Denna artikel av Nordiska motståndsrörelsens ledare, Klas Lund, behandlar de nordiska folkens historia och en strävan efter nordisk enighet i framtiden. Artikeln har nyligen publicerats i nummer tre av Finska motståndsrörelsens tidning, Kansallinen Vastarinta.

Finska kamrater,

Nordiska motståndsrörelsen är idag organiserad i Finland, Sverige och Norge. Vi strävar även efter att etablera oss i de andra nordiska länderna. I Nordiska motståndsrörelsen kämpar nordiska män och kvinnor tillsammans mot den fiende som verkar för att förstöra våra länder. Nordiska motståndsrörelsen utgör en enad front av nordiska kämpar som har förstått att de nordiska folkens enighet är det enda som kan göra oss starka och självständiga.

En gemensam historia

Det finska och det svenska folket har en lång gemensam historia. Vi har kämpat tillsammans i många krig. Den del av Sverige där jag har mitt hem befolkades redan på medeltiden av finnar. Här röjde de skogen, byggde nya gårdar och arbetade i skogs- och gruvnäringen. Deras ättlingar har idag svenska namn och talar svenska. Kanske vet många av dem inte ens om att deras förfäder en gång i tiden kom från Finland. Så är det på många platser i Sverige, en betydande del av befolkningen har finska rötter. Även många av Svenska motståndsrörelsens medlemmar har finska rötter. På samma sätt är det många som har svenska rötter i Finland. Finnar och svenskar har sedan urminnes tider mycket gemensamt. Vi är brödrafolk.

Ur ett historiskt perspektiv är förhållandet mellan svenskar å ena sidan och danskar och norrmän å andra sidan lite mer komplicerat. Sverige (och Finland) har många gånger legat i krig med Danmark och Norge. Men det har nu gått tvåhundra år sedan det sista kriget.

Konflikter, oförrätter och svek i historien kan än idag bidra till att skapa splittring mellan de nordiska folken. Ett av dessa svek var att Sverige inte kom till Finlands undsättning under kriget mot Sovjetunionen. Ett annat att Sverige förhöll sig neutralt då Danmark och Norge blev ockuperat av Tyskland. Vissa frågar sig med rätta: Om vi inte hjälpte varandra då, varför skulle vi hjälpa varandra idag?

Men minnen av konflikter och svek får inte hindra oss från att kämpa tillsammans idag. När allt kommer omkring var det de dåvarande demokratiska regimernas svaghet och splittring som gjorde att Sovjet kunde anfalla Finland och att Tyskland kände sig tvunget att ockupera Danmark och Norge för att säkra den nordiska fronten. Det var Nordens splittring och militära svaghet som orsakade den tidens olycka. Hade vi redan då varit enade och rustade, hade situationen varit en helt annan. Så vi ser att vi redan på den tiden hade allt att vinna på ett enat Norden och att det är denna insikt vi ska ha som rättesnöre i vår fortsatta kamp för framtiden.

Oenighet och splittring

Oenigheten i Norden, det demokratiska systemets svaghet och bristen på visioner har tvingat våra folk att foga sig under stormakterna. Nordens fiender har haft allt att vinna på att hålla Norden splittrat för att sedan sprida budskapet att våra respektive länder är för små och för svaga för att stå ensamma och att vi därför måste bli en del av starkare ickenordiska makter. Med splittrings- och svaghetspolitik har man förmått våra folk att frivilligt ge upp sin självständighet och gå med i Europeiska unionen, böja sig inför sovjetiska krav, sökt stöd hos USA och blivit vasallstater åt NATO.

Det är det nuvarande politiska systemet och våra genomkorrupta politiker som har lett oss hit, som lett oss till en situation där våra folk håller på att upplösas och massinvandringen sköljer obehindrat över våra gränser. Denna politik gräver de nordiska folkens grav. Delar av Sverige är redan förstört, Finland ligger bara några steg efter. Vi måste dra rätt lärdomar av det förflutna för att säkra framtiden. Nu gäller det att kämpa för Nordens överlevnad.

Vi måste hävda vår rätt och kämpa för vår rasliga och kulturella överlevnad – i en värld som domineras av mångkulturella stormakter i vår omgivning, EU, Ryssland, USA och det växande hotet från Kina.

