NORDEN Den nu genomröstade immigrationspropositionen uppges ”genom sina förtydliganden öka humanismen och respekten samt bekämpa polariseringen” i det isländska samhället.

Det isländska parlamentet Alltinget har nu genom en omröstning antagit justitieminister Guðrún Hafsteinsdóttirs (Självständighetspartiet) omtalade så kallade immigrationsproposition. Förändringen uppges anpassa den isländska lagstiftningen kring invandring till den i andra nordiska länder, bland annat vad gäller villkoren för uppehållstillstånd och familjeåterförening.

Hafsteinsdóttir kommenterade inför omröstningen att den nya lagen syftar till att ”specificera och modernisera den isländska utlänningslagstiftningen”.

Regeringen, Centerpartiet och Folkpartiet röstade för lagförslaget, medan Piratpartiet röstade emot. Socialdemokraterna avstod likt Reformpartiet från att rösta. Sammanlagt 42 ledamöter röstade för lagförslaget.

Politisk, organisatorisk och geografisk samordning

Regeringen tillkännagav i februari efter en tid av omfattande debatter i Alltinget i frågor kring ”sökande till internationellt skydd, flyktingar och invandrare” sin avsikt att reformera landets lagstiftning på området. Man angav i sammanhanget att politiken i dessa frågor framöver i ökad utsträckning ska bedrivas på ett samordnat sätt präglat av parternas enighet rörande vissa föreskrivna ideal. På regeringens hemsida stod att läsa:

Syftet är att främja ett bättre, effektivare och tydligare genomförande inom politikområdet och förbättra tjänsterna för att stödja hanteringen av utländska invandrare och flyktingar. Den övergripande visionen fokuserar på humanism och respekt och bekämpar polarisering i det isländska samhället. Syftet är att fokusera mer på implementeringen av dessa frågor i de nordiska länderna så att det blir större samstämmighet mellan länderna.

Man var noga med att poängtera att den förmenta kostnadseffektiviteten i de föreslagna förändringarna lämnar utrymme för satsningar som gagnar islänningarna:

Att minska antalet ansökningar som inte kvalificerar sig för skydd och öka effektiviteten i behandlingen av ansökningar sparar pengar, som kommer att användas för att öka bidragen för att säkerställa isländsk undervisning, ökat stöd till barn i skolor och samhällsutbildning, vilket hjälper människor att delta aktivt i det isländska samhället.