Dagens datum 13 maj Denna dag 1946 inleds vad som sannolikt är världshistoriens största bokbål med miljontals böcker förstörda.

Den 13 maj 1946 utfärdade de allierade ockupationsmakterna i Tyskland Kontrollratsbefehl Nr. 4. Denna order innebar att all litteratur som fanns i bland annat bibliotek och bokaffärer skulle dras in. Denna order undertecknades av samtliga allierade ockupationsmakter. Litteratur som skulle förstöras var exempelvis sådan som var ”antidemokratisk” eller innehöll ”mot Förenta Nationerna riktad propaganda”.

Sammanlagt utfärdades fyra listor över ”förbjuden litteratur” (1946, 1947, 1948 och 1952) i de allierade ockupationszonerna. Bland annat innebar dessa förbudslistor att alla skolböcker och läroböcker som gavs ut under den nationalsocialistiska perioden, 1933-1945, skulle ”förintas”.

Resultatet av detta bokbål var att minst 35 743 titlar, eller miljontals böcker, förstördes av de allierade.

Av dessa förbjudna titlar finner vi efter en snabb sökning flera svenskar, däribland Sven Hedin (”Fünfzig Jahre Deutschland”, 1938, och ”Amerika im Kampf der Kontinente”, 1944), Elof Eriksson (”Die Juden in Schweden”, 1941) och Fredrik Böök (”Hitlers Deutschland von außen”, 1934). Även en bok som omtalade Sven Hedins reseskildringar (Hans Eduard Dettmann: ”Mit Sven Hedin durch die Wüste Gobi”, 1943) förbjöds av de allierade.

För fullständig lista över förbjudna böcker, se denna länk.

De allierades order nedan:

Kontrollrådsorder Nr. 4
Indragning av litteratur av nationalsocialistisk och militärisk karaktär.

13 maj 1946.

I betraktande av den fara som den nationalsocialistiska läran utgör, och för att så snabbt som möjligt rensa de nationalsocialistiska, fascistiska, militaristiska och antidemokratiska idéerna, likgiltigt i vilken form de tagit sig uttryck i Tyskland, utfärdar Kontrollrådet följande order:

1. Inom två månader efter offentliggörandet av denna order skall alla innehavare av lånebibliotek, bokhandlar, bokförlag och förlagshus utlämna följande till militärbefälhavarna eller andra företrädare för de allierade myndigheterna:

a) Alla böcker, pamfletter, tidskrifter, tidningssamlingar, album, manuskript, urkunder, kartor, planer, sång- och musikböcker, film- och fotopresentationer (diabilder) - även sådana för barn i varje ålder - som innehåller nationalsocialistisk propaganda, raslära och uppfordring till våldshandlingar eller mot Förenta Nationerna riktad propaganda.
b) Allt material som bidrar till militär utbildning och uppfostran eller till upprätthållande och utveckling av en krigspotential, inklusive skolböcker och undervisningsmaterial vid militära utbildningsanstalter av varje slag, likaså alla reglementen, instruktioner, anvisningar, föreskrifter, kartor, skisser, planer etc. för alla truppenheter och vapenslag.

2. Under samma period skall alla tidigare statliga bibliotek och stadsbibliotek, alla universitetsrektorer och ledare för läroverk och realskolor och alla forskningsinstitut, presidenterna vid akademier, vetenskapliga eller tekniska samfund och föreningar liksom ledare för gymnasieskolor och högre och lägre elementarskolor, från de bibliotek som är underställda dem, avlägsna nationalsocialistisk och militär litteratur som anges i punkt 1 och överlämna dem tillsammans med tillhörande indexkort ur bibliotekskartoteket till särskilt anvisade platser och överlämna dem till företrädarna till militärkommendaturen eller andra allierade myndigheter.

3. Innehavarna liksom borgmästare och de lokala myndigheterna ansvarar för att överföra sådana böcker och sådant material, komplett och inom tidsramen.

4. Genomförandet av denna order övervakas av militärbefälhavarna eller andra företrädare för ockupationsmakternas militärmyndigheter.

5. Alla publikationer och allt material som anges i denna order skall ställas till zonbefälhavarnas disposition för att tas om hand och förintas.

Utfärdat i Berlin den 13 maj 1946

(De handlingar som utfärdats i de tre officiella språken är undertecknade av BH Robertson, generallöjtnant, L. Koeltz, armékårsgeneral, M.I. Dratvin, generallöjtnant, och Lucius D. Clay, generallöjtnant)

Den 10 augusti 1946 lades ytterligare en punkt in på listan där respektive zons befälhavare fick rätt att återkalla begränsade exemplar från listan över böcker som ska förverkas för att användas i studier och forskning. Dessa verk skulle ”förvaras i särskilda faciliteter, där de kunde studeras av tyska forskare och andra tyskar med rätt behörighet från de allierade under ”strikt övervakning av de allierade kontrollmyndigheterna”.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-05-13.