ABSURDISTAN. Att alltfler människor i Sverige gifter sig inom familjen. Alla medicinska risker det medför har fått Socialstyrelsen att agera genom ännu en informationskampanj liknande broschyren ”Till dig som är gift med ett barn”.

I primitiva hederskulturer där man gärna gifter sig inom familjen och släkten är det dels ett problem att dessa äktenskap i Sverige kan ske utan samtycke mellan parterna och därmed vara olagligt, men det är också ett medicinskt problem då risken för genetiska defekter blir förhöjd när till exempel två kusiner skaffar barn med varandra. Om den här problematiken med kusingiftermål skrev Dagens Samhälle flera artiklar i höstas då en stor mängd motståndare till hederskulturerna efterlyste informationsmaterial till ungdomar med hedersnormer i sin vardag.

Denise Norström (S), Regionstyrelsen i Västmanlands ordförande, var en av de som välkomnade förslaget om att myndigheterna skulle informera Sveriges invånare om de medicinska riskerna med kusingifte, men hon efterfrågade samtidigt ”standardiserat informationsmaterial” från Socialstyrelsen.

Nu meddelar Anders Fejer, enhetschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen hos Socialstyrelsen, i ett mejl till Dagens Samhälle att myndigheten nu arbetar på att ta fram sådant informationsmaterial:

I vår löpande inventering har vi konstaterat ett behov av stöd kring prekonceptuell rådgivning i bred bemärkelse. När frågan om kusingiftermål uppmärksammades förra året var det naturligt att inkludera även detta.

Arbetet med att varna befolkningen om farorna med kusingiftermål inleds nästa år.

— Jag tänker spontant på mödravården, asylhälsan och familjeläkarna. Men även ungdomsmottagningarna är viktiga, där kan de upptäcka barn och ungdomar som riskerar att bli bortgifta, säger Norström som välkomnar att Socialstyrelsen nu kommer förse regionerna med det efterfrågade materialet.

Norström säger att befolkningen i Sverige har en rätt att bli informerade om riskerna med kusingifte precis som att staten informerar om risker vid rökning under graviditeten och när en kvinna tänker föda sitt första barn efter att hon fyllt 35 år.


  • Publicerad:
    2021-05-25 12:20