POLITIK. I en rapport om Riksdagsundersökningen efter valet 2014 hävdar professor Sören Holmberg att en riksdag där ledamöterna lottades fram skulle motsvara folkviljan bland väljarna bättre än dagens system med representanter som utses av partierna.

Riksdagsundersökningen (RDU) har genomförts vid Göteborgs universitet återkommande sedan 1960-talet. I undersökningen granskar forskarna bland annat hur stor åsiktsöverensstämmelsen är mellan riksdagsledamöterna och folket. Väljare och valda ska i huvudsak tycka likartat i politiska sakfrågor om den representativa demokratin fungerar.

I rapporten Folkets främsta företrädare har Sören Holmberg, seniorprofessor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, undersökt i vilken utsträckning riksdagsledamöter och väljare tyckte lika i 21 olika sakfrågor i valet 2014.

Genom att använda identiska frågeformuleringar i Riksdagsundersökningen (till riksdagsmännen) respektive i Valundersökningen och SOM-undersökningen (till väljarna) i valet 2014 kan resultaten jämföras. (SOM står för Institutet för Samhälle, Opinion och Medier vid Göteborgs universitet.)

Resultatet visar på en åsiktsskillnad på i genomsnitt 13 procentenheter i de 21 sakfrågorna mellan väljarna och de valda. Störst skillnader finner man i frågor som sextimmars arbetsdag (33 procent) där ledamöter är klart mer negativa till en arbetstidsförkortning än medborgarna.

Övriga sakfrågor med stora åsiktsskillnader är frågan om republik (ledamöter klart mer för att avskaffa monarkin än folket), frågan om flyktingmottagning (ledamöter klart mer generösa än väljarna), frågan om vinster i välfärden (ledamöter tydligt mindre positiva till begränsningar än väljarna) och frågan om hårdare fängelsestraff (ledamöter klart mindre positiva än medborgarna).

Åsiktsöverensstämmelse mellan riksdagsledamöter (Rd) och väljare (Vä) angett i procent för M, SD och för samtliga partier (klicka för större bild).

Några resultat i undersökningen är överraskande: 100 procent av Vänsterpartiets ledamöter vill införa republik, men bara 53 procent av deras väljare vill det; 100 procent av Centerpartiets ledamöter vill sänka skatterna, men bara 47 procent av deras väljare vill detta; bara 10 procent av Sverigedemokraternas ledamöter vill gå med i NATO, men 69 procent av deras väljare vill att man ska göra det.

Med undersökningsresultatet som grund ställer Sören Holmberg frågan ifall riksdagsledamöterna inte valdes utan lottades fram – vilken grad av åsiktsöverensstämmelse skull vi då få? Hans eget svar är uppseendeväckande:

Den giftiga frågan är om de representativa processerna med politiska val, kandidatnomineringar, opinionsbildning och väljarnas åsiktsröstning lyckas åstadkomma en mer åsiktsrepresentativ riksdag än vad ett rent slumpval skulle göra? Det kanske förvånande svaret är ett klart nej – de representativa processerna åstadkommer en riksdag som är mindre åsiktsrepresentativ för väljarna än vad ett lotteriförfarande skulle göra …  Ett slumpmässigt urval av 349 ledamöter skulle i princip alltid ge upphov till en mindre åsiktsskillnad.

Den svenska Regeringsformen säger att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” (1 kap. 1§) och att ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” (1 kap. 4§). Hela idén med den representativa demokratin är därför att riksdagsledamöterna ska lyssna på folkets vilja och besluta därefter. Om åsiktsskillnaderna mellan valda och väljare är för stora har systemet utvecklats till ett politikerstyre med begränsad folklig förankring.

Ett system där man låtsas företräda folket men i själva verket företräder sina egna eller externa aktörers intressen brukar vi kalla för en demokratur. Ett av de typiska kännetecknen för en demokratur är att de styrande kallar det för populism att lyssna på vad folket tycker i politiska frågor.

Sören Holmbergs slutsatser av undersökningsresultatet är, att visserligen borde politikernas förankring och avspegling i folkviljan bli bättre, men att åsiktsskillnader har funnits ända sedan 1960-talet och att åsiktsöverensstämmelsen i de breda övergripande samhällsvärderingarna ändå är stor i Sverige. Precis som en man som är avlönad av det system som han undersöker måste tycka.

Källa:
Folkets främsta företrädare


  • Publicerad:
    2018-11-02 09:50