VACCINTVÅNG Lagarna Bill of Rights Act samt Covid-19 Public Health Response Act stod i centrum när Högsta Domstolen skulle ta ställning till en överklagan av premiärministerns påbud om vaccinering för vissa anställda.

Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern rapporteras i medier på fredagen ha tilldelats ”en käftsmäll” av landets högsta domstol, som fastslår att hennes vaccinpåbud representerar ”en grov kränkning av mänskliga rättigheter” för nyzeeländare.

Denna dom innebär att anställda inom polisen och nyzeeländska militären New Zealand Defence Force (NZDF) inte kan avskedas för att de vägrat ta det experimentella vaccinet.

Domaren Francis Cooke fastslår att det inte utgör ett ”rimligt motiverat” brott mot lagen Bill of Rights Act att ställa poliser och försvarspersonal inför valet att antingen låta sig vaccineras eller också förlora jobbet.

Webbsidan Nzherald.co.nz rapporterar att advokaten, som representerar de avstängda poliserna och försvarsanställda, nu uppmanar dem att återvända till sina jobb omedelbart.

Överklagan, som lagts fram av en grupp försvars- och polisanställda, ifrågasätter det lagliga i att baserat på den så kallade Covid-19 Public Health Response Act utfärda ett påbud om vaccinering för vissa anställda.

I praktiken har 164 av den totala styrkan polisanställda på nästan 15 700 påverkats av påbudet. För NZDF berörde påbudet 115 av dess 15 500 anställda.

Två grundläggande rättigheter åberopas

Gruppens överklagan hänvisar till två aspekter av lagen Bill of Rights – ”Rätten att avböja ett medicinskt ingrepp” samt ”Rätten till religionsfrihet”.

När det gäller religionsfrihetsargumentet åberopar ett antal överklagande det faktum att vaccinet har testats på celler härrörande från mänskligt foster.

Domare Cooke godkänner detta argument och kommenterar att ”en skyldighet att motta vaccinet för en person motsätter sig detta med argumentet att det har testats på celler som härrör från ett potentiellt ett aborterat foster, innebär en begränsning av manifestationen av en religiös övertygelse .”

Domaren håller dock inte med kärandes bredare påstående om att krav på vaccination är oförenligt med att ha religiös övertygelse mer generellt.

Cooke accepterar däremot påståendet att påbudet inkräktar på den lagstadgade rätten att avböja ett medicinskt ingrepp.

Han fastslår vidare att även om det är uppenbart att regeringen inte tvingar polisen och NZDF-anställda att vaccinera sig mot sin vilja och att de fortfarande har rätt att vägra vaccination, så medför påbudet inslag av påtryckningar:

Trycket att avstå från anställning innebär en begränsning av rätten att behålla den anställningen, vilket - som ovanstående principer antyder - kan ses som en viktig rättighet eller ett intresse erkänt inte bara i nationell lagstiftning utan även i internationell.

I sitt övervägande av relevansen för de två ovan nämnda aspekterna av Bill of Rights Act, beaktar domstolen också huruvida påbudet faller inom definitionerna i lagen Covid-19 Public Health Response Act.

Man kommer fram till att vaccination har ”en betydande gynnsam effekt för att begränsa allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse och dödsfall, även när det gäller Omicron-varianten”. Man fastslår dock att vaccinet är mindre effektivt för att minska infektion och överföring av Omicron än vad som varit fallet med andra varianter av Covid-19. ”

"Påbudet gynnar varken verksamheterna eller allmänhetens förtroende för dem

Domaren säger:

I huvudsak utfärdades påbudet om vaccinationer för polis och NZDF-personal för att säkerställa kontinuiteten i de offentliga tjänsterna och för att främja allmänhetens förtroende för dessa tjänster, snarare än för att stoppa spridningen av Covid-19. De forskningsbaserade råd som gavs till regeringen indikerade faktiskt att ytterligare påbud inte krävs för att begränsa spridningen av Covid-19. Jag håller inte med om att kontinuiteten för ovan nämnda tjänster väsentligen gynnas av påbudet.

Han fortsätter:

Covid-19 innebär helt klart ett hot mot kontinuiteten för polisens och NZDF:s verksamhet. Det beror på att just Omicron-varianten är så överföringsbar. Men det hotet finns för både vaccinerad och ovaccinerad personal. Jag är inte övertygad om att det fattade beslutet gör en väsentlig skillnad, även i ljuset av de expertbevis som presenterats inför domstolen om effekterna av vaccinering på Covid-19 inklusive Delta- och Omicron-varianterna.

Ett ytterligare påstående i överklagan om att påbudet i oproportionerlig grad skulle påverka personer tillhörande ursprungsbefolkningen maoris avfärdas av domaren Cooke.