POLITIK. I en statlig utredning pekas bland annat landets hästar och enskilda avlopp på landsbygden ut som miljöbovar. Ökad kontroll och införande av hästpass är åtgärder som föreslås.

Miljöbov? Arkivbild.

Den statliga Övergödningsutredningen ligger sedan några veckor på regeringens bord. I den föreslås en rad åtgärder för att minska problemen med att framför allt för stora mängder fosfor och kväve läcker ut till mark och vattendrag – så kallad övergödning.

De källor som framför allt bidrar till övergödningen är jordbruk, skogsbruk, avloppsreningsverk, tätorter via dagvatten och industrier. Men ytterligare ett miljöhot som just den här utredningen lyfter fram är landets cirka 350 000 hästar.

Eller rättare: innehållet i de nästan tre miljoner ton urin och avföring som dessa hästar producerar årligen. Idag är antalet hästar fler än antalet mjölkkor i landet.

Därför föreslår utredningen hårdare krav på inventering och registrering av hästar, införande av individuella hästpass i linje med EU:s krav, samt strängare regler för utformningen av hästhagar och förvaringsplatser för gödsel.

Dessa förslag har retat upp såväl Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) som nu tillsammans med en rad olika organisationer i hästnäringen förbereder ett yttrande som svar på Övergödningsutredningens del om hästar.

På sin hemsida skriver LRF: ”I yttrandet kommer vi avstyrka majoriteten av det som utredningen föreslår om hästhållning och förespråka frivilliga aktiviteter och insatser istället för lagstiftning och ökad reglering”.

En annan kategori som pekas ut som miljöbovar i utredningen är hushåll som bor ute på landsbygden och inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet. Dessa enskilda avlopp hotar miljön genom att de ”riskerar att orsaka skada på dricksvatten och bidra till övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten”, som det står i rapporten.

För att komma till rätta med detta föreslås ökad kontroll, förelägganden om åtgärder eller förbud, samt miljösanktionsavgifter på upp till 5 000 kr.


  • Publicerad:
    2020-08-18 10:15