INRIKES I en skriftlig fråga till Mikael Damberg (S) pekar Adam Marttinen (SD) på riksdagstillkännagivanden om att femårslicenser ska slopas har röstats igenom sedan år 2019 och nu senast år 2021. Därför frågar han om regeringen denna gång tänker respektera riksdagen och komma med ett lagförslag.

Under gårdagen lämnade Adam Marttinen, Sverigedemokraternas ledamot i justitieutskottet, en skriftlig fråga till Mikael Damberg som är socialdemokratisk inrikesminister sedan år 2019.

Frågan rör riksdagstillkännagivanden om att slopa femårslicenser för vissa skjutvapen, som enligt vad Marttinen funnit har röstats igenom åtminstone sedan år 2019. I januari 2021 röstades ett sådant tillkännagivande återigen igenom, med anledning av en proposition från regeringen rörande ”genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv”.

På riksdagens webbsida kan man läsa om beslutet, det som relaterar till Marttinens skriftliga fråga står i tredje stycket:

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag.

Anledningen är att riksdagen anser att regeringens förslag går längre än vad som krävs enligt direktivet. Riksdagen riktade därför också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att det fortsatta arbetet ska syfta till att införa direktivet på en faktisk miniminivå.

Riksdagen riktade även ett tillkännagivande till regeringen om att under 2021 återkomma med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Den rådande ordningen är att licenser för den typen av vapen måste förnyas vart femte år men riksdagen anser att merarbetet som tidsbegränsningen innebär för lagliga vapeninnehavare inte kan vägas upp av nyttan.

Tidigare tillkännagivanden om att avskaffa femårslicenser har enligt Marttinen ignorerats av regeringen. Den senaste gången, i januari 2021, uppmanade man regeringen att återkomma med förslag om lagändring under år 2021. Detta verkar man hittills inte ha gjort.

Den skriftliga frågan står att läsa nedan:

Riksdagen har vid upprepade tillfällen riktat tillkännagivanden till regeringen om att slopa de så kallade femårslicenser som i dag finns kopplat till legalt vapeninnehav. Det finns sedan åtminstone 2019 tillkännagivande från riksdagen om att slopa femårslicenser, med motiveringen att dessa inte fyller någon funktion utan endast utgör en administrativ belastning för både Polismyndigheten och enskilda licensägare.

Då regeringen valt att negligera riksdagens vilja i denna fråga riktade riksdagen återigen ett tillkännagivande till regeringen i januari 2021 med en tidsgräns att innan utgången av 2021 återkomma till riksdagen med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för enhandsvapen och automatvapen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet och regeringen att innan utgången av 2021 återkomma till riksdagen med förslag till lagändring i enlighet med vad riksdagen sedan 2019 tillkännagett för regeringen?

Frågan ska enligt riksdagens webbsida besvaras senast den 17 november.