Dagens datum 29 oktober: Carl Ploug var en av de centrala skandinavisterna som försökte förena de nordiska länderna i en stat eller ett statsförbund.

carlploug

Parmo Carl Ploug föddes i Kolding den 29 oktober 1813 som son till en adjunk och en lektor vid Koldings latinskola, Christian Frederik Ploug och Parmone Caroline Petersen. Namnet Parmo, som Ploug inte använde, härstammade från moderns sida och kan spåras tillbaka till 1670. Det är ett grekiskt verb med betydelsen att framhärda och vara stark i tron. Och det är en sak man med säkerhet kan säga om Carl Ploug som person.

Ploug möter Oscar I 1851.

Ploug möter Oscar I 1851.

Vid 16 års ålder reste han från Kolding till Köpenhamn för att studera vid universitetet, först teologi och senare historia. Han blev faderlös 1837 och tvingades tjäna sina pengar själv genom översättningsarbete, tills han 1841-1842 tillträdde som redaktör för tidningen Fædrelandet. Här stannade han till 1881 då han var 70 år. Tidningen gick i graven blott ett år efter det. Ploug och Fædrelandet var en och samma sak.

Ploug var medlem av riksdagen under perioden 1854-1857 och landstinget 1859-1890 (med vissa avbrott). Han började som ”nationalliberal” och blev senare Højre (konservativ). För denna skiftning blev han många gånger angripen av den tidens liberaler. Den judiske litteraturkritikern i Danmark, Georg Brandes, ironiserade i en tolkning av ”Historien om den lille Rødhætte” över Fædrelandet som en ulv som angriper de liberala frihetstankarna klädd som Rödluvan. Brandes representerade de krafter som vid varje givet tillfälle kallade Plougs poesi för ”föråldrad och omodern”.

Men Ploug representerade tvärtom någonting helt nytt. En annan av dåtidens stora rörelser var skandinavismen och här spelade Ploug en central roll. I ett tal i Kalmar den 3 juni 1843 sade Carl Ploug:

Om vi inte kan hävda vår gemensamma nationalitet mot främmande inträngning så kommer vi en dag bli byte för främmande erövrare. Det är i främsta rummet denna fruktan för den nordiska nationalitetens undergång, som är ledande hos oss danskar och sporrar oss till att sluta oss till Eder hellre i dag än i morgon […]

Ploug tvingades hos Fædrelandet fram en litterär attitydförändring. En av de mest kända dikterna som Ploug skrev var Længe var Nordens herlige stamme (1842) där han uttryckte skandinavismens idé:

Længe var Nordens
Herlige stamme
Spaltet i trende
Sygnende skud;
Kraften, som kunne
Verden behersket,
Tyggende sul fra
Fremmedes bord.

Atter det skilte
Bøjer sig sammen,
Engang i tiden
Vorder det ét.
Da skal det frie,
Mægtige Norden
Føre til sejer
Folkenes sag!

Omskrivet: Länge var Nordens goda stammar indelade i tre. Den kraft som tidigare kunde behärska världen, äter sig nu mätt vid främlingens bord. Nu samlas Norden igen och blir till ett, och då kommer det fria och mäktiga Norden att leda folkets sak till seger.

Ploug betonade motsättningen mellan Kalmarunionen och studentskandinavismen (skandinavismen fördes fram på bland annat studentmöten). Den första leddes av ”maktlystna aristokrater” och den andra av ”söner till borgare och bönder”. Ploug var en förespråkare av ett folkligt förbund.

Skandinavismen förlorade sitt inflytande efter 1864, men tankarna om ett förenat Norden skulle återkomma i samband med att nationella krafter växte sig starkare på 1900-talet. När DNSAP höll sitt riksårsmöte i Kolding i juni 1939 var det återkommande temat Carl Ploug. Och just i Kolding gav detta parti återigen ut tidningen Fædrelandet. I tidningen stod: ”En sådan mand er det godt for den danske ungdom at kende”.

Ploug avled i Köpenhamn den 27 oktober 1894, 80 år gammal.

Minnessten i Danmark över Carl Ploug.

Minnessten i Danmark över Carl Ploug.

Nordfronts historieredaktion kommer att återkomma till skandinavismen och dess företrädare.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-10-29.


  • Publicerad:
    2018-10-29 00:47