INRIKES Göta hovrätt fastslår nu Örebro tingsrätts tidigare beslut att avvisa ett juridiskt ombud som misskött sina åligganden och som uppvisar alltför bristfälliga färdigheter i svenska språket.

Nordfront har tidigare berört problemen i ”mångkulturens” Sverige med språkförbistringarbetsplatser. Den nu aktuella historien tar sin början i ett mål rörande ett aktiebolags fordran på en 41-årig man som åläggs betala 400 000 kronor till bolaget. Eftersom mannen underlät att i tid skicka ett svaromål, så utlyste tingsrätten i början av december en muntlig förberedelse. Strax innan denna skulle äga rum nåddes tingsrätten av en begäran om att ett ombud skulle företräda mannen i målet. När en ombudskandidat sedan ombads att bestyrka sin lämplighet för uppgiften, tycktes denne initialt kunna påvisa såväl utbildning som yrkesfärdighet som styrkte denna.

Tålde inte en närmare granskning

Örebro tingsrätt fann dock snart innehållet i mannens förment juridiska utbildning omöjligt att fastslå och värdera. Lika lite gick det som regel att utifrån hans anställningsintyg fastslå naturen av hans göromål under tidigare anställningar. De handlingar mannen kunde uppvisa från ett mål mycket snarlikt det nu aktuella och där han var ombud fann tingsrätten tala emot snarare än för hans lämplighet för uppgiften. Här pekade domstolen på hans uteblivna närvaro vid huvudförhandlingarna samt hans klandervärda sätt att föra klientens talan. Man åberopade även några ytterligare faktorer som man fann avstyrka mannens lämplighet för den uppgift han ansökt om att få fullgöra:

  • Han hade inkommit med en fullmakt signerad av honom själv.
  • Det hade krävts orimliga arbetsinsatser för att kunna uttolka hans anståndsbegäran.
  • Det kunde starkt ifrågasättas huruvida hans färdigheter i svenska språket är tillräckliga för engagemang i det aktuella målet.
  • Han hade begärt och behövt den extremt långa perioden nio dagar för att förbereda sig för ett högst begränsat mål.

Tingsrätten fann sammanfattningsvis mannen olämplig för uppgiften som juridiskt ombud, givet rättegångsbalkens krav på ett sådant – en bedömning som nu bekräftas av Göta hovrätt, till vilken mannen överklagade Örebro tingsrätts beslut.