bevisar det bara att vi måste vara ännu tydligare i vår propaganda för att visa att grundproblemet är sionismen och att massinvandringen primärt inte är en kultur- eller religionsfråga utan en rasfråga. Vi förhåller oss naturligtvis mycket skeptiska till de organisationer som anpassar sig på ett enligt oss oacceptabelt sätt. Vi vill skapa en kompromisslös front, en front av ”stål”. Avradikalisering, är som Fredrik Vejdeland påpekar i sin artikel ”Expos verksamhet och mål”, endast ett sätt att göra oss ofarliga.
Vi är som sagt nationalsocialister och ser alla frågor som delar av en helhet. Det är därför svårt för oss att närma oss organisationer som inte delar denna helhetssyn och allt som där ingår. Men som sagt, detta utesluter inte samarbete med andra vid opportuna tillfällen, eller för den delen en känsla av frändeskap m.m.
Naturligtvis anser vi att vår linje är den enda rätta och att andra har fel, i annat fall hade vi inte haft ett existensberättigande som självständig organisation.

Tar ni avstånd från tanken på att agera partipolitiskt inom parlamentarismens ramar?

Vi anser att man kan agera parlamentariskt, men då endast som en del av en bredare kamp. Vi anser att ren partipolitik är en urartad form av politisk aktivism, till mångt och mycket endast är en kraftlös illusion och inte på något sätt utgör ett tillräckligt svar på de problem vi står inför och måste hantera. Vad jag menar med detta är att jag tycker det verkar som att man, bland vissa andra nationella, strävar efter att kopiera de etablerade systemtrogna partierna i uppträdande och form. Jag förstår givetvis motivet till detta, men anser att det är fel. En av fördelarna med detta är givetvis att folk ”känner igen sig” och därför lättare kan ta till sig och stödja något de redan känner igen. Nackdelarna är dock många som jag ser det, bland annat att det i grund och botten ger intrycket av att vara ett erkännande av ett system och en politisk kultur som i grunden måste förändras. Jag tror också att anpassning till form och i uppträdande på sikt leder till anpassning i tänkande, särskilt hos gemene man. Jag tycker inte den nationella rörelsens budskap ska vara att vi ska få in nya väloljade politiker i riksdagen och att vi ska spela med i spelet utan tvärtom att vårt budskap måste vara totalt motstånd. Våra eventuella framtida folkvalda måste då spegla detta vårt synsätt och inte på något sätt ge folk falska illusioner eller bli en del av systemet.
En av förutsättningarna för seger är att människor sakta men säkert börjar se på saker och ting ur andra perspektiv, något vi också måste arbeta hårt för att de ska göra. På sikt är jag säker på att utvecklingen kommer gynna Motståndsrörelsen och att alltfler människor kommer att se oss som det enda alternativet i en tid då ”förlåten faller”.

Rasfrämlingar får endast bli stödmedlemmar gällande SMR om jag förstått saken rätt men hur ser ni på svenskar som kanske har någon zigensk gammelfarfar, en samisk farmor eller en halvjudisk mormor? Nu talar jag naturligtvis om människor som ser sig som svenskar, betraktas som svenskar och beter sig som svenskar. Konstigt vore det annars, motsatsen hade nog ej velat söka sig till SMR överhuvudtaget.

Ja, det stämmer att rasfrämlingar endast accepteras som stödmedlemmar. Vad gäller samer accepterar vi dem helt och fullt, även som aktivister, detta på grund av den samiska nationens hävdvunna del i Nordens historia. Vad gäller personer med en andel zigenskt eller judiskt blod, så har vi vissa icke-offentliga kriterier. Om någon har något sådant blod i släkten, men har en ärlig vilja att hjälpa till så är det bara att ansöka, vi gör som alltid en bedömning i varje enskilt fall där vi både tar hänsyn till sådant som talar för en person och sådant som talar mot en person. Utöver detta står det alla människor fritt, oavsett ursprung, att stödja oss på de sätt de kan.

Vi får ju ofta läsa i slaskpressen att ”nazister” skulle vara fientliga (på vilket sätt exemplifieras sällan eller aldrig) mot handikappade. Hur ser ni som organisation på handikappade människor? Jag snackar nu inte om lite ”mildare” störningar såsom ADHD och AS utan jag tänker på kraftiga utvecklingsstörningar och dylikt.

