”1984”. Positiva beskrivningar av Hitler innebär per automatik hyllningar av folkmord på judarna, enligt Örebro tingsrätt. Det finns därför inget ”i en rättsstat godtagbart skäl” att fria Nordfronts artikel.

Nordfront inför "rättvisan".

Nordfront inför ”rättvisan”.

Idag dömde Örebro tingsrätt Nordfronts tidigare ansvarige utgivare, Fredrik Vejdeland, för hets mot folkgrupp. Vejdeland ska dömas till fängelse, men eftersom artikeln publicerades en månad innan en annan tingsrättsdom gällande hets mot folkgrupp rör det sig om s.k. nyupptäckt brottslighet vilket innebär att påföljden bakas in i det förra straffet. Vejdeland ska däremot betala 8 000 kronor till staten.

Bakgrunden är artikeln ”Hitlermånad i hela Norden” från förra året där Hitler beskrevs som ”den störste folkhjälten i modern tid”. Regeringsmyndigheten Justitiekanslern åtalade artikeln eftersom Nordfront inte förklarade mer detaljerat för sina läsare varför man anser att Hitler var en folkhjälte. Därför, ansåg JK, att Nordfronts bruk av ordet ”folkhjälte” ska tolkas godtyckligt som att Nordfront hyllar folkmord, detta trots att Nordfront aldrig någonsin hyllat något folkmord utan snarare arbetar kontinuerligt med att vederlägga den officiella versionen av ”förintelsen”.

Fredrik Vejdeland utanför Örebro tingsrätt.

Fredrik Vejdeland utanför Örebro tingsrätt.

Domstolen konstaterar att ingenting i artikeln hetsar mot någon folkgrupp och att folkgruppen judar överhuvudtaget inte nämns i artikeln. Domstolen gör även klart att Hitler kan betraktas som folkhjälte baserat på exempelvis hans sociala bedrifter, att Fredrik Vejdeland betraktar honom som folkhjälte av den anledningen, att Fredrik Vejdeland inte erkänner de påstådda folkmordet på judarna samt att Nordfront oavsett detta inte står för hyllande av folkmord.

Detta spelar emellertid enligt domstolen ingen roll. Texten ska, enligt domstolen, kunna dömas godtyckligt baserat på vad utomstående förknippar Hitler med.

På grund av vad Adolf Hitler stod för och att hans namn är så starkt förknippat med förintelsen innebär uttalandet enligt tingsrätten en nedvärdering bl.a. av gruppen judar. Den citerade texten hade mycket väl kunnat formuleras mer neutralt. Det har inte i målet framkommit att syftet skulle vara att föra en debatt eller liknande. Uttalandet har mot denna bakgrund överskridit gränsen för vad som kan anses utgöra en saklig kritik av gruppen judar och ska bedömas som missaktning.

En bild på ett hakkors i samma artikel är också hets mot folkgrupp och innebär per automatik ”missaktning av folkgruppen judar”.

Genom hakkorsets starka anknytning till ett nedvärderande synsätt bl.a. av gruppen judar och att det i sammanhanget anges en text som ger intryck av att upphöja Adolf Hitler, anser tingsrätten att även denna del av artikeln utgör missaktning av folkgruppen judar.

Efter att domstolen förklarat att rättsprinciperna likhet inför lagen inte gäller för vissa grupper i samhället, att Nordfront kan fällas beroende på hur utomstående väljer att vantolka artiklarna, samt att generella hyllningar till Hitler är olagliga trots att detta inte är inskrivet i grundlagen (så som i Tyskland), avslutar domstolen på orwelliskt vis att det ”inte framkommit att det funnits något i en rättsstat godtagbart skäl för att i artikeln uttala sig på ett sätt som missaktar gruppen judar”:

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet har det enligt tingsrättens mening inte framkommit att det funnits något i en rättsstat godtagbart skäl för att i artikeln uttala sig på ett sätt som missaktar gruppen judar. Fredrik Vejdeland ska därför dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Av rättsfallet NJA 2006 s. 467 kan det konstateras att utgångspunkter för tingsrättens bedömning bör vara hur en mottagare av artikeln hade anledning att uppfatta innehållet och avsikten med artikeln samt i vilket sammanhang skrivningarna gjordes.

Detta budskap mötte Nordfronts utsända i tingsrättssalen. Nu vet vi att Örebro tingsrätt inte menar allvar med "fri åsiktsbildning".

Detta budskap mötte Nordfronts utsända i tingsrättssalen. Nu vet vi att Örebro tingsrätt inte menar allvar med talet om ”fri åsiktsbildning”.


  • Publicerad:
    2014-11-24 20:49