INRIKES. Enligt en rapport från Naturvårdsverket räddar coronapandmin klimatet genom att hålla utsläppen av växthusgaser i schack.

Naturvårdsverket presenterar nu statistik, enligt vilken utsläppen av växthusgaser i Sverige gick ner med 6,8 procent förra året. Corona förklaras vara den huvudsakliga orsaken.

Anna-Karin Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatmålsenhet kommenterar i DN minskningen på detta sätt:

— Det är den storleksordningen av minskningar som vi behöver se framåt för klara målet om netto noll-utsläpp till 2045. Men mycket av det är kopplat till pandemin, som industrins minskade utsläpp.

För järn- och stålindustrin, som kännetecknas av stora utsläpp, minskade utsläppen enligt rapporten med knappt 13 procent. Även kemiindustrin ska ha minskat sina utsläpp kraftigt.

Växande e-handel tros ha orsakat en ökning av tunga transporter
I studien konstateras att utsläppen från tunga transporter har ökat – som ett troligt resultat av den växande e-handeln. Minskningen av utsläppen inom inrikes transporter generellt ska ha varit endast 5,3 procent.

Personbilstrafiken och inrikesflyget ska ha minskat kraftigt medan tunga vägtransporter alltså istället ska ha ökat.

— Vi hade väntat oss en kraftigare nedgång. Där har vi också ett mål till 2030 [70 procent lägre utsläpp mot 2010] som kan bli utmanande att nå, säger Anna-Karin Nyström.

Den internationella sjöfartens ökade bunkring i Sverige tros likt ökningen av antalet tunga transporter bero på den ökade e-handeln.

— Frågan är om det är ett beteende som man vänjer sig vid, att man köper saker och skickar tillbaka när det inte passar, och så vidare. Där handlar det om att sätta in styrmedel från politiken, menar Nyström.

Den största minskningen av utsläpp – över 23 procent – hade enligt studien el- och fjärrvärmesektorn. Här ses corona inte som en trolig förklaring, utan det milda vädret under 2020 samt den tilltagande utfasningen av fossila bränslen förra året.

Enligt internationella undersökningar ökade utsläppen i världen kraftigt mot slutet av 2020 och återgick till föregående års nivå – utan att någon motsvarande nedgång av coronapandemin hade skett.

Anna-Karin Nyström skönjer en motsvarande utveckling i Sverige:

— Vi har inte gjort egna beräkningar, men om man tittar på signaler från industrin är det framför allt under andra och tredje kvartalet 2020 som det gick trögt, sedan lättade det igen. Så mycket talar för att industrin kommer att komma tillbaka till samma nivå igen.

Initiativ från svensk industri kommer vända utvecklingen och ge noll-utsläpp 2045
Nyström efterlyser ”fler strukturella förändringar för att utsläppen ska minska på längre sikt och för att Sverige ska ha en chans att nå målet om netto noll-utsläpp till 2045”.

Men Naturvårdsverkets egna data från i april visar att Sverige med nuvarande taktik inte ens kommer nå halvvägs mot detta mål om noll-utsläpp 2045. Nyström sätter dock sitt hopp till att svensk industri tar initiativ och leder utvecklingen åt rätt håll.

— Ja, jag tror att kombinationen av politik och näringsliv kan göra det möjligt, inte minst tack vare att industrin ställer krav på politiken. Om man tar med den drivkraften, blir bilden mer optimistisk, förutspår Nyström.


  • Publicerad:
    2021-05-13 22:00