INRIKES Polisen gjorde fel när de nekade Rasmus Paludan mötestillstånd i Borås, enligt Förvaltningsrätten i Göteborg.

Rasmus Paludan planerade tidigare i år att hålla koranbrännarmöten i Hjällbo, Angered och Borås, men nekades tillstånd att hålla dessa möten. Nu har Förvaltningsrätten i Göteborg meddelat sin dom i ärendet, efter att besluten överklagades.

Vad gäller sammankomster i Hjällbo centrum och på Angereds torg den 26 februari ger man Polismyndigheten rätt, då man motiverat sitt avslag med att betydande ordningsstörningar kunde väntas. Samtidigt motsatte sig Rasmus Paludan att anvisas en alternativ plats för mötena, varför ett avslag enligt domstolen är motiverat.

Samtidigt var beslutet att neka tillstånd i Borås felaktigt. Paludan nekades tillstånd med samma motivering, men i detta fall håller domstolen inte med:

De omständigheter som Polismyndigheten har anfört för dess beslut är visserligen allvarliga, men utgör enligt förvaltningsrätten inte sådana exceptionella förhållanden som innebär att det förelåg skäl för att helt vägra det sökta tillståndet på denna grund.

Om tidpunkterna för sammankomsten inte hade passerat hade förvaltningsrätten återförvisat målet till Polismyndigheten för prövning av de eventuella villkor som sammankomsten skulle ha förenats med, exempelvis gällande exakt tid och plats för sammankomsten.