KLIMATEXTREMISM Medan Tingsrätten fann de klimat-fanatiker, som för knappt två år sedan blockerade E4:an i Solna, skyldiga till såväl sabotage som ohörsamhet mot ordningsmakten, friar hovrätten dem nu på den första punkten.

Solna Tingsrätt fann i oktober 2022 att varken demonstrationsfrihet eller straffrättslig nöd kunde bedömas stå i vägen för fällande dom på punkterna sabotage samt ohörsamhet mot ordningsmakten. Målet rörde en aktion den 29 augusti samma år, där medlemmar av den klimat-extrema grupperingen Återställ Våtmarker blockerade E4:an i Solna och vägrade hörsamma polisens order.

Nio av de tolv tilltalade dömdes till villkorlig dom och tre till skyddstillsyn. Åklagaren i målet uttryckte vid domens tillkännagivande besvikelse över att samtliga tolv förövare inte dömdes till fängelse, med tanke på den föreliggande risken för fortsatt brottslighet – en farhåga som besannades redan samma dag, då några av de nyss dömda blockerade trafiken på Centralbron i Stockholm.

Svea hovrätt (Mål: B 13007-22) rev på fredagen upp tingsrättens dom och frikände samtliga tilltalade på åtalspunkten sabotage, medan de fällande domarna på åtalspunkten ohörsamhet mot ordningsmakten kvarstår.

Avslöjande ordval

I sin presentation av domsluten hävdar rätten att de tilltalade med sin aktion önskade ”uppmärksamma klimatkrisen”. Man förklarar sig vidare mena att allvarlighetsgraden av den trafikstörning som de inblandade orsakade med sitt blockerande inte är tillräckligt hög för att kunna anses utgöra sabotage.

Att de fällande domarna för ohörsamhet mot ordningsmakten kvarstår, motiverar hovrätten med det faktum att ingen av de tilltalade följde polisens order att omgående lämna platsen, samt att ingen nödsituation förelåg vid tillfället.

Några nämndemän var skiljaktiga och önskade fällande domar på åtalspunkten sabotage. Rätten fastställde påföljderna till dagsböter, vilka anses vara erlagda för samtliga som frihetsberövats i cirka en månad.