Dagens datum 20 april 1939 fyllde Adolf Hitler 50 år. Hundratals svenskar deltog i en insamling för att skänka en gåva till den tyske ledaren.

Adolf Hitlers femtionde födelsedag firades stort i Tyskland. Det var en enorm folkfest med 20 000 inbjudna gäster och hundratusentals åskådare. Hitler fick också många spektakulära gåvor från sina vänner och olika internationella gäster.

Mindre känt är kanske att Hitler fick en gåva från Sverige. Mer specifikt var det Samfundet Manhem, Svensk-Tyska Föreningen och många hundratals enskilda svenskar som samlade ihop pengar för att köpa och skänka en bronsstatyett till Hitler. Statyetten föreställde den svenske krigarkungen Karl XII gjord av Carl Gustaf Qvarnström, en framstående svensk målare och skulptör som levde på 1800-talet.

Nedan är en artikel av Holger Möllman-Palmgren som förklarar och försvarar insamlingen efter att den blivit offentligt känd och kritiserad i den antityska pressen. Artikeln publicerades i Sverige Fritt den 7 april 1939.


Svensk hyllning till Hitlers 50-årsdag

Den 20 april i år fyller Tysklands ledare och rikskansler Adolf Hitler 50 år. I anledning härav tog för några veckor sedan en krets av personer, som stå denna tidning nära, initiativet till en insamling för inköp och överlämnande av en svensk hedersgåva till den världscelebre jubilaren. Vi utgingo därvid ifrån, att det utan tvivel finns ett ganska stort antal oförvillade svenska män och kvinnor som med glädje skulle hälsa en sådan manifestation av vänskap och aktning för vårt stora frändefolk i söder och dess geniale ledare och återupprättare. Och den tanken visade sig vara riktig. Inköpet av den avsedda gåvan har praktiskt taget redan säkerställts bl.a. genom att såväl Svensk-Tyska Föreningen, som Riksföreningen Sverige-Tyskland utfäst sig att in corpore deltaga med avsevärda belopp.

Statyett kallad "Segraren vid Narva".

Möjligheten står emellertid alltjämt öppen för en större allmänhet att deltaga även med smärre belopp o denna insamling. Och vi vilja med dessa rader direkt inbjuda till ett sådant deltagande. En var, som känner sig manad att vara med, kan insända ett bidrag antingen till denna tidnings redaktion eller till bokförläggaren ingenjör C.E. Carlberg, Odengat. 42, Stockholm. Bidragen, som helst ej böra understiga 5 kr, torde insändas under betäckningen Hitlers 50-årsgåva.

Nyheten om denna insamling har på en eller annan bakväg sipprat ut till dagspressen – naturligtvis med delvis felaktiga uppgifter – och redan åstadkommit mycket larm och mycken kvidan bland ”antifascisterna”. Sålunda har det bl.a. påståtts att herrar Sven Hedin, von Euler och de Champs skulle vara de i främsta rummet ”skyldiga” till det ”perversa” påhittet att förära Hitler en ”Karl XII-byst” som 50-års present. Professor Segerstedt i Handelstidningen har inför detta meddelande fått ett nervsammanbrott av raseri och skriver:

Att just hitta på Carl XII är ett utmärkt fynd. Albrekt av Mecklenburg hade legat närmare till hands, även Jösse Eriksson hade kunnat tänkas. Nu skall det bli Carl XII, han och ingen annan. Herrar de Champs och Euler – ursvenska namn – och dr Hedin äro pinnar i sällskapet. Herr Hedin, med sin äktgermanska uppsyn, bör överlämna gåvan. Hans och de andra tvås rasrena svenska nunor bör glädja deras herre. Herr von Euler är tysk, och har icke tillägnat sig något av svensk ande. Amril de Champs är son av en man som 1850 invandrade till Sverige. Herr Hedin är ett praktfullt bevis på riktigheten av Mendels lag. Att herrarna känna sig dragna till Hitler, må vara hänt. Men vad ha herrarna med vår Carl XII att göra? Om dessa herrar skulle skänka Hitler en Carl XII byst vore detta en koncentrerad perversitet. Det vore storartat, om dylika planer vore å bane. Det låter som ett aprilskämt.

Till ovanstående otidigheter är undertecknad i tillfälle att ge några beriktiganden i sak: Det rör sig ej om en ”Karl XII-byst” utan om en bronsstatyett av den svenske Narva-hjälten, utförd av en av vårt lands främsta skulptörer i mitten av förra seklet. Konstverket i fråga har föreslagits och utvalts av undertecknad. Varken Sven Hedin, professor von Euler eller de Champs hava hitintills haft det minsta med denna angelägenhet att skaffa. Mig veterligen hade de i varje fall icke tagit ställning till den, då pressen i tisdags började oroa sig för saken. Om nu detta kan lugna herr Segerstedts och andras upprörda sinnen…

Varför det just skulle bli en Karl XII skulptur kunna vi också ge besked om. Initiativtagarna till gåvan ha därmed velat ge symboliskt uttryck för följande tankegång:

Såsom fosterländskt sinnade och historiskt tänkande svenskar vilja de med gåvan till Hitler förbinda ett stort nationellt svenskt ideal. De kunde då icke finna ett mera adekvat sådant än bilden av den mytomstrålande hjältekonungen, som lärde vårt folk att vaksamt vända blicken och värjan mot öster. De kunde icke finna en djupare symbol för vår nordiska ödesgemenskap med det stora tyska frändefolket, som idag står inför samma uppgift och samma kall, där Försynen för två och ett halvt århundrade sedan ställde den svenska nationen uppgiften att vara ett Europas bålvärn mot Österns barbari och förintelselusta.

Därför hava vi valt Karl XII. Att det icke passar herr Segerstedt och hans judar är för oss ett bevis på att vi valt rätt. De svenskar som dela vår historiska uppfattning och vår framtidsförvissning, kunna manifestera det genom att bidraga till gåvan var i sin stad och efter förmåga. De kunna göra det med desto större tillförsikt som säkert ingen risk existerar att gåvan blir tillbakavisad – i likhet med fältmarskalk Görings ambulansplan!


På Youtube finns en minidokumentär om Hitlers 50-årsfirande.

Redaktionell anmärkning: Artikeln publiceras som en intressant historisk anekdot. Syftet är inte att hetsa mot eller kränka några folkgrupper.