STOCKHOLM. Under helgen arrangerade Logik Förlag tillsammans med Counter-Currents Publishing en sluten tillställning där det bjöds på föredrag av Kevin MacDonald med flera. En längre debatt om religion mellan Jonas De Geer och Greg Johnson hölls även. Nordfront var på plats.

logik stockholm föredrag

Kevin MacDonald och Mark Weber.

Lördagen den 18 april arrangerades en sluten tillställning med tre föredrag och en debatt av Logik Förlag och Counter-Currents Publishing (ett amerikanskt förlag och nätpublikation).

Förste talare var amerikanen Mark Weber som bland annat är känd för att ha försvarat Ernst Zündel i rätten och sedan 1995 är chef för Institute for Historical Review (IHR), som länge varit en av de ledande verksamheterna inom revisionistiska kretsar. Weber talade om den demografiska och sociala katastrof som drabbat Europa och övriga delar av väst, men han inledde med att säga att han tyckte att det var trevligt att vara i Sverige då vissa av hans förfäder härstammar härifrån.

Mark Weber. Foto: Rasmus Björnberg

Mark Weber. Foto: Rasmus Björnberg

Därefter talade Weber först om populistpartiernas framgångar runtom i Europa och hur de gamla mainstreampartierna förlorar stöd och trovärdighet i takt med att de multietniska samhällen de skapat visar sitt sanna ansikte. Weber menade att intelligens till 50-80 procent är genetiskt betingat och att den genetiska intelligensen sjunker i till exempel Tyskland. Han tog också upp boken ”Tyskland avskaffar sig självt” som ett exempel på hur debattklimatet i Europa börjar luckras upp och frågor som tidigare varit nedtystade börjar diskuteras i allt fler sammanhang.

Europas fall menade Weber tog ordentligt fart efter Andra världskriget där Axelmakterna var Europas sista skyddsvall mot förfallet. Även om Europa fallit tog Weber avstånd från defaitism och hoppades att förlusten i Andra världskriget inte är en slutgiltig förlust för den vita rasen.

publik

Foto: Rasmus Björnberg.

Weber, som själv engagerade sig i amerikanska National Alliance redan 1978 när han var 27 år, menade att nationella bör rikta in sig på att nå ut till ungdomar, då dessa är framtidens ledare. Han betonade också att det inte räcker att beklaga sig över situationen, nationella måste göra saker och aktivt arbeta för att skapa de politiska förändringar vi vill se.

Även om Webers tal inte var särskilt revolutionerande sett till innehållet så var det ett väl framfört tal som sa det som låter sig sägas med hänsyn till Sveriges censurlagstiftning.

Ricardo Duchesne

Ricardo Duchesne. Foto: Rasmus Björnberg.

Efter Webers tal bjöds det på mat innan det var dags för nästa föredrag som hölls av Ricardo Duchesne, en professor i historisk sociologi från Kanada som gått från att vara kommunist till att bli neokonservativ för att därefter bli paleokonservativ innan han slutligen hittade hem inom det han kallar för den nya högern. Det här föredraget var mer snävt och kretsade kring den kanadensiske filosofen och professorn Charles Taylor och bristerna i hans mångkulturella ideologi. Taylor kritiserades bland annat för att han förnekar vit kultur och menar att bara icke-vita minoriteter besitter verklig kultur som måste tas hänsyn till när man skapar ett mångkulturellt samhälle.

Duchesne kritiserade också vänstern för att kapa idag döda intellektuella individers namn och

tankegods och förvrida innehållet så att det stödjer vänsterns politiska agenda. I Taylors fall menade Duchesne att denne förvridit bland andra Johann Gottfried Herders tankar om kultur.

Om den vita rasen och individualismen
Tillställningens dragplåster var Kevin MacDonald som denna gång inte fokuserade på judiskt inflytande, som han är känd för att ha skrivit en rad populära böcker om, utan istället utifrån ett evolutionärt perspektiv diskuterade varför den vita rasen i allmänhet och vi nordbor i synnerhet är mer individualistiska än många andra folkslag. Kanske inte helt oväntat visade sig även detta vara ett intressant ämne som den 71-årige professorn uppenbarligen behärskade bra.

MacDonald refererade bland annat till NSDAP-medlemmen och genetikern Fritz Lenz och menade att det hårda klimatet i norra Europa har gjort européerna mer intelligenta och individualistiska. Detta då våra förfäder till stor del genom intelligens och uppfinningsrikedom ofta på egen hand, eller i samarbete i små grupper, kämpade mot yttre naturkrafter för att överleva. I andra delar av världen var klimatet mildare varför områdena var mer tätbefolkade och andra människor mer fungerade som hot och konkurrenter, vilket skapade mer kollektivistiskt orienterade folk då de som organiserade sig i stammar och klaner överlevde i högre utsträckning än människor med individualistiska tendenser.

Kevin MacDonald

Kevin MacDonald. Foto: Rasmus Björnberg.

