IT-SÄKERHET. Amerikanska myndigheter kan få tillgång till sekretesskyddade uppgifter som lagras i det molnbaserade Office 365 av Göteborgs kommun, utan att svenska myndigheter eller den en viss uppgift gäller informeras.

Sarah Arlebrink, stadsjurist i Göteborg, bedömer att risken för att sekretesskyddade uppgifter röjs är liten. Skärmbild: Linkedin.

Göteborgs kommun har infört Microsofts molnbaserade Office 365. Systemet lagrar dokument och handlingar från anställda i Göteborgs kommun på Microsofts datacenter i Dublin.

Amerikanska myndigheter kan i och med en ny lag från USA, Cloud Act, få tillgång till amerikanska företags kunder, oavsett var i världen informationen lagras. Det krävs dock ett domstolsbeslut och misstankar om grov brottslighet.

Den nya lagen innebär därmed att handlingar som mejl eller dokument från Göteborgs kommun, som lagras inom Office 365, är nåbara för amerikanska myndigheter. Efter beslut från en amerikansk domstol kan handlingar lämnas ut utan att svenska kommuner, myndigheter, eller den som en viss uppgift berör, får någon information alls om saken.

Göteborgs kommun bedömer att det finns liten risk att sekretessbelagda uppgifter om personer i Göteborg kan komma i amerikanska myndigheters händer då det dels händer tämligen sällan och eftersom Microsoft sägs rättspröva många sådana förfrågningar.

— Vi har vänt och vridit oerhört mycket på detta och analyserat lagstiftningen. Vår bedömning är att så länge inte någon får en faktisk tillgång till de här uppgifterna, vilket inte sker per automatik bara för att de lämnas till Microsoft, så sker inget röjande av uppgifter gentemot amerikanska myndigheter, menar Sarah Arlebrink, stadsjurist i Göteborg.

eSam, ett samverkansprogram kring ”digitala lösningar” mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 23 myndigheter, gör dock en annan bedömning. De har tidigare menat att användandet av Office 365 måste ses som ett röjande i juridisk mening.

Källa:
Amerikanska myndigheter har en bakväg in i Göteborgs IT-system


  • Publicerad:
    2019-11-19 15:15