Vi har absolut ingenting emot handikappade människor. Vi anser att samhället bör hjälpa dem på alla möjliga sätt så att de kan leva ett fullgott liv. Genom att skapa ett sundare nationalsocialistiskt samhälle (sundare leverne, mindre miljögifter, positiv eugenik osv) kan vi drastiskt minska antalet barn som föds med ett handikapp och därigenom bidra till att höja människors livskvalitet. Kom ihåg att det är i sunda och starka stater som de svaga i samhället kan få mest hjälp och stöd.

Är ni en hednisk organisation i någon mån eller tar ni inte ställning i religiöst hänseende överhuvudtaget?

Vi är en nationalsocialistisk organisation. Vi tror först och främst på vetenskapen och naturlagarna. Vårt ställningstagande i religiösa frågor kan summeras med att vi anser att religion alltid har använts till att manipulera människor genom att spela på deras rädsla och osäkerhet inför den existentiella verkligheten. Sedan ska man, trots skönmålningen av det förflutna, heller inte glömma bort den form av kristen diktatur, kontroll och indoktrinering vi hade i Sverige under medeltiden. Betänk att människor riskerade döden om de inte gick till gudstjänsten eller ”trodde” på ”Gud” och ”Jesus”.
Som organisation har vi ingen gudsuppfattning. Själv tror jag inte på någon gud. Men det är naturligtvis upp till var och en vad de tror på så länge det inte går stick i stäv med den nationalsocialistiska världsåskådningen.
Utöver det vi inte kan påverka, som naturkatastrofer m.m. är människan ensam ansvarig för det som händer i världen, och ensam ansvarig för framtiden. Vi hör en del tala om att samhället behöver s.k. kristen moral. Jag tror tvärtom, att det inte behövs religion för att upprätthålla moral och etik, utan att det snarare blir mycket bristfälligt när detta baseras på ”förhållningsorder” från en fiktiv gud. En sådan moral grundad på religiösa fantasier har dessutom lämnat fältet fritt för en förödande marxistisk kritik och därmed starkt bidragit till våra nuvarande problem. Jag är övertygad om att moral och etik skulle bli mycket starkare om det lärdes ut och baserades på den vetenskapliga insikten om att en hög moral och etik är ett absolut villkor för att kunna upprätthålla goda relationer mellan människor och ett sunt och drägligt samhälle och att detta dessutom är helt nödvändigt för den mänskliga civilisationens långsiktiga överlevnad.
Vår syn på hedendom är att det först och främst handlade om att minnas och högtidlighålla sina förfäder – och det är något alla människor borde göra. Idag behöver vi inte personifiera vinden, åskan eller solen, vi kan förklara det vetenskapligt. Samtidigt är det så att människan inte kan svara på alla frågor, vi vet helt enkelt inte, men vi ska aldrig acceptera att manipulatörer och bedragare ger oss löjliga svar på frågor som ingen människa kan besvara. Jag skulle personligen gärna se ett framtida samhälle där dagens religioner helt saknade inflytande.

Tar ni som organisation ställning gällande Israels existens eller är det en icke-fråga för er?

Israel kan betraktas som raka motsatsen till en nationalsocialistisk stat: onaturligt skapad genom bland annat massinvandring, byggd på en nationell, historisk och religiös lögn, ekonomiskt parasitär, ett centrum för spioneri och global organiserad brottslighet m.m. Israel utgör i praktiken en extremnationalistisk militärbas som står under kontroll av ”den internationella finansjudendomen” och i och med detta utgör denna stat ett hot mot resten av mänskligheten.
Vårt ställningstagande gentemot Israel handlar därför först och främst om att det är ett centrum för en sionistisk världsmakt som utövar ett mycket destruktivt inflytande på många länder, däribland Sverige.
Naturligtvis sympatiserar vi med palestinierna och deras kamp för en fri palestinsk stat, men den judiska statens existens är inte en fråga jag tycker vi behöver ta ställning till.


  • Publicerad:
    2012-01-16 00:00