När våra aktivister är ute och säljer denna tidning på gator och torg möter de många människor som ställer frågor om vår kamp. Denna artikel tar upp några av de vanligaste frågeställningarna, både absurda sådana och mer normala.

Vad är svensk kultur?

Denna fråga försöker göra gällande att det inte finns någon svensk kultur, att allt bra kommer utifrån, eller alternativt, att frågeställaren faktiskt inte känner till vad ”svensk kultur” innebär.
Frågan avslöjar i själva verket existensen av en djup ignorans hos frågeställaren inför det egna folket, dess historia och kultur. Hur kan en människa som växt upp som en del av ett folk ha så bristande insikt om sig själv och sin omgivning? Det är som att ifrågasätta själva luften vi andas och hävda att den inte finns, bara för att den är allestädes närvarande, sublim och alltid har tagits för någonting självklart.
Kort sagt, frågan avslöjar frågeställaren som en mycket ignorant person – utan kännedom eller insikt om sitt eget folk.

Varför ska det svenska folket överleva?

Eller alternativt: Varför ska den vita rasen överleva? Detta är en existentiell fråga in absurdum.
Ett friskt djur fullgör sin uppgift här i världen, utefter sina instinkter och behöver aldrig ifrågasätta grundvalarna för sin existens eller om dess handlingar är ”rätt eller fel”. Problemet med människan är att hon i sitt resonerande ofta utgår ifrån det hon fått lära sig av andra istället för att lyssna till sin instinkt. Detta är visserligen en absolut nödvändig egenskap hos människan, men det innebär även att hon lätt kan falla offer för onaturliga främmande idéer. Men när det har gått så långt att en människa inte längre instinktivt kan förstå att den egna sorten skall leva, kan det vara ett tecken på biologisk degeneration.
En motfråga torde vara: Varför ska du [frågeställaren] överleva? Varför ska din familj, dina vänner, dina barn, din flickvän överleva?
Det är givetvis ingen skillnad om man skulle fråga en jude: Varför skall det judiska folket överleva? Eller varför ska indianerna överleva, eller varför ska tibetansk eller italiensk kultur bestå? Varför ska vi bevara Leonardo da Vincis målningar, eller Bachs musik? Varför ska vi bevara pyramiderna, det lutande tornet i Pisa, Notre Dame och Stonehenge?

Vad gör ni motstånd mot?

En sådan här fråga skulle egentligen behöva ett mycket långt svar, men vi fattar oss kort: Vi bekämpar allt som skadar vårt folk. Vi utgör en motståndsrörelse som befinner sig i kamp mot de krafter som medvetet eller omedvetet strävar efter att förinta vår ras och den västerländska civilisation och kultur denna har skapat. Vi gör motstånd mot en regim som förkastat alla folkliga nationella och rasliga ideal, som endast tjänar materialismen, Mammon och kortsiktigheten. Vi gör motstånd mot en regim som lyder under sionismens tentakler. Vi gör motstånd mot den antikultur som sprids, främst från USA, som ett led i det sionistiska kapitalistiska angreppet på världens olika kulturer.

Är ni rasister?

Vi är rasmedvetna. Varje ras/folk har rätten att följa sitt eget öde, att utvecklas och skapa kultur och samhälle utefter sin egen natur. Varje folk har en naturgiven rätt att försvara sitt territorium och sin egenart.
Det är ett faktum att mänskligheten består av ett flertal raser som skiljer sig markant åt både vad gäller yttre och inre egenskaper. Vi blundar inte för dessa biologiska olikheter utan följer naturens lagar och tar hänsyn till de stora olikheter som existerar och som är av avgörande betydelse för den historiska utvecklingen. Vi värnar vår egen sort och bekämpar rasblandning och kulturförstöring (mångkultur) och försvarar vårt folks grundläggande rättigheter.

Är ni nazister?

Motståndsrörelsen bekänner sig till den nationalsocialistiska världsåskådningen. Nationalsocialismen grundar sig på naturens uppenbarade lagar och utgör en världsåskådning diametralt motsatt den nu förhärskande världsordningen.
Nationalsocialismen är ”baserad på en oändlig kärlek till skapelsen i all sin mångfald, en djup, villkorslös respekt för naturens visdom och en intensiv vilja att bevara livet så som det har växt utifrån denna visdom”. Nationalsocialismen är en allomfattande lära som inte bara erkänner människan som en del av naturen utan även kan ge svar på alla grundläggande livsfrågor. I själva verket utgör nationalsocialismen mänsklighetens enda hopp om överlevnad i en värld som går mot sin undergång genom rasdegeneration, överbefolkning, miljöförstöring och kaos.

