MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under organisationens aktivistdagar den 26-27 januari lanserades en hel rad nyheter, däribland en ny organisationsstruktur som bättre ska ta tillvara på såväl kärnaktivister som de medlemmar som av olika anledningar inte passar in i den kategorin.

Denna strukturella förändring innebär att landets verksamhet delas upp i en medlemsavdelning och en kampavdelning i varje näste. Samtliga kampgrupper som de sett ut innan denna förändring löses upp och ersätts med nya medlemsgrupper och kampgrupper. Dessa nya grupperingar kommer delvis utgöra från varandra skilda verksamheter med egna chefer, men med en gemensam överordnad chef och viss gemensam verksamhet.

 

I kampgrupperna kommer vi finna organisationens aktivister och de partimedlemmar som på sikt eftersträvar att bli aktivister, liksom nyare förmågor som uppvisar god potential till att kunna tillhöra aktivistkadern i framtiden. Kampgruppernas verksamhet kommer bestå av exempelvis offentliga aktioner, spektakulär aktivism, kampsportsträning, tuffare vildmarksturer och att agera skydd och säkerhet för exempelvis våra demonstrationer. Det är också ur kampgrupperna vi framförallt kommer att leta efter chefer för olika verksamheter från gruppnivå upp till riksnivå. På de personer som ingår i kamgrupperna ställs krav gällande såväl regelbunden aktivism, fysisk träning och uppvisande av offervilja, samt att dessa utom i ett fåtal undantagsfall ska vara offentliga med vilka de är.

I medlemsgrupperna kommer vi finna de partimedlemmar som av olika anledningar inte passar in i kampgrupperna. Det kan röra sig om personer med ett oerhört känsligt arbete, pensionärer, kvinnor med ansvar för småbarn eller de som helt enkelt inte har de egenskaper och den mentalitet som krävs för att vara gatuaktiva, men som ändå kan vara väldigt värdefulla för kampen på andra vis. Medlemsgruppernas verksamhet kommer bestå av exempelvis basaktivism (flygbladsutdelning i villaområden, klistermärkesuppsättningar och dyl.), nyhetsarbete för Nordfront, sociala träffar, enklare vandringar och att på olika vis avlasta kampavdelningen med sådant som inte nödvändigtvis måste utföras av dessa, utan i bästa fall till och med kan skötas bättre av medlemsavdelningen. På de personer som ingår i medlemsgrupperna ställs vissa lägre krav på aktivitetsnivå – vill man vara helt passiv är det alltså ett stödmedlemskap som gäller.

Givetvis ska den nya organisationsstrukturen genomsyras av samma goda kamratanda och folkgemenskap som tidigare kännetecknat Nordiska motståndsrörelsen. Uppdelningen av verksamheten i olika avdelningar är inte på något vis en uppdelning i bättre och sämre anslutna, det är inte en fråga om att bygga en över- och underklass. Istället är strukturen byggd för att på nationalsocialistiskt maner bättre ta tillvara på allas unika färdigheter och erfarenheter och se till att de anslutna i kampavdelningen och medlemsavdelningen bättre kan komplettera varandra än förut. Utan en stark medlemsavdelning som förstår och erkänns sin nytta och därför tar på sig arbete med mycket av det som tidigare belastat våra aktivister faller också strukturen gällande kampavdelningen. På samma vis är givetvis kampavdelningen avgörande för organisationens framgångar.

För både medlemsavdelningen och kampavdelningen kommer vi att arbeta betydligt mer aktivt än förut med föredrag, ideologisk skolning och diverse användbara utbildningar, för att på detta vis få alla anslutna att växa som människor och bli de bästa de kan bli.

Utöver detta kommer vi också att bygga upp en annan organisation kring våra stödmedlemmar där dessa, utan att några krav ställs, erbjuds och uppmuntras att bli mer involverade i verksamheten än tidigare. Det tidigare ekonomiska stödmedlemskapet upphör till förmån för ett stödmedlemskap.

Syftet med den nya strukturen är:
* Att bättre än någonsin tidigare ta hand om de medlemmar som av olika anledningar inte kan eller vill tillhöra aktivistkadern, samt att få bättre användning för dessa medlemmars unika kunskaper och erfarenheter.
* Att renodla aktivistkadern och ge de som ingår i kampavdelningen mer tid och energi åt det de borde sysselsätta sig med såsom offentliga aktiviteter och spektakulära aktioner etc.
* Att bättre odla den interna kulturen och formera de människor vi har med oss till att bli de bästa de kan bli – för att således skapa en starkare organisation.

Vill du läsa mer om vad det innebär att vara ansluten som stödmedlem, partimedlem i en medlemsgrupp eller som aktivist i en kampgrupp kan du göra det på denna uppdaterade sida om våra olika engagemangsformer.

Ta steget2

Vill du ta steget in i ledet och ansluta dig skickar du in en ansökan här. Varmt välkommen in i kampen!


  • Publicerad:
    2019-02-04 22:10