MÅNGKULTUREN. Förutom den ovanstående rubriken kartlägger Brå inte förövarnas etnicitet i sin rapport om kaoset inom de två viktiga offentliga verksamheterna simhallar och bibliotek i landets kommuner.

Nordfront har tidigare rapporterat om det mångkulturella stöket på landets simhallar och bibliotek.

Nu konstaterar en undersökning av Brottsförebyggande rådet (Brå), som idag lämnas över till regeringen, att nästan samtliga simhallar och bibliotek i landet under det gångna året har drabbats av stök, våld och skadegörelse.

I rapporten betonas att problemen är ojämnt fördelade mellan olika kommuner och anläggningar, att det ofta är en liten grupp personer som orsakar störningarna, samt att det tycks finnas ett samband mellan antalet besökare vid en anläggning och antalet rapporterade incidenter.

”Män” är problemet i simhallar
När det gäller simhallar konstateras i undersökningen att ”bråk” utspelat sig i ”de flesta” av dem under det senaste året, samt att ”hot, trakasserier och sexuella kränkningar” förekommit i ”många” av dem.

I genomsnitt ska det här röra sig om nio incidenter per anläggning och år. Förövarna förklaras ”i huvudsak” bestå av ”straffmyndiga pojkar och män”. När det kommer till sexuella ofredanden i simhallarna skriver Brå såhär:

Noa gick i sin rapport igenom samtliga av de 123 anmälningarna från 2015 och konstaterade att nio av tio brottsoffer var flickor och att en nästan lika stor andel var yngre än 20 år. I de allra flesta fall – åtta av tio – uppgavs det att förövaren var av utländsk härkomst

Förutom det ovanstående citatet undviker Brå att mäta efter etnicitet i sin undersökning.

Samtliga bibliotek i landet har enligt Brås kartläggning rapporterat in brott eller ordningsstörningar under det gångna året. Hot och trakasserier har rapporterats från ett av tre bibliotek, medan stölder skett på tre av fyra.

Nästan samtliga bibliotek har rapporterat om berusade besökare. Narkotikaförsäljning har ägt rum på en del enheter och många bibliotek rapporterar om hemlösa som sover i bibliotekets lokaler och därvid nyttjar dess offentliga toaletter som tvagningsrum.

Utvecklingen har lett till en otrygg arbetsmiljö för personalen på bibliotek och simhallar. Allt större del av personalens arbetstid går åt till att utveckla rutiner för eskalerande stök. Vissa aktiviteter får ställas in då man inte kan garantera säkerheten för personal och besökare.

Personalen på bibliotek och simhallar är enligt undersökningens intervjuer de som råkar mest illa ut när kaoset eskalerar.

Att även besökare i hög grad drabbas framgår dock av brottsanmälningar, insändare till tidningar, kommentarer på sociala medier men också av en tydlig nedgång av besöksfrekvensen.

När det gäller det minskade antalet besökare görs i undersökningen en reservation för coronapandemins eventuella inverkan.

Dyrt för skattebetalarna
I Brås rapport konstateras att kaoset på simhallar och bibliotek även har fått stora ekonomiska konsekvenser.

För simhallarna är det främst minskat antal besökare, säkerhetsåtgärder, reparationer och saneringsarbete som lett till ett avbräck, för biblioteken är den största utgiften ersättning för stulen utrustning.


  • Publicerad:
    2020-09-15 19:30