PUBLIC SERVICE I en forskningsstudie från Göteborgs universitet hävdas att det helt saknas evidens för antagandet att nyheter från svenska public service-bolag skulle vara partiska.

Tio svenska forskare har utgått från 19 svenska och internationella forskningsprojekt och kommit fram till att ”public service bidrar till att göra medborgarna bättre informerade” samt att ”nyhetsförmedlingen från public service är opartisk”.

När det kommer till opartiskheten i program som ”går utanför den direkta nyhetsbevakningenfinns det dock enligt forskarna ”forskningsluckor

— I fördjupande, magasinsliknande program vet vi mycket mindre om vilken typ av frågor som tas upp och hur de kontextualiseras, säger Johannes Bjerling, redaktör för forskningsöversikten.

Public service inför val

I forskningsöversikten granskas även valrörelsenyheter från 1960-talet till idag – en studie som lett till forskarnas slutledning att inte heller under valtider är public service-medier ”systematiskt partiska”, varken ”åt höger eller åt vänster”.

I den mån mediers partipreferenser ändå påverkar deras rapportering och grad av exponering, så är sådana preferenser enligt forskarna ”tillfälliga”. Detta mönster uppges råda inom såväl public service som kommersiella nyhetsmedier.

Sveriges Radio (SR) hävdar att ”den svenska befolkningen har stort förtroende för public service”, samt att detta förtroende ”varit stabilt under de senaste tio åren”.

Man konstaterar här att över 70 procent av de tillfrågade i den nationella SOM-undersökningen 2021 uppgav sig ha ett ”ganska eller mycket stort förtroende för innehållet hos Sveriges Radio och Sveriges Television”.

SR menar vidare att tilliten till public service ”är lägst bland personer som identifierar sig som ideologiskt klart till höger”.

De har stor makt – måste därför granskas kritiskt

I ett pressmeddelande kommenterar den ovan nämnde forskningsredaktören Johannes Bjerling det nödvändiga i att kritiskt granska skattefinansierade medier, givet den maktposition de innehar:

— Public service är en institution med stor makt och därför är det viktigt och bra att det förs en diskussion om våra svenska public service-medier. Allra bäst är det förstås om debatten tar avstamp i vad existerande forskning om public service har visat.