VETENSKAP Vetenskapstidskriften Nature har uppdaterat sina ”etiska riktlinjer” rörande vilka typer av vetenskapliga artiklar och rapporter som får publiceras. Enligt de nya riktlinjerna är vetenskapliga fynd som ”stigmatiserar individer eller grupper” inte längre välkomna.

Den anrika brittiska tidskriften Nature är en av världens främsta vetenskapstidskrifter, som varje vecka publicerar ett brett spektrum av vetenskapliga artiklar och brev. Drygt 275 olika nobelpristagare har exempelvis publicerat närmare 2 000 artiklar i Nature sedan tidskriften grundades 1869.

Nyligen uppdaterade dock tidskiften sina så kallade etiska riktlinjer på ett sätt som omöjliggör att objektiv forskning om exempelvis ras, kultur, etnicitet, kön och sexualitet kan publiceras.

— Vetenskapliga tidskrifter agerar världen över som en slags ”certifiering” av vad som bedöms som ”sund vetenskap”. Att bli publicerad i en vetenskaplig tidskrift kan vara avgörande för vidare forskningsstöd, hur ens forskning kan användas inom exempelvis näringslivet och inom industrin och inte minst för forskningens legitimitet, berättar en källa med insyn i forskningsvärlden till Nordfront.

— Studier som inte publiceras i en vetenskaplig tidskrift anses ofta vara helt åsidosättbara.

I en lång ledarartikel försöker Nature förklara varför man genomför sådana långtgående inskränkningar av vad som får publiceras och inte.

”Även om akademisk frihet är fundamental så är den inte absolut”, hävdar man bland annat och hänvisar till tidigare vetenskapliga riktlinjer som reglerar hur försökspersoner får behandlas inom ramen för forskning. Nu vill man utöka detta att även gälla ”individer och grupper” som inte deltar i studier, eftersom dessa ändå kan ”skadas indirekt” av forskningen om någon ”stigmatiseras” eller framställs som mer positiv eller negativ än någon annan.

Den [forskningen] kan vara diskriminerande, rasistisk, sexistisk, funkofobisk eller homofobisk. Den kan tillhandhålla rättfärdigande av underminering av mänskliga rättigheter för specifika grupper, endast på grund av deras sociala kännetecken.

De nya riktlinjerna är uppdelade i två huvudkategorier: En om ”ras, etnicitet och rasism” och en om ”kön, könsidentitet/könspresentation och läggning”. Enligt Nature förklarar riktlinjerna hur dessa ”konstruktioner” ska behandlas och att ”rasism och diskriminering baserad på könsidentitet eller sexuell läggning inte har någon plats inom vetenskapen”.

Enligt Nature är vetenskap inte bara av godo, utan det finns också ”faror” med sanningssökande, vilket alltså handlar om att individer eller grupper kan kränkas av resultaten av detta.

”Forskare bör vara fria att eftersöka, ställa frågor och kommunicera kunskap och idéer rädsla för repressalier eller censur. Samtidigt har de en etisk skyldighet att upprätthålla intellektuell integritet och undvika skador som går att förebygga som kan uppstå under forskningen eller dess kommunikation”, skriver Nature.