VÄNSTEREXTREMISM SAC och Arbetaren är i arbetsrättslig konflikt med den tidigare vd:n och kassören Thomas Carlsson som menar att syndikalisterna avskedat honom på arbetsrättsligt felaktiga grunder och dessutom inlett en förtalskampanj mot honom.

Förra året sparkades vänsterprofilen Kajsa Ekis Ekman från ETC där hon var krönikör. Efter det blev hon erbjuden ett jobb som chefredaktör för Syndikalisternas tidning Arbetaren, men fick sedan även sparken därifrån. Anledningen till kontroversen kring Ekis Ekman var att hon inte varit tillräckligt anti-rysk och påpekat att ”nazister” krigar på den ukrainska sidan i kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Bakom kulisserna resulterade anställningen av Ekis Ekman på SAC-tidningen i en infekterad internkonflikt bland syndikalisterna. Det var nämligen vd:n Thomas Carlsson som erbjöd Ekis Ekman jobbet och i efterhand har stora delar av ledningen för de olika föreningarna och bolagen inom SAC-sfären sagt att Carlsson gjorde detta bakom ryggen på alla andra och att det var därför Ekis Ekman snabbt avpolletterades.

Även Carlsson blev oönskvärd inom SAC och fick avgå som vd samt kassör och avskedades från sitt jobb för rörelsen. Nu stämmer Carlsson det av SAC ägda Federativs Förlagshus aktiebolag som han menar sagt upp honom av personliga skäl och ej på grund av arbetsbrist som arbetsgivaren påstår.

Carlsson kräver i stämningen, som lämnades in i början av månaden, Federativ på skadestånd på runt 200 000 kr för brott mot LAS och runt 100 000 kr i ersättning för utebliven lön. Han vill också att Stockholms tingsrätt ogiltigförklarar uppsägningen och att bolaget ska publicera domen i tidningarna Arbetaren och Syndikalisten, detta dessutom i helhet och utan egna kommentarer till domen.

Bakgrunden till det sistnämnda är att Carlsson menar sig ha blivit utsatt för en förtalskampanj från SAC:s centralkommitté. I stämningen skriver Carlssons jurist, som också jobbar för SAC, följande:

Under tiden som har lett fram till att Thomas Carlsson fick besked om uppsägning har företrädare för olika delar av koncernen utsatt honom för en omfattande ryktesspridning. Genom att misstänkliggöra honom och utmåla honom som klandervärd – ibland även kriminell – har hans möjligheter till annan anställning försvårats. Kränkningarna har pågått under förhållandevis lång tid och med mycket stor spridning, bland annat genom att kränkande uppgifter spridits i medlemstidningar och diarieförts. Medlemstidningen och diariet är tillgängliga för alla medlemmar, och uppgifterna har spridits vidare utanför organisationen.

Att Carlsson har en kriminell bakgrund är dock fakta som även uppmärksammats av Avmaskerat. 1994 avtjänade han till exempel ett fängelsestraff för häleri, grov stöld, narkotikabrott, brott mot vapenlagen och olovlig körning (Jönköpings tr B 192-93) och under tiden i fängelset försökte han smuggla in heroin för att sälja till de andra intagna, vilket resulterade i ett nytt fängelsestraff på 2,5 år (Göta hr B 451 95).

Oklar arbetsrättslig situation inom fackförbundet

Förutom att det redan från början var ironiskt att SAC anställde en man dömd för häleri och grov stöld till kassör och utsåg honom till vd för ett av rörelsens bolag, är det nu ironiskt att rörelsen – som ska vara en fackförening för arbetare – anklagas för att internt behandla sina egna anställda väldigt dåligt. Förutom att ledningen internt ”förtalat” Carlsson i samband med att man avskedat honom menar Carlsson alltså att man hittat på en falsk förevändning om arbetsbrist för att avsluta hans över 13 år långa anställning.

Vidare framkommer det i stämningen att SAC har en väldigt oklar förenings- och bolagsstruktur där det som regel är otydligt om det är huvudföreningen eller något av dotterbolagen som är arbetsgivare och bestämmer arbetsuppgifter för en anställd. Avslutningsvis skriver Carlssons ombud Jennie Gejel i stämningen att SAC inte anser att arbetsrätt är något de behöver följa internt och att fackförbundet inte erbjuder medlemmar fackligt stöd i arbetstvister mot den egna organisationen:

Organisationen anser att arbetsrättslig skyddslagstiftning inte gäller internt eftersom man inte ser sig som arbetsgivare. Anställningsbeslut för sekretariatets fem fasta tjänster sker genom kongressbeslut eller genom poströstning inom organisationen (kallat “referendum”). Avlöning sker enligt likalöneprincipen med en kongressbeslutad ersättningsnivå. Bland annat genom att benämna heltidsanställda som “förtroendevalda” och deras löneutbetalningar som “ersättning för förlorad arbetsinkomst”, upprätthåller organisationen en intern kultur där anställda saknar reella alternativ till att foga sig efter avsaknaden av anställningsskydd. Otryggheten förstärks ytterligare genom att de anställdas arbetstagarorganisationer är medlemmar i SAC.

Arbetstagare som ifrågasätter ovan beskrivna förhållanden riskerar att utsättas för ryktesspridning eller svartmålning, exempelvis i medlemstidning och på Internet. Den anställde riskerar även hot om uteslutning eller att bli förvägrad sådant juridiskt stöd som medlemmar av LS av SAC annars normalt åtnjuter. Den LS som på något sätt stödjer en medlem i en tvist mot organisationen anses motverka organisationen, och riskerar att uteslutas. Organisationen sätter således arbetsrättslig skyddslagstiftning ur spel och hindrar sina arbetstagare från att vidta rättsliga åtgärder, eller att ens kunna ta del av det grundläggande juridiska stöd som medlemskap i en arbetstagarorganisation normalt berättigar till.

Jennie Gejel som företräder Carlsson sitter själv i SAC:s centralkommitté och gick förra året i strid mot dess beslutet att avskeda Kajsa Ekis Ekman. Bakom Gejel och Carlsson verkar även Jönköping LS stå, alltså lokalavdelningen i Småland. Carlsson själv kommer också från Småland och har bland annat jobbat ihop med den antifascistiske pedofilen och vapenbrottslingen Jonas Linde. Det var till exempel Carlsson som i egenskap av vd för aktiebolaget bakom Arbetaren skrev under ett intyg till Linde när denne reste till Syrien för att etablera kontakt med militanta kurder.

Som förmodligen framkommit här ovan är SAC i stor utsträckning en vänstersekt som dessutom har täta band till AFA då många vänsterextremister är dubbelorganiserade i AFA och SAC eller dess ungdomsförbund SUF.