DEMOKRATUREN. För första gången har valobservatörer från OSSE granskat ett val i Sverige. I sin rapport riktar valobservatörerna skarp kritik mot systemet med öppna valsedlar och partiernas hemliga finansiering.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, inbjöds vid valet den 9 september för första gången för att granska ett svenskt val. Två valobservatörer genomförde granskningen, och nu har deras rapport publicerats.

I rapporten konstateras visserligen att svensk lagstiftning utgör en solid grund för demokratiska val. Men rapporten slår också fast att Sverige varken uppfyller internationella överenskommelser för att garantera valhemligheten eller FN:s konvention mot korruption.

Ett avgörande problem som OSSE pekar ut är att valsedlarna i Sverige ligger helt öppet i vallokalen så att alla kan se vilket parti man röstar på. I rapporten skriver man:

I praktiken placeras valsedlarna på ett bord eller en ställning, ofta mitt framför ögonen på och personal och andra närvarande i vallokalen, vilket ofta kan försvaga valhemligheten.

Denna brist har svenska myndigheter redan agerat för att råda bot på. I onsdags röstade riksdagen igenom ett lagförslag som innebär att den plats där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

OSSE:s experter kritiserar också Sverige för avsaknaden av transparens när det gäller partiernas finansiering. Att partierna bara behöver redovisa sina intäkter, men inte sina utgifter, tillgångar och skulder begränsar allmänhetens insyn. Trots att Sverige är med i Europarådets antikorruptionsgrupp GRECO lever landet inte alls upp till de regler kring transparens som organisationen har antagit, enligt rapporten.

Politiker som driver personvalskampanjer behöver över huvud taget inte redovisa sin finansiering, vilket enligt rapporten strider mot såväl FN:s konvention mot korruption som Europarådets rekommendationer.

OSSE föreslår också att Sverige inför lagstiftning som begränsar möjligheterna ”oreglerat deltagande” från tredjepartsaktörer som LO i valkampanjen, något som i dagsläget riskerar att ”äventyra transparensen kring politisk finansiering”, som man skriver.

I årets valrörelse lade LO 30 miljoner kronor på en reklamkampanj för Socialdemokraterna – trots att knappt hälften av fackets medlemmar sympatiserar med S.

Källa:
Sweden, General elections, 9 September 2018: Final Report


  • Publicerad:
    2018-11-22 10:00