SVERIGE En markägare förbjöds att avverka 20 hektar skogsmark med hänvisning till artskyddsförordningen. Nu dömer Högsta domstolen att skogsägaren ska kompenseras av staten för förlorade inkomster.

Bolaget Hags Bruk förbjöds att avverka 20 hektar av sin skogsmark med hänvisning till artskyddsförordningen. Beslutet motiverades med att det skulle störa tjäderspelet i området.

Hags Bruk nekades sedan ersättning för den förlorade inkomsten, något man stridit för i domstolar i flera år. Men nu meddelar Högsta domstolen att staten måste kompensera bolaget.

I ett pressmeddelande skriver HD att det saknas lagbestämmelser som garanterar markägaren ersättning och att det normalt inte är så att man har rätt till sådan om det redan tidigare var förbjudet att avverka på grund av lagar eller myndighetsbeslut.

Domstolen har dock tittat på ett prejudicerande fall som säger att markägare under särskilda omständigheter kan ha rätt till ersättning på grund av den begränsning i markanvändningen som artskyddsförordningen medför. Detta om markägaren nekats dispens enligt artskyddförordningen och begränsningen är ”så särskilt betungande för markägaren att det inte är rimligt att han eller hon ensam tvingas ta de ekonomiska konsekvenserna av begränsningen”.

Dessa kriterier menar HD har uppfyllts i fallet och man dömer att staten ska kompensera Hags Bruk:

Begränsningen i markanvändningen berodde på omständigheter som skogsbolaget inte hade kunnat påverka eller förutse. Den ekonomiska påverkan var betydande, drygt 2,8 miljoner kronor. Avverkningshindret ansågs därmed ha gett upphov till en så betydande skada att det inte var rimligt att bolaget ensamt fick svara för den.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) välkomnar domen och skriver i ett pressmeddelande att avgörande innebär att staten kan komma att tvingas betala ut flera hundra miljarder kronor för att ersätta skogsägare under de kommande åren om man inte ändrar i artskyddsförordningen.

— Återigen får vi bekräftat att man inte, från myndigheternas sida, kan begränsa skogsägarens rätt att bruka sin skog utan att betala ersättning. Det här en seger för landsbygden och alla skogsägare som orkat stå upp för sig själva, säger Paul Christensson ordförande i LRF Skogsägarna.

LRF uppmanar nu regeringen att se till att skogsägare får ersättning utan att behöva dra staten inför domstol.