ANTIKVARISKT Artikel från Tidens Röst, nr 19, från 1942. Författad av pseudonymen Europeus.

Roosevelt, Franklin D., är som bekant den synlige maktutövaren i Washingtons Vita hus, han är Förenta Staternas president och ledare, utrustad med fullmakter, som helt ställer honom i samma klass som vilken totalitär diktator som helst. Men är det därför säkert, att han är USA:s taktiske styresman och ledare?

På sin tid, 1914-1914, hade salig Woodrow Wilson samma skenbara diktatorsställning i Washington, som Franklin D. Roosevelt har idag. Dock var det redan på den tiden en tämligen offentlig hemlighet, att såsom verkliga maktutövare bakom den världsfrämmande f.d. professorn och ideologen Wilsons rygg opererade tvenne andra personligheter, vilka mellan sig delade de högsta befogenheterna i Förenta Staternas krigsledning under förra världskriget och långt därefter. Dessa två ”hemliga” regenter voro den judiske bank- och industribaronen Bernhard Baruch och Wall Streets allsmäktige diktator, Pierpont Morgan.

Hur är det i detta världskrig? Är den ”store vite hövdingen” i Vita huset den allsmäktige ledare och diktator han synes vara eller har även han bakom sig en klan av hemliga regenter, vilkas råd och anvisningar han nödgas följa lika slaviskt och obrottsligt som Woodrow Wilson följde Baruchs och Morgans?

Svaret på den frågan kan måhända anses framgå av följande fakta:

För kort tid sedan nämndes i den amerikanska pressen , att en viss Maurice Wertheim utnämnts till ordförande i ”American Jewish Commitee”, den beryktade amerikansk-judiska sammanslutningen, vars 307 medlemmar sant och synnerligen rekryteras ur Wall Street-finansens och dollarimperialismens högsta kretsar och i vars matrikel man återfinner judiska namn sådana som Rothschild, Frankfurter, Morgenthau, Warburg, Schiff, Lehmann, Guggenheim och Baruch.

Vem är nu denne Maurice Wertheim, som i dagarna som den femte i ordningen valts till president i de amerikanska judarnas inflytelserikaste och mäktigaste finanskahal, där han tidigare varit en för de oinvigda tämligen obekant storhet? Maurice Wertheim är son till den man med samma namn, som president Wilson utsåg till ambassadör i Turkiet och som år 1917 spelade en utslagsgivande roll i den engelsk-amerikanska diplomatins intrigspel om Främre Orienten. Balfourdeklarationen av samma år, som tillförsäkrade judarna ett ”nationellt hem” i Palestina (på de med England allierade arabernas bekostnad) var till väsentliga delar ett verk av den äldre Wertheims hand.

Maurice Wertheim junior är gift med Alma Morgenthau, syster till Förenta Staternas judiske finansminister Henry Morgenthau, kallad Franklin Roosevelts skugga. Det är detta judiska finansgeni, som under loppet av åtta år lyckats påbörda det amerikanska folket en statsskuld, uppgående till den astronomiska siffran av 150 miljarder dollar!

I sin egenskap av ordförande i American Jewish Committee regerar Maurice Werteim icke blott över den i denna sammanslutning förenade judiska finansmakten i USA, utan praktiskt taget över hela den judiska världsfinansen. Men detta innebär i sig själv, att Wertheim i sista och yttersta hand även är den amerikanska politikens verkliga ledare. Han själv och hans organisation kontrollerar praktiskt taget alla de betydelsefullare amerikanska ämbets- och förvaltningsposterna, vilka i regel innehavas av pålitliga semitiska ståthållare (exempelvis Herbert Lehmann, guvernör i staten New York, Felix Frankfurter, inflytelserikaste medlemmen av USA:s högsta domstol, o.s.v.).

Maurice Wertheim har icke nöjt sig med att utsträcka sitt inflytande till storfinansens och politikens högre sfärer. Han har som utgivare och chef för den stora tidskriften Nation sina tentakler i pressen och som medlem av den illustra Harmony Club ett utslagsgivande inflytande inom den amerikanska filmvärlden. Tillsammans med sin svåger finansministern Henry Morgenthau är han vidare generaldirektör i det jättelika industri- och finansinstitutet Underwood, Elliot Fischer Co.

Redan denna lilla axplockning torde förmedla ett ungefärligt begrepp om Maurice Wertheims betydelse och inflytande i USA av idag. Man misstager sig säkert icke, om man i honom ser en av Förenta Staternas verkliga, ehuru hemliga styresmän. Ja, kanske är hans roll i själva verket identisk, med den, som Bernard Baruch spelade under Woodrow Wilsons tid i det första världskriget. Kanske är det Wertheim och icke Roosevelt som regerar Förenta Staterna och på det bedragna amerikanska folkets bekostnad förvandlat USA till ”demokratiernas” d.v.s. sionismens och världsfinansens arsenal mot ett Europa, som kämpar för att förverkliga socialismens och den västerländska kulturgemenskapens höga ideal.

Hur var det han sade, den brittisk-judiske premiärministern Disraeli, som var en man som kände den anglo-judiska världspolitikens hemligaste hemligheter:

Världen regeras av helt andra krafter än de tro,
som icke ha förmånen att blicka in bakom kulisserna.

Disraeli hade utan tvivel rätt. Det är bara den skillnaden, att man i våra dagar icke nödvändigtvis – som på Disraelis tid – behöver blicka bakom kulisserna för att begripa, hur spelet går. Det gäller blott att vilja förstå och draga slutsatser av det man förstått. M.a.o. det gäller att med sunda förnuftet som lykta och strålkastare tränga igenom den ”demokratiska mörkläggningen”.

— Europeus


Redaktionellt tillägg: Artikeln publiceras som ett intressant tidsdokument över judisk makt inom amerikansk politik och ekonomi. Syftet är inte att hetsa eller sprida missaktning.