Om vi vill styra vårt eget öde måste vi gå samman och kämpa hårt för att befria oss och bygga upp en enad och stark nordisk stat. Splittrade kommer alla våra länder att förbli slavstater under stormakterna och sakta men säkert tyna bort. Det enda intelligenta och rationella vi kan göra i en sådan situation, då allt står på spel, är att gå samman och gemensamt och koordinerat kämpa för frihet och överlevnad.

Nationalsocialism

Nationalister i de nordiska länderna har inte på allvar fört fram idén om ett enat Norden. Här har nationalismen med sin rot i varje folks historia och minnen om oförrätter med mera tillåtits vara en hämsko som hindrat oss från att komma till denna enda vettiga slutsats och konsekvent agera därefter.

Nordiska motståndsrörelsen är en nationalsocialistisk organisation. Rörelsen kan sägas ha sina rötter inom nationalismen och socialismen. Men att Motståndsrörelsen har sina rötter inom nationalismen innebär inte att rörelsen förfäktar de existerande nationalstaterna i Norden. Den nationella tanke Motståndsrörelsen står för ska inte sammanblandas med borgerlig nationalism. Inte heller ska socialismen Motståndsrörelsen står för sammanblandas med marxism.

De nordiska folkens historia är för oss inte en historia om kungar och annat herrskap, utan istället det arbetande folkets kamp för tillvaron, frihet och utveckling genom historien. Nationalsocialismen ser nationen och dess resurser som folkets gemensamma egendom. En arbetare har ingen skyldighet att vara lojal till en nation som exploaterar honom eller fördelar nationens resurser orättvist. För oss har klasskampen genom historien förts främst uppifrån och ner, inte tvärtom. Det har varit den rike som har utnyttjat den fattige. Folket har organiserat sig och rest sig upp mot detta förtryck med rätta. En hycklande borgerlig nationalism, som historiskt värnat de rika klassernas intressen och försvarat kristendomen, har starkt bidragit till att arbetarklassen drivits bort från den nationella tanken och förmåtts förkasta lojaliteten till sitt folk och gett sitt stöd till marxismen.

Den borgerliga nationalismen hänger sig kvar vid nationalstatstanken och vägrar anpassa sig efter nya förhållanden eller sätta upp nya mål. Den är reaktionär och saknar visioner. Det är helt fel väg att försöka gå tillbaka eller bara hålla det vi redan har. Vi måste istället våga gå framåt. Vi måste ta initiativet och börja anfalla!

Nordiska motståndsrörelsen

Att organisera över nationsgränserna har sina svårigheter. Men om vi inte kan övervinna dessa svårigheter och se till det vi har gemensamt så har våra folk inte mycket till framtid. Vi måste redan nu i det lilla skapa det enade och starka Norden vi senare ska skapa i det stora.

Men trots svårigheterna överväger fördelarna nackdelarna med råge. En av dessa fördelar är det nödvändiga skapandet av en ny vision, tron på – och kampen för – ett pånyttfött och enat Norden. Vi kan förmå människor att se styrkan i vår vision och ingjuta nytt hopp och ny vilja-till-kamp. Vår kamp för ett enat Norden förbrödrar också våra folk genom att vi kommer närmare varandra i en svår tid och lättare ser hur mycket vi har gemensamt. Vi ger varandra styrka.

Även i det lilla ser vi redan nu stora fördelar. Samarbetet över gränserna ger Nordiska motståndsrörelsen tillgång till en större pool av kompetenta kämpar. Vi kan till exempel fördela arbetsuppgifter inom specialistområden över nationsgränserna.

Även om de nordiska länderna har väldigt mycket gemensamt existerar det en del historiska, kulturella, politiska och ekonomiska olikheter. Varje land har sina egenheter, därför går vi inte exakt likadant tillväga utan anpassar oss efter de villkor som existerar i varje land. Men andan och målet förblir alltid detsamma.

Finska kamrater: Tillåt aldrig något splittra oss. Vi måste hålla ihop, vad som än händer. Låt oss lära oss av misstagen i det förflutna. Enighet ger styrka och är vår enda väg till seger och frihet. Utan enighet i tanke och handling har varken det finska, svenska eller norska folket någon framtid.

Nordiska motståndsrörelsen praktiserar det budskap vi för ut. Hos oss är Norden redan enat och starkt!

Allt för Norden!
Klas Lund

 

 


  • Publicerad:
    2012-05-31 11:04