Skulle inte fler lockas av ett mjukare budskap?

Det skulle det säkert. Men vi tror inte att man kan nå den kraft som krävs av människorna – för att kunna genomföra de nödvändiga förändringarna i denna sena tid – om de inte först till fullo förmås begripa vad som står på spel. Alltför mäktiga krafter verkar emot oss för att vi skall kunna nå segern genom att kompromissa med grundläggande sanningar. Det finns tyvärr ingen genväg, eller något bekvämt alternativ, endast en hård kompromisslös kamp.
De ariska folken kommer endast att få en chans till, och när vi väl får den chansen måste vi agera med full kraft, i full medvetenhet, och detta kan inte ske om våra anhängare inte har förstått helheten. Hos kämparna får inte finnas några kvardröjande tvivel eller någon förvriden humanism eller liberalism. Det får endast finnas en fanatisk vilja att agera för sanningen och rasens överlevnad.

Är ni högerextrema?

Motståndsrörelsen erkänner inte existensen av en höger-vänsterskala inom den kamp den för, den står bortom en sådan skala. Motståndsrörelsen för en kamp för de avgörande existentiella frågorna och bekymrar sig inte för det nuvarande samhällets vardagliga politiska problematik. Kampen gäller i slutänden den nationalsocialistiska världsåskådningens fullständiga seger och skapandet av en helt ny världsordning, diametralt motsatt den nuvarande.

Är Motståndsrörelsen för diktatur?

Motståndsrörelsen kämpar för de nordiska folkens frihet och överlevnad. Den nordiska rasen har alltid hållit den personliga friheten högt och vi ämnar försvara denna frihet. Vi eftersträvar varken diktatur eller liberal demokrati. Vad vi däremot eftersträvar är ett starkare styrelseskick, där nationens ledare har verklig makt att genomdriva det som är nödvändigt. Ett styrelseskick som ser till att de bästa av folket hamnar i ledande position, istället för som nu, då vårt land ”styrs” av mediokra marionetter.
Vi har inget principiellt emot val eller rösträtt, under förutsättning att folket får korrekt information innan de gör sitt val, och inte som nu tvingas se allting genom ”Mose brillor”.
Endast ett sunt, ansvarsfullt och medvetet folk kan i längden upprätthålla ett fritt samhälle och försvara det från urartning. Inget politiskt system i världen kan skapa frihet där de rasliga grundförutsättningarna inte finns.

Varför är ni emot judarna?

Världsjudendomen har ett mycket stort inflytande i världen – ekonomiskt, kulturellt, religiöst och politiskt.
Om någon skrattar åt ”den judiska konspirationstanken” så borde det egentligen räcka med att visa upp en bibel för denne och påpeka det faktum att vi sedan tusen år lidit under en religion som av någon anledning deklarerar att judarna är ”Guds utvalda folk”, hävdar att ”Guds son” är jude och att samme ”Gud” lovat judarna herraväldet över jorden. En kritiskt tänkande människa borde ställa sig frågan hur judarna överhuvudtaget kunnat få en sådan central roll i en religion som länge hade makten över europeiska människors liv och död.
Att ignorera det judiska problemet är en form av verklighetsförträngning, eller en avgrundsdjup ignorans och okunskap. Det är ett faktum att judiska krafter var djupt inblandade i t.ex. den franska revolutionen, första världskriget, den ryska revolutionen och andra världskriget.
Den som har ögon att se med, han ser. Det är ett faktum att krafter med rötter inom judendomen är djupt inblandade i kulturkriget mot Europa, som bland annat går ut på att förstöra de inhemska europeiska kulturerna och ersätta dem med amerikaniserad antikultur (mångkultur).
Samma krafter ligger bakom Europas och Sveriges öppna-gränserpolitik, och har länge verkat för massimmigrationen av rasfrämmande element.
Vi anklagar dessa krafter för att ha omkullkastat västerlandets naturligt organiska utveckling allt sedan antiken och för att deras subversiva inflytande skapat en historieutveckling som endast kan betecknas som djupt tragisk.
Det är ett faktum att den ariska rasen inte kommer att överleva femtio år till under dessa krafters herravälde.

Ni verkar vara emot feminism, är ni kvinnofientliga?

