SVENSKA KYRKAN För Socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet räcker det inte med att Svenska kyrkan viger samkönade par. Den präst inom kyrkan som vägrar göra det måste också avkragas, menar han.

Sedan 13 år tillbaka viger Svenska kyrkan samkönade par. Varje enskild präst har dock fram till nu själv kunnat avgöra huruvida vigsel av homosexuella par går ihop med den egna religiösa övertygelsen – i bibeln förordas till exempel inte samkönade äktenskap. Denna prästers individuella valfrihet vill nu Socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet Jesper Eneroth ta bort. I en motion kallar han utan närmare motivering en prästs vägran att viga samkönade par för ”diskriminerande och oförenligt med prästkallet”. Kyrkomötet beskrivs som Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå.

I motionen skriver Eneroth att ”en prästs diskriminerande behandling i sin tjänst av någon utifrån dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning” direkt och ovillkorligt ska leda till obehörighet för prästen att utöva kyrkans vigningstjänst. Eneroth tillägger att vägran att förrätta vigsel med hänvisning till parets homosexualitet är ett uppenbart uttryck för diskriminering.

— Jag tycker att kyrkans ordning måste vara överordnad enskilda ämbetsbärares uppfattning. Som medlem i Svenska kyrkan ska man kunna ha olika uppfattningar, men som präst i Svenska kyrkan har man ett ansvar för att ställa upp för kyrkans ordning, och inte göra skillnad på kön vid vigsel, förklarar Eneroth i Kyrkans tidning, där han också hävdar att principen om en bannlysning av diskriminering mot någon utifrån ovan nämnda kriterier, är så avgörande för prästkallet att det inte finns något utrymme för individuell valfrihet här.

— Jag kom med i kyrkomötet 2013 och var inte med 2009. Beslutet var att man ändrade ordningen för vigsel, och inte gör skillnad på kön. Min motion går ut på att alla präster ska följa det, säger Socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet Jesper Eneroth till Kyrkans tidning.