Ideologiskt står Nordfront för en bred och folklig nationell socialism anpassad till moderna nordiska förhållanden. Det är vägen framåt, men vi förnekar inte våra ideologiska rötter och vi anser att mycket inspiration och lärdom kan hämtas från nationella rörelser och tänkare från andra länder än Sverige.

Här nedan följer en kortfattad summering av våra viktigaste ståndpunkter.

Nationalism

Vi är rasmedvetna nationalister. Med detta menar vi att rasen – det biologiska arvet – förklarar många av de kulturella och socioekonomiska skillnader vi kan se mellan olika folkgrupper och raser. Vi anser också att vårt folk och vår ras besitter ett unikt värde och bör bevaras.

Detta är ingen extremistisk uppfattning. Det extrema och sjuka är att hata sitt eget folk, att ständigt motarbeta det egna folkets intressen och att på sikt välkomna folkets undergång.

Som nationalister älskar vi vårt eget folk och motsätter oss det nu pågående folkutbytet som på lång sikt riskerar att utvecklas till ett ”mjukt” eller kanske till och med våldsamt folkmord. Vi hatar inga människor på grund av deras ursprung, men vi hatar verkligen den förda politiken och dess konsekvenser – ett alltmer splittrat, orättvist och otryggt samhälle, där svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land och tidigare okända fenomen som gruppvåldtäkter numera har blivit en del av vardagen.

Vi anser att principen ”ett folk, ett land” är en bra grundregel att följa för att skapa stabila och harmoniska samhällen. Vi tror inte på ”öppen svenskhet” utan är av uppfattningen att ”svenskar är vita”. Enstaka icke-vita människor kan bo i Sverige, men de är fortfarande inte svenskar och om vi fortsätter att fylla på landet med sådana människor så kommer Sverige i framtiden inte längre att vara svenskarnas land – precis som att dagens USA inte längre är indianernas land.

Som rasmedvetna nationalister är vi dessutom mer lojala till vårt folk och våra rasfränder i andra länder än till dagens svenska stat och förrädarna som styr den. Vi förkastar därför statsnationalism, punschpatriotism, kulturnationalism och andra reaktionära former av nationalism som uppmuntrar till en missriktad lojalitet mot andra saker än folket i sig. Istället är vi för en gränsöverskridande kamp mot den globala anti-vita världsordningen och vill på sikt se en stark nordisk stat eller union som kan företräda och hävda vårt folks intressen.

Socialism

Vi är socialister av framför allt tre skäl:

1. Folkgemenskap

Vi vill ha ett trevligt samhälle genomsyrat av folkgemenskap och vi anser att staten ska erbjuda äldre, fattiga och sjuka ett starkt socialt skyddsnät. Idag har många tappat tron på den socialdemokratiska välfärdsstaten eftersom den är en styggelse som blivit hela världens socialbyrå. Men en nationellt socialistisk välfärdsstat skulle vara både hårdare och mer rättvis, så att medborgarna känner att deras skattepengar går till rätt saker.

Den nationellt socialistiska staten ger inte heller bara rättigheter till medborgarna, utan fastställer också skyldigheter. Staten ska här arbeta för att upprätta en kultur där individen känner en plikt mot både staten och sina folkkamrater. Genom bland annat skolan och militärtjänsten ska staten dessutom försöka säkerställa att alla – oavsett sin ekonomiska bakgrund – har en möjlighet att uppnå sin fulla potential. Detta för att rätt man på rätt plats kombinerat med rätt utbildning skapar ett starkare samhälle.

2. Nationell självständighet

Vi vill skapa en stark stat för att säkra vår suveränitet gentemot alla globalistiska krafter som vill montera ner våra gränser och skapa ohejdad rörlighet för såväl varor som människor. En stark stat har bland annat en rasligt homogen och patriotisk befolkning, en stark militär samt en hög självförsörjningsgrad vad gäller matproduktion. Liberalism är ett gift som hotar alla de sakerna och banar väg för globalismen, varför vi är anti-liberala socialister. Bara genom att ha en stark och suverän stat kan vi långsiktigt säkra folkets överlevnad.

