OPINION. Ipsos mätning för juli månad visar att 73 procent av svenskarna anser att Sverige är på fel spår.

Det internationella opinionsinstitutet Ipsos gör varje månad opinionsundersökningar över internet i en serie studier som kallas ”Det som oroar världen”. Hälften av de 28 studerade länderna bedöms av informanterna vara på fel spår. I Sverige är det hela 73 procent av de tillfrågade som anser detta.

De frågor som svenskarna är mest bekymrade över är den allt mer pressade sjukvården, ökad fattigdom och ökade socioekonomiska klyftor, den ökande kriminaliteten i landet, invandringen, ökat terrorhot och ökad extremism. Värt att notera är också att svenskarnas oro för det moraliska förfallet i landet ökar mycket.

Invandringen, våld och brottslighet de värsta problemen
Brottslighet och våld bekymrar 50 procent av de tillfrågade. Genomsnittet för alla länder är 32 procent. Detta gör att endast fyra länder upplever större hot från våld och brott, de sedan länge tungt kriminellt belastade länderna Peru, Mexiko, Chile och Sydafrika, i den ordningen. Beträffande oro för invandringen ligger Sverige ända uppe på tredje plats.

Svenskarna bekymrar sig dock allt mindre för klimatfrågan och för banklån och privat finansiering.

Som kontrast syns det i mätningen att Italiens befolkning har stärkts av den nya regeringen som har en betydligt hårdare retorik gentemot globalistisk migration än vad som tidigare varit fallet. Undersökningen pekar på att folken i de olika länderna vill ha ökat nationalstatligt styre anpassat till de egna folken och mindre globalism.

En brist med undersökningen är att för vissa länder, däribland Sverige, är svarsunderlaget relativt litet. Sverige är ett av de länder där bara cirka 500 personer ingår i panelen, men Ipsos anser att man har ett representativt urval av respondenter vilket möjliggörs av den välutbyggda internetinfrastrukturen i landet.

Rapporten går att ladda ned här.


  • Publicerad:
    2018-08-08 17:35