SVERIGE. En ny rapport visar att socialtjänstens chefer upplever arbetssituationen som ohållbar. Långa handledningstider, bristande kompetens och hög arbetsbelastning gör att barn och föräldrar inte kan vara garanterade en rättvis och säker utredning. Fyra av tio chefer i barn- och ungdomsvården uppger att man inte klarar arbetet enligt socialtjänstlagens intentioner.

Situationen inom Socialstyrelsen är ohållbar, det slår nu även facket fast och menar på att myndigheten lider av, bristande kompetens, långa handläggningstider och hög arbetsbelastning.

Värst är läget för barn- och ungdomsenheten, där hela 30 procent saknar längre erfarenhet av barnutredningar. Bristande kunskap från socialens sida kan i värsta fall leda till att barn och föräldrar inte får en rättvis och säker utredning.

Det är inte bara socialsekreterarna som upplever dåliga arbetsförhållanden. Akademikerförbundet, SSR, har i en ny rapport larmat om att även chefer inom Socialstyrelsen upplever arbetssituationen ohållbar.

I en undersökning gjord av Novus säger sig så många som fyra av tio chefer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg att det någon eller flera gånger i veckan inte har utrymme att arbeta professionellt. Det är en fördubbling på mindre än två år.

Åtta av tio chefer i socialtjänsten säger sig ha en hög arbetsbelastning. Fyra av tio chefer i barn- och ungdomsvården uppger också att man inte klarar arbetet enligt socialtjänstlagens intentioner.

Heike Erker, förbundets ordförande, uttrycker att läget är allvarligt.

— Om man inte jobbar rättssäkert så får inte människor den hjälp som de behöver, vilket är extremt illa när det kommer till utsatta barn. För yrkeskåren så innebär det att man känner dåligt samvete och skuld, säger han.

Catharina Molin, som ör enhetschef inom socialtjänsten i Uppsala sedan 15 år, känner igen sig i beskrivningen.

— På en utredningsenhet så kan man inte säga stopp när fler anmälningar kommer in, även om man redan ligger efter. Lagen är väldigt tydlig när det kommer till anmälningar och det blir en stress att försöka leva upp till kraven. Därför slutar många, säger hon.

Enligt undersökningen gör den höga arbetsbelastningen att mer än var tredje ofta har svårt att sova och flykten från socialtjänsten är ett stort stressmoment. Det är svårt att hitta kompetent personal.

— Det går inte att bygga en organisation där cheferna bara orkar sitta tre, fyra år. Som medborgare kan man inte längre känna sig trygg med att den här verksamheten fungerar, säger Erker som har gjort uppemot 90 arbetsplatsbesök och menar att socialtjänsten ”inte är en frisk organisation”.

Åsa Furén-Thulin chef för sektionen för vård och socialtjänst på SKL, kommunernas arbetsgivarorganisation, menar att chefernas arbetssituation är allvarlig. Situationen inom socialtjänsten kräver en översyn av hur många fler ansvarsområden myndigheten egentligen mäktar med.

Källa:
Växande kris i socialtjänsten


  • Publicerad:
    2015-04-26 15:10