3. Skydd mot kapitalismen

Vi vill att staten där det är nödvändigt tyglar kapitalismen för att värna både naturen och vårt folk. Med kapitalism menar vi här framför allt det övergripande finansiella systemet med dess ofta ohållbara strävan efter evig (och maximal) tillväxt och de enormt mäktiga multinationella företagen som det här systemet har skapat. Vad gäller inhemska småföretagare anser vi snarare att staten bör värna dessa genom minskad byråkrati och ett mer rimligt skattetryck än dagens väldigt höga skatter. En stark stat behöver inte alltid vara stor, men den är auktoritär när det är nödvändigt och har det sista ordet i alla stora frågor.

Vi är alltså inte emot privat ägande eller för klasskrig. Men vi vill se en stark stat som värnar alla medborgares intressen gentemot utländska kapitalintressen – och även inom landet ska arbetarklassen ha en stark ställning, då den utgör folkets ryggrad.

”Ekonomin” är inte ett egenvärde i sig utan ska, precis som staten, existera som ett redskap i folkets tjänst. I dagens kapitalistiska världsordning har man skapat en omvänd ordning där alla folk i första hand ska tjäna ekonomin som konsumenter och producenter, vilket är anledningen till att vi alla ses som utbytbara och ska förflyttas till den del av världen där ekonomin kan göra störst vinst på oss.

En naturlig ordning

Den moderna världen har spårat ur. Vi lever idag i ett alltmer sjukt samhälle präglat av en livsfientlig kultur som bryter ner och förstör vårt folk. Exempel på detta är hur människor alltmer flyr undan verkligheten genom droger, lyckopiller, TV-tittande, dataspelande, porrkonsumerande och så vidare. Folket har blivit så splittrat, dysfunktionellt och icke-vitalt att en stor del av det välkomnar främlingarna som väller in i landet för att byta ut oss.

Det finns flera faktorer som lett fram till detta. Bland annat den västerländska liberalismen (som istället för att ge varje individ en karta som visar vägen till ett gott liv bara uppmuntrar alla att söka kortsiktig njutning och tillfredsställelse) samt den judiska kulturrevolutionen (som tog fart några årtionden efter andra världskriget) har haft en stor roll i skapandet av dagens misär. Men utöver liberalismen och den judiska revolutionsandan har också ekonomiska och teknologiska faktorer spelat in, samt vår egen svaghet och oförmåga att hantera dessa hot och nya omständigheter.

Att analysera problemets rötter för att i framtiden kunna undvika att hamna i samma situation igen är viktigt. I övrigt måste vi utifrån den nivå vi idag har sjunkit till steg för steg resa oss och skapa en mer sund och högtstående kultur. Här är det viktigt att förstå att vi alla är barn av vår tid och inte göra det perfekta till det godas fiende. Vi får inte bli för sekteristiska och moraliserande, samtidigt som vi måste kämpa för att skapa en naturlig ordning och inte kan tolerera vad som helst.

Vad menas med en naturlig ordning?

Naturen är hård och dömande; jämlikheten är en lögn. Män och kvinnor är inte likadana, men båda behövs och kompletterar varandra i den naturliga ordningen. Olika raser är inte likadana och när de tvingas dela samhälle uppstår ofrånkomligen kulturkrockar och konflikter om resurser. Heterosexualitet är fundamentet för mänskligt liv, andra sexuella läggningar är inte det.

Även om vissa åsikter och viss moral kan anses vara subjektiv, så finns det saker som är objektivt sant/rätt/gott (eller åtminstone i praktiken kan betraktas som det). Det är bra att vara stark och dåligt att vara svag. Samma med skönhet kontra fulhet, eller intelligens kontra dumhet. Moralisk och kulturell relativism skapar bara onödig osäkerhet och drar ner oss till den gemensamma lägsta nivån. Ingen är perfekt men det finns ideal som alla utifrån sin förmåga bör sträva emot och de som attackerar och försöker undergräva idealen attackerar folket.

Vi måste alltså skapa kultur och traditioner som harmoniserar med naturlagarna och för oss som individer och folk uppåt mot en högre nivå.

Nordfronts roll

Vår roll i detta är att vara kritiker av det nuvarande samhället och dess makthavare samt sprida kunskap och idéer som vägleder nationella rätt i kampen. Vi vill också arbeta nätverkande för att knyta samman människor och uppmuntra till aktivism och organisering, men vi är en medieplattform och en arbetsgemenskap – inte en massorganisation som samlar maximalt med medlemmar, ett parti som samlar röster för att lösa alla samhällsproblem från riksdagen eller en kamporganisation som utför offentliga aktioner.

Vi gör vad vi kan och uppmanar alla andra att göra detsamma. För ett fritt och enat Norden i ett vitt Europa!