Enligt läroplanen ska skolan aktivt motverka främlingsfientlighet och intolerans samt alltid hävda de grundläggande värden som står i läroplanen och ta avstånd från allt som strider mot dem. Varje skola är enligt Skollagen skyldig att ha en likabehandlingsplan där rasism och främlingsfientlighet är en av de punkter som står högst. Paradoxalt nog innefattar inte likabehandlingsplanen alla elever, trots sitt fina namn och trots läroplanens värderingar om allas lika värde. Någonstans på vägen glömdes de svenska eleverna bort. 

Likabehandlingsplanen ska innefatta hur varje skola förebygger, motverkar, följer upp och arbetar med skolans grundläggande värderingar, där i bland rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Men läroplanen hävdar även att detta ska bemötas med ”kunskap och öppen diskussion”. Själv känner jag inte igen mig. Den ”öppna diskussion” som fördes när jag själv gick på gymnasiet var en relativt sluten ”diskussion” bakom stängda dörrar på rektorns kontor, där jag fick sitta själv och lyssna på glåpord från rektorn och en handfull andra lärare som hotade med polisanmälningar, avstängning och diverse andra repressalier. Jag vet inte om jag skulle vilja hävda att de visade ”respekt för den enskilde eleven” genom att inta ett ”demokratiskt förhållningssätt”, eller om de förhindrade ”alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”, som det står i läroplanen. Snarare tvärtom. 

Det är intressant att studera den svenska läroplanen. Främst om man jämför den med Barnkonventionen som lagslår att varje konventionsstat måste respektera barns (och andra familjemedlemmars) rättigheter och åsikter utan åtskillnad av något slag, inte heller politisk. Alla har rätt till yttrandefrihet som innebär att barn har rätt att söka, ta emot och sprida information av alla slag samt att dessa inte på något sätt får straffas pga uttryckta åsikter. De elever som inte innefattas i Barnkonventionen har istället FN:s stadgar att luta sig mot, vilken också innefattar yttrande- och åsiktsfrihet med rätten att ”utan ingripande hysa åsikter”. Men som vi alla känner till får inte alla ta del varken av FN:s stadgar, Barnkonventionen eller den svenska läroplanen och varje enskild skolas likabehandlingsplan. 

Rasism och främlingsfientlighet ska ”aktivt motarbetas” i skolan. Detta är en dock en problematisk punkt. Kanske inte om det skulle innebära att motarbeta all form av rasism, problemet är att det enligt det svenska samhället endast finns en form av rasism; rasismen mot icke-vita. Definitionen av rasism är nämligen; uppfattningen om att människosläktet delas in i olika raser utifrån yttre kännetecken, vilka nedärvs. Dessa raser är även hierarkiskt klassificerade och högst upp i hierarkin står, enligt rasisterna, den ariska rasen. I och med detta kan endast de som tillhör den ariska rasen vara rasister (samt de få icke-vita som inser sin ras plats i hierarkin). 

Skolorna har dock funnit ett problem. Dagens ”rasister” hävdar sällan en överlägsen ras, utan vill ofta att invandrare håller sig till sina egna länder. I detta fall kan inte rasistparagrafen hävdas, därför har man lagt in ytterligare begrepp; främlingsfientlighet och intolerans, vilket självfallet inte heller innefattar de svenska eleverna då de inte är främlingar, och då intolerans i skolväsendet har blivit synonymt med främlingsfientlighet. 

Det är hårt att vara lärare. Å ena sida ska vi behandla alla elever lika och respektera varje enskild individ i enighet med skolans styrdokument, å andra sidan ska vi inte behandla de elever vi tycker strider mot skolans värdegrund lika och vi ska inte heller respektera deras åsikter och uttryck. Och så har vi FN och Barnkonventionen hängande över oss som säger att de som inte följer FN stadgarna ska bestraffas; alltså bör hela det svenska skolväsendet bestraffas? 

Alla som går i skolan eller som har barn i skolåldern bör känna till dessa paragrafer. Hävdar det svenska skolväsendet allas lika värde och rättigheter ska detta också följas! Det gör det inte idag och det kommer det definitivt inte att göra i framtiden heller, därför är det på tiden att även svenska elever hävdar sin rätt till yttrande- och åsiktsfrihet med ”kunskap och öppen diskussion”.


  • Publicerad:
    2012-11-20 19:52