DANMARK. Folketinget har röstat igenom en resolution som fastställer att Danmark även i fortsättningen ska förbli danskt.

Danska politiker säger sig nu vilja bevara Danmark danskt.

Nyligen röstades en resolution igenom av det danska parlamentet folketinget som tar ställning för att danskar inte ska vara minoritet i Danmark. Resolutionen antogs med en knapp majoritet av 55 röster medan 54 röstade emot, då den borgerliga minoritetsregeringen tillsammans med stödpartiet Dansk Folkeparti ställde sig bakom förslaget.

Resolutionen tar upp det faktum att det finns områden i Danmark där över 50 procent av invånarna är icke-danskar och att detta ska motarbetas av både regeringen och folketinget. Översatt till svenska lyder den:

Folketinget konstaterar bekymrat att det idag finns områden i Danmark där andelen invandrare och deras efterkommande från icke-västliga länder utgör över 50 procent av befolkningen. Det är folketingets uppfattning att danskar inte bör vara i minoritet i bostadsområden i Danmark.

Regeringen och folketinget har genomfört en rad åtstramningar, som har minskat asylinvandringen markant, och som motverkar bildandet av parallella samhällen.

Folketinget uppmanar regeringen att arbeta vidare med en politisk målsättning om att reducera antalet asylsökande och anhöriginvandrare som kommer till Danmark.

Resolutionen ger dock inget förslag på hur man ska återskapa dansk majoritet i de nämna områdena. Ifall resolutionen kommer att ha någon verkan eller om danskarna även fortsättningsvis kommer att trängas undan i sitt eget land återstår därför att se.

Källa:
Parliament: Danes Should Not Become the Minority in Denmark


  • Publicerad:
    2017-02-16 17:35