Vidare hävdade MacDonald att idealism är ett drag som utmärker vita människor. Därför har vita ägnat mycket tid åt att tänka ut utopiska id

ealsamhällen medan andra folkslag fokuserar på att arbeta för att gynna sina egna och sin grupps intressen. Vita definierar inte heller sin moraliska ingrupp utifrån vilka människor som är besläktade med dem, utan vilka människor som delar deras värderingar. Detta är något som är mer främmande för icke-vita och MacDonald lyfte här fram ett känt arabiskt ordspråk:

I against my brother, my brothers and I against my cousins, then my cousins and I against strangers.

Den vita idealismen gör att rykte och anseende är viktigt för vita människor, då vita som förlorar sitt rykte och anseende ses som omoraliska och stöts ut ur gemenskapen som alltså bygger på idealiska värderingar och inte släktskap. Det är därför media har så mycket makt idag då media skapar och definierar det ”moral community” som vita identifierar sig med och det är därför många vita är rädda för att öppet göra motstånd mot folkutbytet, menade MacDonald.

På grund av idealismen är också förmågan att känna skuld, att man på egen hand känner att man gjort fel oavsett om någon annan vet om det man gjort eller inte, ett drag som utmärker vita. MacDonald menade att det är därför vita länder i förhållande till andra länder är mindre korrupta och varför nepotismen inte är lika utbredd och accepterad här som i andra samhällen.

MacDonald menade med sitt biologiska synsätt att evolutionen numera utspelar sig på idéfältet och att den vita rasen är hotad på grund av fientliga krafters intellektuella dominans samt vitas preferens för individualism istället för etnocentrism.

Avslutningsvis skissade MacDonald upp fyra saker som nationella måste göra: 1) Försvara den moraliska legitimiteten i våra åsikter, 2) Påpeka problem med mångkulturen, 3) Skapa egna moraliska ingrupper som stöter ut dem som inte delar våra åsikter, och 4) Gör vita medvetna om våra naturliga svagheter, vilket var det som det aktuella föredraget syftade till.

Religionsdebatten
Under tillställningen lanserade Logik Förlag en svensk översättning av Greg Johnsons bok New Right vs. Old Right. Tillställningen avslutades sedan med en debatt mellan Johnson och Jonas De Geer. Frågeställningen för debatten var om nationella behöver kristendom och De Geer argumenterade jakande medan Johnson företrädde den nekande sidan.

De Geers inställning var att västvärldens fall hänger samman med kristendomens fall och kanske då i synnerhet katolska kyrkans felsteg i samband med Andra Vatikankonciliet. På samma sätt som väst föll med kristendomen menade De Geer att han inte kunde föreställa sig att den vita människan skulle kunna resa sig igen utan kristendomen. Ett argument han framförde var att utan moralisk integritet, som man enligt honom får från religion, kan man inte skapa etnisk integritet. De Geer tog vidare upp islam som ett stort hot och menade att en religion endast kan bekämpas med en annan religion.

Johnson inledde med att fråga hur många i publiken som var kristna, hur många som var hedningar och slutligen hur många som var icke-religiösa. De kristna var i minoritet och den outtalade poängen var således antagligen att de flesta som kämpar för den vita rasen gör det utan att behöva kristendom. Johnson ifrågasatte vidare Andra Vatikankonciliets relevans för till exempel Sverige som övergav katolicismen flera hundra år innan den katolska kyrkan reformerades under 1960-talet.

En annan poäng Johnson gjorde var att kristna nationalister bör infiltrera kyrkorna – institutioner som enligt båda debattörerna idag är skadliga för den vita rasen – och sprida nationalism bland kristna och fungera som en femte kolonn inom dessa fientliga institutioner. Kristna nationalister bör däremot inte arbeta för att sprida kristendom bland nationalister.

Johnson menade vidare att de kristna korstågen var ett exempel på hur den kristna religionen utnyttjade den vita rasen och fick oss att spilla värdefullt blod i ett meningslöst krig utanför Europa. Johnson menade att kristendomen inte är en europeisk folkreligion utan en universell religion som är öppen för alla folk och därmed en opassande religion för rasnationalister. De Geer höll dock inte med och menade att korstågen var ett av få tillfällen då Europas folk på ett kraftfullt sätt enats mot yttre fiender och att detta var något som borde hyllas.

Båda debattörerna var överens om att religion och moral är viktigt och behövs i ett sunt samhälle. Där De Geer förordar traditionell kristen religion kontrade Johnson med att vagt skissa upp sin egen vision som innefattar en rasmedveten religion som gärna får värdesätta eugenik. De Geer kontrade med att riktiga religioner inte kan konstrueras i politiska syften på det viset och menade att det inte går att få människor att offra sina liv för en tro på att deras DNA är bättre än andras.


Nordfront tackar arrangörerna och fotografen för bilderna.

Greg Johnsons inledande anförande i religionsdebatten går att läsa HÄR.

Kevin MacDonalds föredrag:

Mark Webers föredrag:

Religionsdebatten:


  • Publicerad:
    2015-04-19 21:00