KORRUPTION. Generaldirektören för Brå, som har till uppgift att granska polismyndighetens arbete, bor i en paradvåning – som ägs av polismyndigheten.

Brå:s generaldirektör Kristina Svartz är idag bosatt i en 160 kvadratmeter stor paradvåning, som tidigare – i en tvivelaktig överlåtelse – tillföll hennes man, Nils Svartz i hans egenskap av polischef.

Lägenheten är belägen i polisens styrelsefastighet i ett eftertraktat område i centrala Stockholm.

Den aktuella fastigheten ägs av Stockholmspolisens stiftelse och enligt dess stadgar ska avkastningen från fastighetens hyresintäkter förutom till ”behövande poliser” även gå till ”åtgärder för att främja allmänhetens förtroende för polisen”.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har som en av sina uppgifter att ganska Polismyndighetens arbete.

Generaldirektören Svartz, som inte vill låta sig intervjuas, svarar via sms så här på frågan om hon kan se någon risk för jäv – då hon bebor en paradvåning ägd av en myndighet som hon är satt att granska:

Brå tar fram kunskapsunderlag till stöd för bland annat polisens verksamhetsutveckling. Min bedömning är att det inte påverkas.

Kristina Svartz har i egenskap av ordförande för en förening, som verkar för i stiftelsehuset bosatta hyresgästers intressen, idogt verkat för att dessa ska få köpa ut de lägenheter de bebor.

Detta har bekräftats av medlemmar av styrelsen för stiftelsen, vilka även förklarar att man hittills har avslagit denna begäran.

På frågan om varför hon önskar att dessa hyresrätter ska säljas svarar Svartz via sms:

Under min tid har styrelsen inte bedrivit något arbete för försäljning.

Tvivelaktig överlåtelse
Kristina Svartzs man Nils är idag pensionär, men har tidigare bland annat varit tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dessförinnan verkat som intendent inom polisledningen i Stockholms län.

I samma ledning ingick även dåvarande ordförande för stiftelsen som förvaltar hyreshuset, länspolismästare Gunno Gunnmo.

1998 tillföll en av fastighetens lägenheter Nils Svartz, som idag påpekar att det fanns ”en tradition av att ha poliser i ledningen boende i huset”.

Gunnmo var vid den här tiden såväl länspolismästare i Stockholms län som stiftelsens ordförande. Så här kommenterar han idag överlåtelsen:

— Han sökte om att få en lägenhet och det var en lägenhet som då var ledig. Då följde vi de regler som fanns och han var inte med i någon del av beslutsprocessen.

DN:s intervjuare påminner om att Svartz och Gunnmo satt i samma ledningsgrupp.

— Jag ser inget större problem med ledningsgruppen och med polisen över huvud taget. Då är frågan kan en polis få en lägenhet i fastigheten. Då är svaret ja. Därmed finns det risken för misstanke om jävssituation. Någon jävssituation i förhållande till Svartz fanns inte, säger Gunno Gunnmo.


  • Publicerad:
    2020-10-23 19:20