INRIKES Riksåklagaren ville att HD en gång för alla skapade ett tydligt prejudikat om att olika folkslags IQ-nivåer inte får diskuteras i Sverige. Men nu friar HD den tidigare SD-politikern Bertil Malmberg och hans utspel om sydsudanesers låga IQ.

Den tidigare SD-politikern Bertil Malmberg anmäldes för hets mot folkgrupp efter att han presenterat fakta om sudanesers IQ-nivåer i Södermlands regionfullmäktige. Malmberg dömdes sedan i både tingsrätten och hovrätten för åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp” och uteslöts ur SD.

Malmberg överklagade hovrättsdomen till Högsta domstolen, vilket även Riksåklagaren (RÅ) gjorde för att få en prejudicerande dom. Anledningen till att RÅ överklagade domen var att man ville att det skulle finnas en ”tydlig bestämmelse” om att man inte får diskutera olika folks IQ-nivåer i offentligheten.

Nu har Högsta domstolen kommit med sitt avgörande i fallet. Man friar Malmberg helt och hänvisar bland annat till att hets mot folkgrupp-lagstiftningen ”innebär en begränsning av yttrandefriheten” och att den därför måste ”tolkas restriktivt”. HD hänvisar både till vad grundlagen och Europakonventionen säger om att alla har rätt till yttrandefrihet:

Europadomstolen har återkommande uttalat att konventionsskyddet för yttrandefriheten i politiska sammanhang är särskilt starkt. Att politiker kan uttala sig fritt i debatter och frågor av allmänt intresse anses grundläggande i en demokrati. Det gäller speciellt för folkvalda representanter i nationella och regionala parlament. I sådana sammanhang krävs därför mycket starka skäl för att inskränkningar i yttrandefriheten ska vara acceptabla. Det betyder att det endast finns ett litet utrymme för inskränkning av yttrandefriheten i dessa sammanhang

Högsta domstolen, mål nr B 2501-22

Det är också det faktum att Malmberg var en folkvald politiker som uttalade sig i en parlamentarisk samling som väger tyngst för domstolen. HD skriver att uttalandet om sydsudaneser förvisso var ”nedsättande för den utpekade gruppen” men att det ”inte gått utöver vad som måste godtas inom ramen för en debatt i en politisk församling”.

I ett pressmeddelande om avgörandet kommenterar justitierådet Cecilia Renfors HD:s firande dom:

— Betydelsen av en fri och öppen debatt måste väga tungt vid bedömningen av om uttalanden som görs under en debatt i en politisk församling ska anses straffbara som hets mot folkgrupp.

— Det synsättet har ett starkt stöd i uttalanden av lagstiftaren när straffbestämmelsen infördes och när den senare har ändrats, liksom i regeringsformens och Europakonventionens skydd för yttrandefriheten.

En vägledande dom från HD innebär att det trots Riksåklagarens invändningar fortfarande finns sammanhang där olika rasers intelligens får diskuteras i Sverige.