Socialismen var en nödvändig reaktion under industrialiseringen. Kvinnoemancipationen, så som den representerades av kvinnor som Fredrika Bremer, kan även den betraktas som nödvändig. Men precis som Sion skapade marxismen och underblåste klasshatet och eftersträvade klasskrig istället för klassolidaritet, så exploaterade de även kvinnofrågan för att åstadkomma splittring istället för förståelse. Ur ett rasligt perspektiv är feminismen och kvinnornas moderna livsideal en katastrof. Istället för att bilda familj, föda och uppfostra barn och bygga upp ett hem föredrar de arbetslivet och ser detta som något mer eftersträvansvärt. Nativiteten sjunker och de barn som föds uppfostras inte längre på ett fullgott sätt, eftersom kvinnan inte längre ser sin modersroll som en huvuduppgift.
Vi tänker inte kompromissa i denna fråga, oavsett hur mycket feminismen har penetrerat det allmänna medvetandet. Vi anser att kvinnans främsta och ädlaste uppgift är att vara moder, att uppfostra barnen och att ta hand om allt som hör därtill. Detta innebär dock inte att vi vill tvinga någon kvinna att göra något hon inte vill, eller att hindra henne från att fritt välja hur hon skall leva sitt liv, utan endast att ett sundare kvinnoideal bör genomsyra hela samhället så att de flesta kvinnorna väljer ett mer naturligt leverne.
Med detta sagt, bör det tilläggas att vi lägger minst lika stor vikt vid att männen, å sin sida, fullgör sina naturliga plikter som män, varav den viktigaste är deras deltagande i kampen för att trygga vårt folks framtid.

Hur ser ert idealsamhälle ut?

Vi är emot det nuvarande sekulariserade kapitalistiska konsumtionssamhället, och kämpar för att skapa ett nationalsocialistiskt samhälle. Vi anser att det nuvarande samhället endast hålls ihop av pengar, att lyxkonsumtionen korrumperar vårt folk, förstör vår livsmiljö och innebär en stöld från framtida generationer.
Vi vill skapa ett rasligt homogent samhälle där människorna lever i samklang med naturen och kosmos. Vi vill skapa ett samhälle där människorna inte längre har ett behov av falska religioner, där man lever efter vad naturlagarna lär. Vi vill skapa ett samhälle som understödjer rasens evolutionära utveckling och som strävar tusentals år framåt. Ett samhälle fritt från gifter och miljöförstöring, där man tillvaratar naturresurserna och sparar på dem för framtida generationers behov. Vi är övertygade om att den ariska människan, vilken befinner sig på toppen av evolutionen, nått en så hög medvetandenivå att det är möjligt att realisera, dels skapandet av ett sådant ekologiskt, tidlöst samhälle, samt att medvetet sträva efter att nå högre medvetande och form.

Förordar ni väpnad kamp? Varför är ni våldsamma?

Vi är en civil motståndsrörelse. Vi förordar inte väpnad kamp, men inte för att detta skulle vara moraliskt förkastligt, utan för att det inte är praktiskt genomförbart och för att vi fortfarande har grundläggande friheter i detta land som möjliggör ett lagligt tillvägagångssätt. Vi anser att man bör pröva alla andra möjliga vägar, innan man griper till vapen.
Organisationen kan uppfattas som våldsam eftersom huvuddelen av våra aktiva medlemmar består av unga män som inte är rädda för att konfrontera fiender på gator och torg. Vi anser oss ha en grundläggande rätt att sprida vårt budskap över hela Sverige, på alla platser i landet. Våra aktivister skall t.ex. kunna sälja denna tidning öppet på gator och torg utan att jagas iväg av politiska fiender. Detta leder ofta till slagsmål och konfrontationer. Våra medlemmar tränar därför kampsport m.m. för att effektivare kunna försvara vår rätt till yttrande-, förenings- och mötesfrihet.

Jag kommer från Belgien, får jag gå med er?

Motståndsrörelsen kämpar för det svenska folkets överlevnad – dess territoriella, kulturella och rasliga integritet. Men Motståndsrörelsen är också en nationalsocialistisk organisation, inte en snävt nationalistisk organisation, utan strävar i det stora för den ariska rasens bästa och den nationalsocialistiska universella världsåskådningens seger, även om vi som svenskar för kampen på ett nationellt plan och ur ett nationellt perspektiv.
Alla människor av ariskt europeiskt ursprung, dvs. de som kan bedömas vara medlemmar av den vita rasen, är välkomna som medlemmar, så länge de inte verkar för främmande (utomnordiska) intressen eller ideal.
Motståndsrörelsen anser att Norden är den nordiska rasens exklusiva territorium, även om vi av pragmatiska skäl kan acceptera en begränsad assimilation av ickenordiska vita raselement.
Om en person är av främmande ras, eller av blandras kan vi acceptera denne som stödmedlem, under förutsättning att denna person i sitt leverne följer grundläggande nationalsocialistiska principer.


  • Publicerad:
    2008-02-09 00:00