FOLKUTBYTETS PROFITÖRER. En läckt rapport från Migrationsverket sammanlänkar ett stort assistansbolag med grov brottslighet. En kommande rapport från Nationella underrättelsecentret avslöjar att mönstret är förhärskande inom branschen.

Det nya begreppet ”brukarimport” syftar på ett fenomen där familjer med funktionshindrade barn tas (som ”arbetskraft”) till Sverige från land i tredje världen.

Tre parter profiterar på denna hantering:

  • Samtliga familjemedlemmarna får uppehållstillstånd i Sverige.
  • Den funktionsnedsatte erhåller (en vid internationella jämförelser en skyhög) assistansersättning.
  • Assistansbolaget får stora intäkter.

Ett nu läckt dokument från Migrationsverket innehåller ytterst komprometterande information om ett av landets största assistansbolag – Nordica Assistans AB, Örebro.

I dokumentet uppdagas 147 ”kluster” kring brukare inom företaget. I texten finns underrubriker som ”bedrägeri”, ”arbetskraftsexploatering”, ”illegalt arbete”, ”brukar-import”, ”misstanke om försök till brukar-import”, ”misstanke om skenanställning/oseriöst anställningserbjudande”.

Tidigare i år drog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) in Nordicas tillstånd att utöva personlig assistans. Bolaget har överklagat detta beslut till Förvaltningsrätten men kan i väntan på dom arbeta vidare som vanligt.

Inom den den närmaste framtiden kommer Nationella underrättelsecentret (Nuc), som består av tolv myndigheter under ett gemensamt paraply, med en frisläppt upplaga av en tidigare sekretessbelagd utredning av den brottsliga verksamheten inom branschen.

Enligt rapporten utnyttjas arbetstillstånd inom personlig assistans systematiskt ”för assistansbedrägerier, illegal migration, arbetskraftsexploatering, brukarimport och annan ekonomisk vinning”.

Funktionshindrade personer används som ”handelsvaror” och ”intäktsgeneratorer” förklaras det och man hävdar att människohandel förekommer i branschen – avseende såväl assistenter som brukare. Vidare står i rapporten att läsa:

Kopplingar finns till konfliktrelaterade skjutningar, terrorfinansiering samt ekonomisk brottslighet.

Kartläggningen har visat på bekräftade kopplingar till såväl kända nationella och internationella kriminella nätverk som nätverk inom sfären för våldsbejakande extremism. Vidare finns i klustren indikationer på att nätverksindivider i de utsatta områdena utnyttjar assistansen som en ”kassako” och som en vit fasad.

Brottsligheten beskrivs emellertid som svåråtkomlig och utredningskrävande, eftersom en granskare nästan alltid stöter på korrekt redovisning och god ekonomi på ytan.

Några andra faktorer som gör det svårt att påvisa brott är enligt rapporten:

  •  Höga sekretesshinder
  • Varken Försäkringskassan eller skyddsombud får göra arbetsplatsbesök utan samtycke
  • Aktörer som stoppas bara flyttar verksamheten till nya bolag
  • Många av oegentligheterna som förekommer ar inte ens är tydligt kriminaliserade – till exempel att skaffa sig ett arbetstillstånd på felaktig grund.

Sammanfattningsvis kan konstateras att när det gäller brukarimport underlättar staten förverkligandet av systematiska brottsupplägg genom kombinationen lättvindig arbetskraftsinvandring och en oklar rättighetslagstiftning.

Förutom alliansregeringens halvhjärtade försök till regelskärpningar 2013 har ansvariga politiker fram till nu visat föga intresse inför problematiken.


  • Publicerad:
    2020-09-21 08:30